logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Usługi druku, dystrybucji oraz promocja Albumu 40- lecie Solidarności

Oferta ważna do:15.07.2020 godz. 13:30
Odsłon: 149

Ogłoszenie nr 556201-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Instytut Dziedzictwa Solidarności: Usługi druku, dystrybucji oraz promocja Albumu 40- lecie Solidarności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Dziedzictwa Solidarności, krajowy numer identyfikacyjny 384288259, ul. Wały Piastowskie 24 , 80-855 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 888804327, e-mail zamowienia@ids1980.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ids1980.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://instytutdziedzictwasolidarnosci.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Dziedzictwa Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pok 327

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi druku, dystrybucji oraz promocja Albumu 40- lecie Solidarności
Numer referencyjny: PN/14/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 – druk i dystrybucja publikacji „Album 40-lecie Solidarności” Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje: przygotowanie do druku wydrukowanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego (ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk) 10 000 sztuk albumów oraz dystrybucję 10 000 sztuk albumów do wybranych przez Zamawiającego miejsc. Część 2 – przeprowadzenie kampanii promocyjnej książki - Album 40 lecie Solidarności Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych zachęcającej do zapoznania się z cyfrową wersją albumu wydanego z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność”. W ramach kampanii Wykonawca opracuje graficznie banery internetowe i komunikaty reklamowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 stanowi zał. 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 2 stanowi zał. 1b do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79824000-6
79342200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi być realizowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w części 1 zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi, polegające na druku publikacji w nakładzie min. 10 000 egz. każda, o łącznej wartości co najmniej 300 000 zł brutto. O udzielenie zamówienia w części 2 zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 usługę, o łącznej wartości co najmniej 90 000 zł brutto, polegającej na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku wykonania usługi, jeżeli data rozpoczęcia tej usługi będzie wcześniejsza niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, natomiast data zakończenia tej usługi nie będzie wcześniejsza niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług dla części 1 stanowi zał. nr 4a do SIWZ. Wzór wykazu usług dla części 2 stanowi zał. nr 4b do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wykazu: dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem należytego wykonania usługi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie ww. usług w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polski złoty wg „tabeli A” kursów średnich walut obcych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, z dnia wykonania usługi opisanej w zał. 4a lub 4b do SIWZ, a w przypadku usług wykonywanych z dnia ich rozpoczęcia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.* *W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Informację na temat adresu strony internetowej oraz numeru KRS lub NIP Wykonawca zamieszcza w poz. 2.1 formularza ofertowego (załącznik nr 2a lub 2b do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:  wykazu wykonanych usług – zgodnie z zał. 4a lub 4b nr do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pod pojęciem takiego zobowiązania Zamawiający rozumie dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazujące:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie potwierdzenia, że oferowana w części 1 zamówienia usługa spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć próbkę wydruku. a) Próbka może mieć postać wcześniej wydanej książki lub albumu. Zamawiający dopuszcza złożenie próbki w postaci nie wydanej wcześniej książki lub albumu wydrukowanej na potrzeby niniejszego postępowania lub innego postępowania przetargowego. Data wydania lub wydruku publikacji będącej próbką nie może być wcześniejsza niż 2016 r. b) Złożona próbka musi być wydrukowana z użyciem tych samych lub równoważnych jakościowo rodzajów materiałów, technologii, farb i narzędzi, które zostaną wykorzystane przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia. c) Próbka musi spełniać następujące kryteria:  format publikacji – dowolny,  Ilość stron - dowolna  rodzaj papieru (środek) – min. kreda 115 g.  rodzaj okładki – twarda  książka lub album musi zawierać min. 5 stron zadrukowanego tekstu i min. 5 stron zawierających zdjęcia. d) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 1 szt. próbki wraz z opisem, którego wzór stanowi zał. nr 7 do SIWZ. Opis musi zawierać informacje o parametrach technicznych przedstawionej próbki (w szczególności rodzaj, gramaturę, papieru, parametry techniczne okładki, oraz deklarację realizacji zamówienia obejmującej wydruk albumu w jakości i technologii nie gorszej niż przedstawiona próbka). e) Zamawiający wymaga, aby próbki złożone wraz z ofertą były odpowiednio zabezpieczone i oznaczone, w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert. f) Próbka Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie zostanie zwrócona. g) Próbki Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane jako najkorzystniejsze – zostaną zwrócone na wniosek Wykonawcy, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot, jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania. h) Próbka, o której mowa w niniejszej SIWZ, stanowi dokument postępowania, który nie podlega uzupełnieniu, w przypadku jego niezłożenia lub złożenia w sposób wadliwy. Brak próbki uniemożliwi Zamawiającemu ocenę oferty Wykonawcy, co spowoduje konieczność jej odrzucenia. i) W przypadku, gdy próbka przedstawiona przez Wykonawcę, nie zawiera papieru kredowego 115g, Zamawiający dopuszcza dołączenie do