logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Usługa zakupu i dostawy materiałów promocyjnych do punktu informacyjnego PROW 2014-2020

Oferta ważna do:24.09.2021 godz. 11:00
Odsłon: 56

Usługa zakupu i dostawy materiałów promocyjnych do punktu informacyjnego PROW 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Artura Grottgera 4
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-029
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: 81 44 16 581
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.banaskiewicz@lubelskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zakupu i dostawy materiałów promocyjnych do punktu informacyjnego PROW 2014-2020
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0b2032d-1149-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00182309
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001194/18/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Informowanie o PROW 2014 -2020 w punkcie informacyjnym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Pomocy Technicznej” PROW 2014-2020, Schematu II.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest na Platformie
https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet2.Instrukcja korzystania z Platformy: 1)W celu
zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę
„Lista ogłoszeń o postępowaniach”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe
postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu
składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „W toku”).2)Zadawanie pytań do treści
SWZ za pośrednictwem Platformy:bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,poprzez
funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce
„Korespondencja”.3)Przystąpienie do postępowania: a)przystąpienie wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Województwo Lubelskie;
https://lubelskie.ezamawiajacy.pl,b)Wykonawca
po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony omożliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,c)rejestracja Wykonawcytrwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu, d)po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu, e) w przypadku
problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym
codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od
9:00 do 17:00:-pod numerem telefonu: (22) 5768790 -pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;,komputer klasy
PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0); włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub
inny obsługujący pliki w formacie .pdf.4.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB w formatach, w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,
xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg,
ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc5.Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z
załącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.6.Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.7.O terminie przesłania decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.8.Osobami uprawnionymi do kontaktów
są:1)Katarzyna Banaśkiewicz – nr telefonu 81 4416581, katarzyna.banaskiewicz@lubelskie.pl 2)
Wojciech Dziurda – nr telefonu 81 4416636, wojciech.dziurda@lubelskie.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): A. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 13
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuje,że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubelskie z
siedzibą przy ul.Grottgera 4, 20-029 Lublin, email – info@lubelskie.pl;2. Administrator danych
osobowychwyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem
email –iod@lubelskie.pl; 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:1) art.
6 ust. 1lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
tj.przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w
zakresie:a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
iTechnologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, b) wskazanym w art. 5
ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach,2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania
określonego w art.108 ust.1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą
udostępniane odbiorcom danych zawyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie
przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych). 5. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:1) dostępu
do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych,ograniczenia przetwarzania,2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie
danych osobowych, w zakresie określonymw ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem
danychosobowych:1. Zgodnie z art. 19 ust. 2ustawy: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą,z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2. Zgodnie z
art. 19 ust. 3 ustawy: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OP-IV.272.53.2021.KAB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu i dostawy materiałów promocyjnych w ramach punktu informacyjnego PROW 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej dwie dostawy materiałów promocyjnych/reklamowych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art.125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 8 do SWZ;
2) wykaz dostaw (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w
takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznejopatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 5.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 6. W przypadku, o
którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określone w § 10 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-24 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-24 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-23


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-zakupu-i-dostawy-materialow-promocyjnych-do-punktu-informacyjnego-prow-2014-2020%2C-lublin,84803,ogloszenie.html

https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764