logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa wykonania nadruków firmowych dla Instytutu Adama Mickiewicza

Oferta ważna do:24.05.2022 godz. 11:00
Odsłon: 76

Usługa wykonania nadruków firmowych dla Instytutu Adama Mickiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkieloch@iam.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania nadruków firmowych dla Instytutu Adama Mickiewicza
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a1c4b50-baa3-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161000
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071857/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Druki firmowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://iam.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iam.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga założenia konta.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zostały szczegółowo opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, która jest dostępna na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych.
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB ram, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w tym: Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer minimalna wersja 10.0, zaleca się jej aktualną wersję;
4) włączona obsługa JavScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 9/IAM/2022/04
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nadruk na kopertach IAM
Nadruk logotypu i adresu na różnych rodzajach kopert:
C5 –500 sztuk
C4 – 1000 sztuk
Koperty dostarcza Zamawiający
Kolorystyka nadruku: 2 (Pantone 206 + Black) +0
Termin dostarczenia: sukcesywnie do dnia 30.11.2022r.

2. Wizytówki
Wzór I
W dwóch wersjach językowych
Format: 90 x 55 mm
Kolorystyka: 1 (Pantone 206) +1 (Pantone 206)
Papier: karton dwustronnie powlekany 350g/m2 – papier dostarcza Zamawiający
Nakład:
Wersja polska: 3000 sztuk (30 nazwisk po 100 sztuk)
Wersja angielska 3000 (30 nazwisk po 100 sztuk)
Termin dostarczenia: dwa razy w roku

Wzór II
Format: 90 x 55 mm
Kolorystyka: 2 (Black + Pantone 206) +1 (Pantone 206)
Papier: Multidesign 350g/m2 – papier dostarcza Zamawiający
Nakład: 2000 sztuk w tym:
Wersja polska dla 10 osób po 100 szt
Wersja angielska dla 10 osób po 100 szt.
Termin dostarczenia: dwa razy w roku


3. Karty „with compliments” w dwóch wersjach językowych
Format: 210 x 99 mm
Kolorystyka: 2 (pantone 206 + Black) +0
Nakład : wersja polska i wersja angielska po 600 szt
Papier: MultiDesign 240 g/m2 – papier dostarcza Zamawiający
Termin dostarczenia: sukcesywnie do dnia 30.11.2022r.

4. Teczka na dokumenty
Format: 412 mm (w tym 70 mm skrzydełko)+ 372 mm(w tym 70 mm skrzydełko)
Kolorystyka: 1 (Pantone 206)+0
Papier: MultiDesign 300 g/m2 – papier dostarcza Zamawiający
Nakład: 1000 szt.
Wykończenie: folia matowa Soft Touch (aksamitna) jednostronnie, 3 bigi, nacięcia na wizytówki, sklejenie skrzydełka)
Termin dostarczenia: sukcesywnie do dnia 30.11.2022r.
Teczka promocyjna IAM. Papier: : karton graficzny powlekany dwustronnie Ensocoat 2S 400 g/m2 – papier dostarcza Zamawiający. Kolorystyka: 1 (Pantone 206c)+1 (877C)
Nacięcie do włożenia na wizytówki (89x54mm)
Nakład: 1000 szt.
Wykończenie: przyklejenie skrzydełka, 6 bigów, folia mat jednostronnie
Termin dostarczenia: sukcesywnie do dnia 30.11.2022r.


Miejsce dostarczenie wszystkich druków: ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Zamawiający będzie powiadamiał wykonawcę o każdej kolejnej dostawie druków 5 dni przed jej terminem.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty;
4) Próbki druku, przy czym próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 24.05.2022r. do godziny 11:00, natomiast próbkę druku stanowiącą część oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza (recepcja), ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, do dnia 24.05.2022r,. do godziny 11:00.
Opakowanie z próbką powinno być oznakowane w poniższy sposób:
„Próbka do postępowania 9/IAM/2022/04. Nie otwierać przed dniem 24.05.2022 r., godz. 11:30”
adresat: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie próbki, jej wcześniejsze otwarcie w przypadku nieprawidłowego oznaczenia opakowania.
Ocena punktowa w kryterium „jakość”, dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty próbek druku , w kolorze czarnym i wielobarwnej oraz w języku polskim i języku angielskim. Maksymalnie Wykonawca może złożyć 4 próbki
Kryterium jakość, maksymalnie 40 pkt.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane przez komisję przetargową w skali od 0-40 na podstawie dostarczonych próbek (maksymalnie 4 próbki, przy czym każda próbka może zdobyć maksymalnie 10 pkt.)
Ocenie podlegać będzie:
- jakość druku, brak smug, brak rozmazywania się druku, jednolitość barwy na całej powierzchni – max. 12 pkt. (jedna próbka może zdobyć maksymalnie 3 pkt.);
- nasycenie kolorów, jakość wybarwienia - max.12 pkt. ( jedna próbka może zdobyć maksymalnie 3 pkt.);
- precyzja, estetyka druku, czytelność tekstu, ostrość konturów – max. 16 pkt. ( jedna próbka może zdobyć maksymalnie 4 pkt.).

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy próbek druku lub załączy więcej niż 4 próbki otrzyma 0 pkt w kryterium jakość, co jednak nie uniemożliwia mu wzięcia udziału w postępowaniu i złożeniu oferty. W przypadku gdy wykonawca załączy odpowiednio 3 lub 2 lub 1 próbkę druku zamiast 4 próbek, otrzyma odpowiednio mniej punktów. Próbki stanowią treść oferty i nie będą podlegały uzupełnieniu.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-wykonania-nadrukow-firmowych-dla-instytutu-adama-mickiewicza%2C-warszawa,86792,ogloszenie.html

https://iam.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764