logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Usługi drukowania, pakowania oraz dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Muzeum

28.02.2024
Oferta ważna do:11.03.2024 godz. 12:00
Odsłon: 101

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi drukowania, pakowania oraz dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Muzeum”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140313762
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Anielewicza 6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-157
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Usługi drukowania, pakowania oraz dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Muzeum”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e66c3257-d559-11ee-8305-7e4937eb936d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221128
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00565982/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.59 Usługi drukowania, pakowania oraz dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych na terenie Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy zakupowej Zamawiającego MarketPlanet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/reulamin
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@polin.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DPr.271.7.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania, pakowania oraz dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych na terenie Warszawy na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca wraz z ofertą będzie zobowiązany do złożenia 7 próbek, tj. przykładowych kolorowych publikacji wydrukowanych przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia (UWAGA: Zamawiający wymagana dołączenia po jednej próbce każdego rodzaju publikacji):
1) próbka karty PCV:
format 86 x 54 mm lub zbliżony, PCV o grubości 0,76 mm + laminacja gloss lub mat , druk Pantone 2+2
2) próba katalogu – format dowolny, musi zawierać minimum:
okładka - liczba stron: 4, kolory: 2+0 (czarny 100 % + biel kryjąca 100 %) druk uv, materiał: priplak, classic, mleczny gładki, polipropylen, 455g/m2, 500mikron;
środek rozkładówki - liczba stron: 16, kolory: 4 + 4, lakier maszynowy: mat dyspersja
papier: olin regular natural white 250 g lub równoważny, obróbki: lakier dyspersyjny mat 1+1, hot stamping (hologram gładki) 2 strony;
kalki - liczba stron: 4, kolory: 4 + 4, lakier maszynowy: mat dyspersja, papier: kalka golden star extra white 160 g lub równoważny, obróbki: lakier dyspersyjny mat 1+1;
przekładki - liczba stron: 8, kolory: 1 + 1 (czarny 100 %), lakier maszynowy: mat dyspersja; papier: curious skin absynt 270 g lub równoważny, obróbki: lakier dyspersyjny mat 1+1 oprawa zeszytowa.
3) próbka katalogu sponsoringowego – format dowolny - musi zawierać minimum:
okładka z zakładką: liczba stron: 2, Kolory: 4 + 4
papier: OLIN ORIGINS CEREAL 240 G lub równoważnej jakości
obróbki: HOT STAMPLING, Tłoczenie, Matryca Hot stampilng + tłoczenie,
środek: liczba stron: 64, Kolory: 4 + 4, Lakier maszynowy.: Mat dyspersja
papier: Amber graphic 150 g lub równoważnej jakości
obróbki: lakier dyspersyjny MAT 1+1, Oprawa szyto-klejona
4) próbka plakatu dowolnego formatu - papier offsetowy niepowlekany 200 g, druk 4+0, obróbki: lakier dyspersyjny mat;
5) próbka plakatu na totem - próbka minimalnej wielkości 50 x 50 cm, materiał: Backlit - Semi Matt, grubość: 0,21 mm
6) próbka teczki format A4 lub zbliżony karton 350g. tzw. GC1 czyli karton z góry i z dołu biały, folia mat druk 4+0 – biała z 3 skrzydełkami wewnętrznymi, z gumką, nadruk na zewnętrznej części teczk, wykrojnik;
7) próbka zaproszenia 2 osobne karty dowolny format, papier offsetowy niepowlekany 350g, druk Pantone, hotstamping, tłoczenie, lakier dyspersyjny mat, obwoluta: składana z dwoma bigami, hotstamping, tłoczenie, wykrojnik, druk 4+4, papier offset 200 g, lakier mat dyspersyjny.

UWAGA: Wykonawca winien załączyć po jednej próbce z każdego typu.
„lub równoważny” oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt zbliżony pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu oznaczonego producenta. Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne produkt w którym min. 2 parametry odpowiadają parametrom produktu oznaczonego producenta.
UWAGA: niżej opisany sposób przekazania dotyczy tylko w wyłącznie próbki!
Próbki należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro).
Opakowanie winno być wyraźnie oznaczone: „PRÓBKI W POSTĘPOWANU - „Usługi drukowania, pakowania oraz dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Muzeum”, ZNAK: DPr.271.7.2024”
Próbki należy złożyć do dnia i godziny określonej w pkt. 1 Rozdziału XVIII SWZ pn. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT.
Na opakowaniu z próbką dostarczonym Zamawiającemu powinna zostać oznaczona data i godzina jej złożenia.
Próbka złożona po terminie, o którym mowa powyżej, jak i brak złożenia próbki, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Próbki są wymagane w celu oceny złożonej oferty w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ.
Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie przesyłki z próbkami w przypadku nieprawidłowego jej oznaczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 40 %
2) Jakość (J) – waga kryterium 60 % - ocena na podstawie dołączonych do oferty próbek

2. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena”:
Punkty w kryterium „Cena” zostaną ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie całkowitej łącznej ceny brutto za wykonanie całości zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa
C = --------------------------------------- x 40 pkt x 100%
cena oferty badanej

gdzie:
C- liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium
Cena najniższa – to najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cena oferty badanej – cena brutto oferty badanej.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie oferowana cena brutto za realizację całości zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie, przy czym cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40 pkt.

3. Zasady oceniania ofert w kryterium: „Jakość”
Kryterium „Jakość” - zostanie ocenione na podstawie dołączonych do oferty siedmiu próbek, tj. przykładowych wydruków zrealizowanych przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, przy czym Zmawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w sposób opisany w Rozdziale III pkt 4 SWZ po jednej próbce wydruku dla każdego rodzaju druków, składających się na zamówienie.
Próbki powinny spełniać wymogi określone w pkt 4 Rozdziału III SWZ.
Punkty w tym kryterium szczegółowo zostały opisane w "Informacjach dodatkowych"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: „Jakość”
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje) należycie 3 usługi o wartości co najmniej 70 000,00 złotych brutto każda, polegające na druku kolorowych materiałów informacyjnych lub promocyjnych, tj. m.in. ulotek, plakatów, broszur, zaproszeń.
Jedna usługa oznacza jedną umowę/zamówienie.
UWAGA!!!
W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione okresie ostatnich 3 miesięcy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 3 poniżej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (aktualnych na dzień złożenia):
2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznika nr 6 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów).
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) - wg załącznika 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 8 do SWZ;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ - załącznik nr 3 do SWZ (w tym również oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 9 SWZ – jeżeli dotyczy),
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do SWZ,
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 5 do SWZ,
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) Próbki
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 Rozdział VII SWZ, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonająusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg
wymogów Załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 9 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Zmiany umowy szczegółowo zostały opisane w § 11 i § 12 Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wymaga złożenia po jednej próbce każdego typu materiału promocyjnego wymienionego poniżej:
Ocena poziomu (jakości) próbek zostanie dokonana w oparciu o następujące podkryteria:
1) Karta PCV:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt.
Za próbkę plakatu Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt.
2) Katalog:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt,
d) jakość wykonania tłoczenia – od 0 do 3 pkt,
e) poziom oprawy introligatorskiej (wykonania grzbietu, klejenie, poprawność spasowania składek, sposób wykonania paska ze skrzydełkami) - od 0 do 3 pkt,
f) brak dominanty barwnej (dominacja jednego koloru w reprodukcjach czarnobiałych) – od 0 do 2 pkt.
Za próbkę katalogu Wykonawca może otrzymać maksymalnie 14 pkt.
3) Katalog sponsoringowy:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt,
d) jakość wykonania tłoczenia – od 0 do 3 pkt,
e) poziom oprawy introligatorskiej (wykonania grzbietu, klejenie, poprawność spasowania składek, sposób wykonania paska ze skrzydełkami) - od 0 do 3 pkt,
f) brak dominanty barwnej (dominacja jednego koloru w reprodukcjach czarnobiałych) – od 0 do 2 pkt.
Za próbkę katalogu Wykonawca może otrzymać maksymalnie 14 pkt.
4) Plakat:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt.
Za próbkę plakatu Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt.
5) Plakat na totem:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt,
Za próbkę teczki Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt.
6) Teczka:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt.
Za próbkę wizytówki Wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt.
7) Zaproszenie:
a) nasycenie koloru - od 0 do 2 punktów,
b) ostrość – od 0 do 2 pkt,
c) kontrast – od 0 do 2 pkt,
d) jakość wykonania tłoczenia – od 0 do 2 pkt.
Za próbkę zaproszenia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca za przedstawione przez siebie próbki we wszystkich wymienionych powyżej podkryteriach wynosi 60 punktów.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uslugi-drukowania%2C-pakowania-oraz-dostawy-materialow-promocyjnych-i-informacyjnych-dla-muzeum%2C-warszawa,92268,ogloszenie.html

https://polin.pl/pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764