książki dodatkowych próbek papieru, który zostanie użyty do wydruku publikacji. Informacja o dołączeniu dodatkowej próbki papieru musi znaleźć się w opisie próbki. (zał. nr 7 do SIWZ). Dołączony papier musi spełniać warunki opisane w zał. 1a do SIWZ. j) Zamawiający dopuszcza przekazanie jako jednej próbki kilku publikacji z których każda z nich spełnia kryteria opisane w pkt b). W takim przypadku Wykonawca musi wskazać we opisie próbki (zał. nr 7) jaka publikacja podlega ocenie w każdym w aspektów opisanych w rozdziale XVI SIWZ. k) Zamawiający oceni przedstawione próbki zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w rozdziale XVI SIWZ. W przypadku dołączenia próbki, której nie da się obiektywnie porównać z pozostałymi, z powodu braku spełniania kryteriów opisanych w pkt. a-d lub braku jednoznacznego opisu, Zamawiający oceni dołączone próbki tylko w aspektach, w których będzie to możliwe. l) W przypadku, niezłożenia próbki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, składający ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty na część 1 zamówienia, w kwocie 5 000, 00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 34 1130 1121 0006 5647 9720 0002 tytułem „wpłata wadium – część 1 – przetarg nr PN/14/2020”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Część 1 - druk i dystrybucja publikacji „Album 40-lecie Solidarności” a) w przypadku, gdy realizacja publikacji zgodnie z parametrami technicznymi obowiązującymi Wykonawcę jest niemożliwa bez winy Wykonawcy (np. wycofanie danego materiału z produkcji lub długotrwały brak określonego materiału w hurtowniach/punktach sprzedaży na terenie całego kraju), Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia wiedzy o danej sytuacji, poinformować o niej Zamawiającego. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany do wykonania danego zlecenia z użyciem materiałów jak najbardziej zbliżonych, przy czym taka zmiana sposobu wykonania zlecenia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) lub formie pisemnej, b) polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu zamówienia (w zależności od zaistniałych potrzeb), na co Wykonawca wyraża zgodę, do 10% wartości zamówienia. Zmiana zakresu zamówienia nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. c) polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu objętości w zakresie +- 50 stron, w odniesieniu do w stosunku do objętości wskazanej w zał. 1a do SIWZ. d) zmiany ceny usługi, w przypadku, zmiany ostatecznej ilości stron publikacji. Zmiana ceny nie może być wyższa niż 5 % ceny brutto usługi druku, z zastrzeżeniem, że całkowita cena za usługę druku publikacji nie może przekroczyć kwoty 342 400 zł brutto e) zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa; zaistnienia niemożliwego do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy zdarzenia prawnego, za które żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkującego brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ofertą Wykonawcy oraz lub koniecznością dostosowania postanowień Umowy do aktualnej sytuacji faktycznej. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do niezrealizowania części lub całości zamówienia lub przesunięcia terminu realizacji części lub całości zamówienia, w przypadku wypowiedzenia umowy na dotację celową lub jej warunków przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. g) Dopuszcza się zmianę terminów realizacji umowy, w przypadku, gdy zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez jedną ze Stron Umowy. 2. Część 2 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej książki - Album 40 lecie Solidarności a) w przypadku wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa; zaistnienia niemożliwego do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy zdarzenia prawnego, za które żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkującego brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz lub koniecznością dostosowania postanowień Umowy do aktualnej sytuacji faktycznej. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do niezrealizowania części lub całości zamówienia lub przesunięcia terminu realizacji części lub całości zamówienia, w przypadku wypowiedzenia umowy na dotację celową lub jej warunków przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. c) Dopuszcza się zmianę terminów realizacji umowy, w przypadku, gdy zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez jedną ze Stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do niezrealizowania części lub całości zamówienia lub przesunięcia terminu realizacji części lub całości zamówienia w przypadku wypowiedzenia umowy na dotację celową lub jej warunków przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Wykonawca zobowiązuje się w takich przypadkach, o których mowa powyżej nie wysuwać w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń, traktując powyższe ryzyka jako normalne ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk i dystrybucja Albumu na 40 – lecie Solidarności
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje: przygotowanie do druku wydrukowanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego (ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk) 10 000 sztuk albumów oraz dystrybucję 10 000 sztuk albumów do wybranych przez Zamawiającego miejsc
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
jakość próbki 0,36
zatrudnienie osób 0,04

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia zgodnie z zał. 3 do SIWZ


Część nr: 2 Nazwa: przeprowadzenie kampanii promocyjnej książki - Album 40 lecie Solidarności
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych zachęcającej do zapoznania się z cyfrową wersją albumu wydanego z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność”. W ramach kampanii Wykonawca opracuje graficznie banery internetowe i komunikaty reklamowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,50
skuteczność kampanii 0,50

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uslugi-druku%2C-dystrybucji-oraz-promocja-albumu-40--lecie-solidarnosci%2C-gdansk,80685,ogloszenie.html

https://instytutdziedzictwasolidarnosci.bip.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764