logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych i przeprowadzenie emisji spotów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” – 5 części

Oferta ważna do:25.10.2019 godz. 09:30
Odsłon: 125

Ogłoszenie nr 610425-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Krajowe Centrum ds. AIDS: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych i przeprowadzenie emisji spotów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” – 5 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum ds. AIDS, krajowy numer identyfikacyjny 10361670000000, ul. ul. Samsonowska 1 , 02-829 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 317 777, e-mail z.publiczne@aids.gov.pl, faks 223 317 776.
Adres strony internetowej (URL): https://aids.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.aids.gov.pl/p,20,zamowienia-publiczne-pozostale

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.aids.gov.pl/p,20,zamowienia-publiczne-pozostale

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Krajowe Centrum ds. AIDS, 02-829 Warszawa, ul. Samsonowska 1, sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych i przeprowadzenie emisji spotów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” – 5 części
Numer referencyjny: KC/AIDS/DZ/270-19/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych i przeprowadzenie emisji spotów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: 1) Część nr 1 – Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” na terenie dworców PKP, zlokalizowanych w co najmniej 14 różnych województwach, łącznie na co najmniej 142 nośnikach; 2) Część nr 2 – Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” w placówkach podmiotów leczniczych, w co najmniej 12 różnych województwach; 3) Część nr 3 – Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” na ekranach infoscreenów zlokalizowanych na peronach warszawskiego metra; 4) Część nr 4 – Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” w komunikacji miejskiej w 15 różnych województwach, w tym w 14 miastach wojewódzkich; 5) Część nr 5 – Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, w kinach zlokalizowanych w co najmniej 14 różnych województwach. 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1) Część nr 1 – 12 000,00 zł brutto; 2) Część nr 2 – 30 000,00 zł brutto; 3) Część nr 3 – 50 000,00 zł brutto; 4) Część nr 4 – 60 000,00 zł brutto; 5) Część nr 5 – 70 000,00 zł brutto. 4. Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji. 5. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia na zasadach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 180487,80
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie wskazany w sekcji II.8 ogłoszenia o zamówieniu winien brzmieć: 1. Termin wykonania zamówienia został określony w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 13 grudnia 2019 r. 3. W przypadku gdy w związku z przebiegiem procedury badania i oceny ofert, w dniu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, od dnia najwcześniejszego możliwego terminu zawarcia umowy (ustalonego zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) do terminu rozpoczęcia świadczenia usługi określonego w treści Załącznika nr 1 do SIWZ, pozostanie mniej niż 5 dni roboczych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi, w taki sposób aby do rozpoczęcia jej świadczenia pozostawało nie mniej niż 5 dni roboczych, a w razie gdyby to nie było możliwe Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniego skrócenia czasu świadczenia usługi wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia należnego za jej wykonanie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) częściach zamówienia, na które składana jest oferta, b) oferowanym przedmiocie zamówienia, c) terminie realizacji zamówienia i warunkach płatności, d) terminie związania ofertą, e) akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) wypełniony formularz cenowy – w odniesieniu do części zamówienia, na które składana jest oferta – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A-2E do SIWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) cenie za realizację zamówienia, miejscach/lokalizacji emisji oraz liczbie nośników/zakresie emisji; b) częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców; 3) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku gdy: a) Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w dziale III SIWZ (oraz w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca obowiązany jest złożyć po upływie terminu składania ofert – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z nich oddzielnie. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części nr 1, 2, 4 i 5: Zmiana lokalizacji, w których ma być realizowana emisja, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy nie wymaga zawierania aneksu do umowy i będzie możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego, przekazanej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, pod warunkiem, że nowo wskazana lokalizacja spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy i dysponuje nie mniejszą liczbą nośników do emisji spotu niż lokalizacja wskazana pierwotnie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1) postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 2) oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” na terenie dworców PKP, zlokalizowanych w co najmniej 14 różnych województwach, łącznie na co najmniej 142 nośnikach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” na terenie dworców PKP, zlokalizowanych w co najmniej 14 różnych województwach, łącznie na co najmniej 142 nośnikach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9756,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Łączna liczba nośników 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas trwania zamówienia zgodnie z opisem w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu.


Część nr: 2 Nazwa: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” w placówkach podmiotów leczniczych, w co najmniej 12 różnych województwach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” w placówkach podmiotów leczniczych, w co najmniej 12 różnych województwach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24390,24
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Łączna liczba nośników 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas trwania zamówienia zgodnie z opisem w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu.


Część nr: 3 Nazwa: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” na ekranach infoscreenów zlokalizowanych na peronach warszawskiego metra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać” na ekranach infoscreenów zlokalizowanych na peronach warszawskiego metra
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40650,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Łączna liczba emisji na pojedynczym ekranie 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas trwania zamówienia zgodnie z opisem w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu.


Część nr: 4 Nazwa: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” w komunikacji miejskiej w 15 różnych województwach, w tym w 14 miastach wojewódzkich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” w komunikacji miejskiej w 15 różnych województwach, w tym w 14 miastach wojewódzkich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48780,49
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Łączna liczba nośników 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas trwania zamówienia zgodnie z opisem w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu.


Część nr: 5 Nazwa: Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, w kinach zlokalizowanych w co najmniej 14 różnych województwach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych oraz emisji spotów w ramach kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, w kinach zlokalizowanych w co najmniej 14 różnych województwach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 56910,57
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Łączna zakładana liczba widzów 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas trwania zamówienia zgodnie z opisem w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-wynajmu-elektronicznych-nosnikow-reklamowych-i-przeprowadzenie-emisji-spotow-informacyjno-edukacyjnych-w-ramach-kampanii-spolecznej-_mam-czas-rozmawiac-%28mamczasrozmawiac%29_-%E2%80%93-5-czesci%2C-warszawa,78055,ogloszenie.html

https://bip.aids.gov.pl/p,20,zamowienia-publiczne-pozostale
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764