logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa wykonania projektu, druku i dystrybucji kalendarzy na 2023 rok – 2 części

Oferta ważna do:18.07.2022 godz. 10:00
Odsłon: 72

Usługa wykonania projektu, druku i dystrybucji kalendarzy na 2023 rok – 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowe Centrum ds. AIDS
1.3.) Oddział zamawiającego: Krajowe Centrum ds. AIDS
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010361670
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Samsonowska 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-829
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aids@aids.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aids.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania projektu, druku i dystrybucji kalendarzy na 2023 rok – 2 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02dc0e46-f854-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232082
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019028/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wydawnictwa - druk i dystrybucja materiałów zawierających treści profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
aids.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: aids.ezamwiający.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor min. 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer wersja min. 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej opatrzonej:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) podpisem zaufanym lub
3) podpisem osobistym.
3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach określonych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf.
4. Zamawiający zaleca składanie podpisów w formacie:
1) PAdES – w przypadku podpisywania dokumentów w formacie .pdf;
2) XAdES – w przypadku podpisywania dokumentów w formacie innym niż .pdf – typu:
a) zewnętrznego – podpisywany dokument i podpis znajdują się w osobnych plikach, które należy zawsze przekazywać łącznie,
b) wewnętrznego – podpisywany dokument i podpis znajdują się w tym samym pliku.
Zamawiający zaleca składanie oświadczeń i dokumentów w formacie .pdf opatrzonych podpisem w formacie PAdES. W przypadku
składania oświadczeń i dokumentów w formacie innym niż .pdf, Zamawiający zaleca stosowanie podpisu w formacie XAdES typu
zewnętrznego – w takim przypadku należ złożyć oprócz podpisanego dokumentu także oddzielny plik z podpisem.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w zależności od rodzaju, przekazywane są za pośrednictwem
Platformy z wykorzystaniem:
1) polecenia „Zadaj pytanie” znajdującego się w górnym pasku okna postępowania – dotyczy etapu przed upływem terminu
składania ofert w przypadku nieprzystąpienia do postępowania lub niezalogowania się na Platformę:
a) w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE, co powoduje
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania,
b) po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka, Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ,
Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „pytanie wysłane”;
2) zakładki „Korespondencja” – „Korespondencja skierowana do Zamawiającego” – dotyczy etapu przed upływem terminu składania
ofert w przypadku przystąpienia do postępowania oraz etapu po upływie terminu składania ofert;
3) zakładki „Oferta” – dotyczy wyłącznie składania oferty wraz z załącznikami i wymaga uprzedniego przystąpienia do postępowania.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformę.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KC/AIDS/DZP/270-49/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 268373,98 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk i dystrybucja kalendarza ściennego trójdzielnego na 2023 rok w liczbie
min. 8 000 sztuk;
4.2.5.) Wartość części: 48000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W przypadku wszystkich części postępowania – jeżeli iloczyn ceny jednostkowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SWZ w przeliczeniu na jedną sztukę materiału informacyjno-promocyjnego oferowanego w ramach danej części zamówienia określonej w ofercie, która została uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia i minimalnej liczby sztuk materiału informacyjno-promocyjnego określonej w Załączniku nr 1 do SWZ, będzie mniejszy niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający może wymagać, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania druku i dystrybucji danego materiału informacyjno-promocyjnego w liczbie, która będzie wynikała z ilorazu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia oraz ceny jednostkowej brutto wskazanej w ofercie (zasada zaokrąglenia „w dół” do liczb całkowitych).
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

projekt, druk i dystrybucja kalendarza książkowego na 2023 rok, z gumką zamykającą oraz gumką na długopis w liczbie min. 2 000 sztuk;
4.2.5.) Wartość części: 60000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W przypadku wszystkich części postępowania – jeżeli iloczyn ceny jednostkowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SWZ w przeliczeniu na jedną sztukę materiału informacyjno-promocyjnego oferowanego w ramach danej części zamówienia określonej w ofercie, która została uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia i minimalnej liczby sztuk materiału informacyjno-promocyjnego określonej w Załączniku nr 1 do SWZ, będzie mniejszy niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający może wymagać, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania druku i dystrybucji danego materiału informacyjno-promocyjnego w liczbie, która będzie wynikała z ilorazu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia oraz ceny jednostkowej brutto wskazanej w ofercie (zasada zaokrąglenia „w dół” do liczb całkowitych).
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna propozycja grafiki
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: aids.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-wykonania-projektu%2C-druku-i-dystrybucji-kalendarzy-na-2023-rok-%E2%80%93-2-czesci%2C-warszawa,87161,ogloszenie.html

http://aids.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764