logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: Usługa zaprojektowania, składu i druku trzech publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

Oferta ważna do:15.11.2021 godz. 10:00
Odsłon: 183

Usługa zaprojektowania, składu i druku trzech publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366215932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Węglowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-121
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.7.) Numer telefonu: 795 650 800
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sybir.um.bialystok.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zaprojektowania, składu i druku trzech publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7148bfc5-3e33-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00259606
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002514/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa zaprojektowania, składu i druku trzech publikacji na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się drogą
elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Maksymalny rozmiar plików nie może przekraczać 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, i innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@sybir.bialystok.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/usluga-zaprojektowania%2C-skladu-i-druku-trzech-publikacji-na-potrzeby-muzeum-pamieci-sybiru%2C-bialystok,85213,ogloszenie.html

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764