logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: Usługi poligraficzne – druk plakatów, programów (wersja w języku polskim i angielskim), ulotki, katalogu, broszury, mapki (wersja w języku polskim) dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Oferta ważna do:28.07.2021 godz. 10:00
Odsłon: 73

Usługi poligraficzne – druk plakatów, programów (wersja w języku polskim i angielskim), ulotki, katalogu, broszury, mapki (wersja w języku polskim) dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-809
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi poligraficzne – druk plakatów, programów (wersja w języku polskim i angielskim), ulotki, katalogu, broszury, mapki (wersja w języku polskim) dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9ed28b5-e2db-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120791
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009680/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi poligraficzne dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia, Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e)
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych
środków dowodowych na platformie,kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:1. administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK, z siedzibą w Poznaniu (61-809) przy ul. Św. Marcin 80/82;2.
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@ckzamek.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień
publicznych;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawo
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7. w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty po-stępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje
Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA/III/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Usługi poligraficzne – druk plakatów, programów (wersja w języku polskim i angielskim), ulotki, katalogu, broszury, mapki (wersja w języku polskim) dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Przedmiotem zamówienia jest „Usługi poligraficzne – druk plakatów, programów (wersja w języku polskim i angielskim), ulotki, katalogu, broszury, mapki (wersja w języku polskim) dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy, dotychczasowemu Wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:a) Kryterium
nr 1 – Cena (C):„Cena” rozumiana, jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację
całego zamówienia.Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób: C obliczana =
(X min/X obliczana) x 60 pkt gdzie:• Cobliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”•
Xmin - najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert • Xobliczana - cena badanej oferty b) Kryterium
nr 2 – Termin realizacji (TR):Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób:• 6 dni
roboczych – 40 pkt• 7 dni roboczych – 20 pkt• 8 dni roboczych – 0 pkt Oferty Wykonawców
proponujących dłuższy termin realizacji zadań, składających się na przedmiot zamówienia niż 8 dni roboczych zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień
publicznych.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:Ł = C + TRgdzie:• Ł – całkowita liczba punktów• C – liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena
(C)”• TR – liczba punktów uzyskana w kryterium „Termin realizacji (TR)”4. Punktacja przyznawana
ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z zasadami arytmetyki.5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska
najwyższą całkowitą liczbę punktów (Ł), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 6. W toku badania
i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w
tym zaoferowanej ceny.7. Zgodnie z art. 223 ust. 2, Zamawiający poprawia w ofercie:a) oczywiste
omyłki pisarskie,b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe,
wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości
Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, lub zaistnieją
przesłanki, o których mowa w art. 224 ust 2, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.9.
Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.10. Zgodnie z art. 224 ust. 6
odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlegać będzie oferta Wykonawcy, który nie
udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadnią podanej w ofercie ceny lub kosztu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi poligraficzne polegające na druku plakatów, ulotek, folderów, katalogów, broszur, mapek itp., przy czym wartość każdej z usług wynosiła nie mniej niż 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł/brutto - Załącznik nr 5 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) wykaz usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz za-łączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wy-dane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uslugi-poligraficzne-%E2%80%93-druk-plakatow%2C-programow-%28wersja-w-jezyku-polskim-i-angielskim%29%2C-ulotki%2C-katalogu%2C-broszury%2C-mapki-%28wersja-w-jezyku-polskim%29-dla-centrum-kultury-zamek-w-poznaniu.%2C-poznan,84339,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764