logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej podczas targów Food and Hotel Asia 2024, odbywających się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Singapurze

10.02.2024
Oferta ważna do:19.02.2024 godz. 10:00
Odsłon: 139

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej podczas targów Food and Hotel Asia 2024, odbywających się
w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Singapurze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa zabudowy 126 m2 powierzchni wystawienniczej podczas targów Food and Hotel Asia 2024, odbywających się
w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. w Singapurze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c011565-c66c-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098734
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131020/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.30 Zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach FOOD & HOTEL ASIA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.kowr.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, z
zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej SWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w
formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem
postępowania wskazanym w tytule SWZ.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza
rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na Platformie musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do
udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu.
5. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania Zamawiający zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie
dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.
8. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania
do systemu (przesłania na Platformę).
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalne formaty przesyłanych
danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji
elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji
elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 62/2024/C
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie zabudowy 126 m2 powierzchni wystawowej zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska (stoisko promocyjne);
2) obsługa techniczna stoiska promocyjnego w trakcie trwania targów;
3) demontaż wykonanej zabudowy po zakończeniu targów;
4) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC;
w ramach targów Food and Hotel Asia 2024, odbywających się w dniach
23-26 kwietnia 2024 r. w Singapurze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 46
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność zabudowy stoiska
4.3.6.) Waga: 32
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Estetyka i walory wizualne zabudowy
4.3.6.) Waga: 22
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej obsłudze wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej podczas zagranicznych wydarzeń promocyjnych typu targi, konferencje itp., organizowanych poza granicami Unii Europejskiej, obejmujące wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda z nich.
UWAGA: W przypadku wartości usługi wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, wypełnione stosownie w zakresie ust. 2.
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę lub w całości przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w
art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, Wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
Wykonawcy Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu usług
stanowi załącznik nr 5 do SWZ), oraz
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa wyżej, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki
certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych,
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki
dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie
kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXI SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej
wraz z ofertą:
- projekt zabudowy stoiska, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do IPU – Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia, wraz z opisem zabudowy stoiska, o którym mowa w pkt 2 poniżej (Zamawiający zaleca, by
opis zabudowy stoiska przygotowany był
w formie odrębnego dokumentu / załącznika do projektu zabudowy stoiska);
2. Projekt zabudowy stoiska oraz opis zabudowy stoiska powinny zawierać:
1) w zakresie projektu zabudowy stoiska:
a) widok stoiska pod różnym kątem, kolorowy, rozdzielczość minimum 300 dpi – co najmniej 5 rzutów;
b) widok stoiska z góry, rozdzielczość minimum 300 dpi z zaznaczoną skalą lub podziałką;
c) widok stoiska z boku, z usytuowaniem poszczególnych elementów zabudowy, rozdzielczość minimum 300 dpi z
zaznaczoną skalą lub podziałką;
d) rozmieszczenie gniazd elektrycznych – rzut z góry z zaznaczoną skalą lub podziałką;
e) rozmieszczenie punktów oświetleniowych – rzut z góry z zaznaczoną skalą lub podziałką;
2) w zakresie opisu zabudowy stoiska, w szczególności:
a) koncepcję zabudowy stoiska, w tym w szczególności informacje
o charakterystycznych cechach proponowanej zabudowy i wyposażenia stoiska,
b) informacje o technologii i materiałach zastosowanych do budowy stoiska.
3. Projekt zabudowy stoiska oraz opis zabudowy stoiska powinny zostać przekazane w formie elektronicznej w formacie
PDF lub JPG.
Uwaga 1: Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega procedurze uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy.
Uwaga 2: W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w
ust. 1 lub gdy złoży przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, który będzie odbiegał od wymogów
Zamawiającego w taki sposób, że na jego podstawie nie będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w SWZ
pozacenowe kryteria oceny ofert, tj. „Funkcjonalność zabudowy stoiska” oraz „Estetyka i walory wizualne zabudowy”, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Przedmiotowy środek dowodowy przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
5. W przypadku gdy przedmiotowy środek dowodowy został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i opatrzony
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również
notariusz.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz.
2452).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (odpowiednio - podmiotu udostępniającego zasoby) jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli
umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwa do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://kowr.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-19
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
wspieraniu agresji na Ukrainę, Wykonawcę: 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz.
UEL 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art.1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-zabudowy-126-m2-powierzchni-wystawienniczej-podczas-targow-food-and-hotel-asia-2024%2C-odbywajacych-sie-w-dniach-23-26-kwietnia-2024-r.-w-singapurze%2C-warszawa,92113,ogloszenie.html

http://www.bip.kowr.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764