logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI DRUKU PUBLIKACJI WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI W ROKU 2020

Oferta ważna do:03.06.2020 godz. 13:30
Odsłon: 93

Ogłoszenie nr 542975-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Instytut Dziedzictwa Solidarności: USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI DRUKU PUBLIKACJI WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI W ROKU 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Dziedzictwa Solidarności, krajowy numer identyfikacyjny 384288259, ul. Wały Piastowskie 24 , 80-855 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 888804327, e-mail zamowienia@ids1980.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ids1980.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://instytutdziedzictwasolidarnosci.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://instytutdziedzictwasolidarnosci.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Dziedzictwa Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pok. 327

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI DRUKU PUBLIKACJI WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI W ROKU 2020
Numer referencyjny: PN/8/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje w części 1 - przygotowanie do druku, druk i dostawę publikacji Kalendarium Solidarności w nakładzie 3000 szt - wersja polskojęzyczna, 3000 szt. wersja anglojęzyczna. W części 2 zamówienie obejmuje przygotowanie do druku, druk i dostawę publikacji Alfabet Solidarności w nakładzie 3000 szt - wersja polskojęzyczna, 3000 szt. wersja anglojęzyczna. W części 3 zamówienie obejmuje sukcesywną realizację usług poligraficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 stanowi zał. 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 2 stanowi zał. 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 3 stanowi zał. 1c do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79820000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie zlecane Wykonawcy sukcesywnie, wg decyzji Zamawiajacego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w części 1 zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi, polegające na wydrukowaniu publikacji w nakładzie min. 3 000 egz. każda o łącznej wartości co najmniej 70 000 zł brutto. O udzielenie zamówienia w części 2 zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi, polegające na wydrukowaniu publikacji w nakładzie min. 3 000 egz. każda, o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł brutto. O udzielenie zamówienia w części 3 zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi, polegające na wydrukowaniu materiałów (ulotek, folderów, plakatów itp.) w łącznym nakładzie min. 10 000 egz., o łącznej wartości co najmniej 20 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wzór wykazu usług stanowi zał.nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wykazu: dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem należytego wykonania usługi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie ww. usług w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polski złoty wg „tabeli A” kursów średnich walut obcych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, z dnia wykonania usługi opisanej w zał. nr 3 do SIWZ, a w przypadku usług wykonywanych z dnia ich rozpoczęcia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część mogą wypełnić jeden wykaz, z zastrzeżeniem, że wskazane usługi spełniają kryteria dotyczące każdej z części, na które Wykonawca składa ofertę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą - w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.* *W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Informację na temat adresu strony internetowej oraz numeru KRS lub NIP Wykonawca zamieszcza w poz. 2.1 formularza ofertowego (załącznik nr 2a, 2b lub 2c do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1d SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie to, musi być złożone w terminie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 c) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów: wykazu wykonanych usług – zgodnie z zał. 3 nr do SIWZ wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pod pojęciem takiego zobowiązania Zamawiający rozumie dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazujące: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
CZĘŚĆ 1 - druk publikacji „Kalendarium Solidarności”. W zakresie potwierdzenia, że oferowana w części 1 zamówienia usługa spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć próbkę wydruku. Próbka [1] może mieć postać wcześniej wydanej książki lub albumu. Zamawiający dopuszcza złożenie próbki w postaci nie wydanej wcześniej książki lub albumu wydrukowanej na potrzeby niniejszego postępowania lub innego postępowania przetargowego. Data wydania lub wydruku publikacji będącej próbką [1] nie może być wcześniejsza niż 2018 r. Zamawiający wymaga, aby próbki złożone wraz z ofertą były odpowiednio zabezpieczone i oznaczone, w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert. Próbka musi spełniać wymagania opisane w rozdziale VIII SIWZ. CZĘŚĆ 2 - druk publikacji „Alfabet Solidarności.” W zakresie potwierdzenia, że oferowana w części 2 zamówienia usługa spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć próbkę wydruku Próbka [2] może mieć postać wcześniej wydanej książki lub albumu. Zamawiający dopuszcza złożenie próbki w postaci nie wydanej wcześniej książki lub albumu wydrukowanej na potrzeby niniejszego postępowania lub innego postępowania przetargowego. Data wydania lub wydruku publikacji będącej próbką [2] nie może być wcześniejsza niż 2018 r. Zamawiający wymaga, aby próbki złożone wraz z ofertą były odpowiednio zabezpieczone i oznaczone, w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert. Próbka musi spełniać wymagania opisane w rozdziale VIII SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. pełnomocnictwo do podpisywania oferty wraz z załącznikami przez osoby nie ujawnione w odpisie z właściwego rejestru Wykonawcy – o ile zachodzi taki przypadek. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub ma być potwierdzone notarialnie. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, składający ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy dotyczący realizacji zamówienia w cz. 1 stanowi zał. 8a do SIWZ Wzór umowy dotyczący realizacji zamówienia w cz. 2 stanowi zał. 8b do SIWZ Wzór umowy dotyczący realizacji zamówienia w cz. 3 stanowi zał. 8c do SIWZ. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy: 1. Część 1 zamówienia: a) w przypadku, gdy realizacja publikacji zgodnie z parametrami technicznymi obowiązującymi Wykonawcę jest niemożliwa bez winy Wykonawcy (np. wycofanie danego materiału z produkcji lub długotrwały brak określonego materiału w hurtowniach/punktach sprzedaży na terenie całego kraju), Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia wiedzy o danej sytuacji, poinformować o niej Zamawiającego. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany do wykonania danego zlecenia z użyciem materiałów jak najbardziej zbliżonych, przy czym taka zmiana sposobu wykonania zlecenia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) lub formie pisemnej, b) zwiększeniu lub zmniejszeniu objętości w zakresie +/- 50 stron w odniesieniu do w stosunku do objętości wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2. Część 2 zamówienia: a) w przypadku, gdy realizacja publikacji zgodnie z parametrami technicznymi obowiązującymi Wykonawcę jest niemożliwa bez winy Wykonawcy (np. wycofanie danego materiału z produkcji lub długotrwały brak określonego materiału w hurtowniach/punktach sprzedaży na terenie całego kraju), Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia wiedzy o danej sytuacji, poinformować o niej Zamawiającego. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany do wykonania danego zlecenia z użyciem materiałów jak najbardziej zbliżonych, przy czym taka zmiana sposobu wykonania zlecenia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) lub formie pisemnej, b) zwiększeniu lub zmniejszeniu objętości w zakresie +/- 50 stron w odniesieniu do w stosunku do objętości wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Część 3 zamówienia: a) w przypadku, gdy realizacja publikacji zgodnie z parametrami technicznymi obowiązującymi Wykonawcę jest niemożliwa bez winy Wykonawcy (np. wycofanie danego materiału z produkcji lub długotrwały brak określonego materiału w hurtowniach/punktach sprzedaży na terenie całego kraju), Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia wiedzy o danej sytuacji, poinformować o niej Zamawiającego. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany do wykonania danego zlecenia z użyciem materiałów jak najbardziej zbliżonych, przy czym taka zmiana sposobu wykonania zlecenia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) lub formie pisemnej, b) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu zamówienia +/- 10% (w zależności od zaistniałych potrzeb), na co Wykonawca wyraża zgodę, Zmiana zakresu zamówienia nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy, c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny nie może być wyższa niż 10% ceny brutto zlecenia jednostkowego, którego dotyczy zmiana. 4. Zamawiający dopuszcza inne niż wymienione w ust. 1-3 zmiany istotnych postanowień umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa; zaistnienia niemożliwego do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy zdarzenia prawnego, za które żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkującego brakiem możliwości należytego wykonania Umowy lub koniecznością dostosowania postanowień Umowy do aktualnej sytuacji faktycznej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. art. 93 ust 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: druk publikacji „Kalendarium Solidarności”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje: przygotowanie do druku i wydruk publikacji “Kalendarium Solidarności” - 3000 egz. w wersji w języku polskim oraz 3000 egz. w języku angielskim. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie całości nakładu do siedziby Zamawiającego (ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. 325). lub w inne wskazane miejsce na terenie miasta Gdańsk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość próbki 36,00
zatrudnienie osób 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: druk publikacji „Alfabet Solidarności.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje: przygotowanie do druku i wydruk publikacji “Alfabet Solidarności” - 3000 egz. w wersji w języku polskim oraz 3000 egz. w języku angielskim. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie całości nakładu do siedziby Zamawiającego (ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. 325). lub w inne wskazane miejsce na terenie miasta Gdańsk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość próbki 36,00
zatrudnienie osób 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: usługi poligraficzne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części 3 obejmuje: sukcesywne usługi poligraficzne ( druk ulotek, plakatów, katalogów, zaproszeń), realizowane wg potrzeb Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego (ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. 325). lub w inne wskazane miejsce na terenie miasta Gdańsk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uslugi-poligraficzne-i-uslugi-druku-publikacji-wydawanych-przez-instytut-dziedzictwa-solidarnosci-w-roku-2020%2C-gdansk,80286,ogloszenie.html

https://instytutdziedzictwasolidarnosci.bip.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764