logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łódź: Usługi promocji w Internecie

Oferta ważna do:24.02.2021 godz. 23:30
Odsłon: 143

Usługi promocji w Internecie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472349582
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wólczańska 49
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-608
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wup.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuplodz.praca.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi promocji w Internecie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1023fad1-702b-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008011
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000221/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi promocji w Internecie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://wup.lodz.ibip.pl/public/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu odpowiednio:a) mini portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal/),Szczegóowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportalb) poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl lub lowu@wup.lodz.pl)2. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów mini portal i ePUAP jedynie celem złożenia oferty i dokumentów przekazywanych wraz z nimi. 3. W pozostałym zakresie (w szczególności: przekazywanie pytań do SWZ, innych dokumentów, oświadczeń zawiadomień) Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się sygnaturą (znakiem/symbolem) postępowania tj. ZP-01/21-USL/01 lub numerem ogłoszenia o zamówieniu.5. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, tym samym komunikacja prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera czy faksu) nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini portal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx ) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP). 7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie mini portalu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.8. W przedmiotowym postępowaniu ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania jest odpowiednio: Zarząd Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi (90-051), przy al. Piłsudskiego 8. Na mocy umowy powierzenia danych osobowych, dane te przetwarzane są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, adres mailowy: lowu@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 633 58 78 ( w ramach RPO WŁ);Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie (00-926), przy ul. Wspólnej 2/4, dane te przetwarzane są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 49, 90-608 Łódź (w ramach PO WER); inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi jest Pan Kamil Jeziorski, kontakt: ochronadanych@wup.lodz.pl, nr telefonu: 42 663 02 71; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi promocji w Internecie”, sygn. ZP-01/21-USL/01 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18,19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej „p.z.p.”;  dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, w szczególności art. 78 p.z.p.; obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe pracowników Wykonawcy, wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie.3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie z prawa do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.2. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-01/21-USL/01
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 116260,16 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 28455,28 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi promocji w Internecie polegające na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej na Facebooku WUP w Łodzi. Kampania internetowa ma na celu promocję Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz rozpowszechnienia informacji na temat działań i efektów realizacji obu programów. Kampania obejmować będzie zamieszczenie 4 postów tygodniowo oraz odpowiadanie na pojawiające się komentarze (w tym reagowanie na negatywne) i moderowanie dyskusji (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie tygodniowego harmonogramu publikacji postów, ich propozycji, zapewnienie treści do publikacji oraz przygotowanie raportu podsumowującego zrealizowane zadania oraz uzyskane wyniki/wskaźniki.2. KOD CPV: 79341400-0 (usługi prowadzenia kampanii reklamowych), 72400000-4 (usługi w Internecie).3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.5. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 p.z.p., ani w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.6. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 100 p.z.p.7. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72400000-4 - Usługi internetowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena merytoryczna dokonana będzie według zasady procentowo-punktowej w oparciu o przyjęte kryteria oceny, na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: efektywność
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. (załącznik nr 1 do oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wyżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy wykazuje spełnianie warunków.Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z KRS lub CEiIDG, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.Dotyczy to odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo powinno posiadać taką samą formę jak oferta (pod rygorem nieważności składa się je w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). d) Oświadczenie w trybie art. 225 ust. 2 p.z.p. (załącznik nr 2 do oferty).UWAGA!Nieprzedłożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegoe) Tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy przysługuje prawo zastrzeżenia pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.UWAGA!Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zostać uzasadnione, wydzielone i odpowiednio oznaczone w treści oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy wykazuje spełnianie warunków.Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 454 i 455 p.z.p.2. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna:a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia (w szczególności zmiany stawki podatku VAT).3. W przypadkach wskazanych w pkt. 2 dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi, z zastrzeżeniem że nowy termin nie może przekroczyć 10.12.2021 r. Zmiana powinna zostać wspólnie uzgodniona przez strony umowy.4. Strona powołująca się na siłę wyższą lub inne przyczyny obiektywnie niezależne od stron powinna zawiadomić drugą stronę w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od jej/ich zaistnienia. Na stronie powołującej się na w/w okoliczności spoczywa również obowiązek udowodnienia jej/ich wystąpienia oraz wskazania zakresu i wpływu na realizację zamówienia.5. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych.6. W przypadku zmiany przedstawicieli Wykonawcy, danych kontaktowych (w szczególności: telefon, adres, e- mail) zmiana umowy nie wymaga sporządzenia aneksu, jednak Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o nich niezwłocznie Zamawiającego (pisemnie lub e-mailem). W przypadku braku takiego zawiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Wykonawcy uznaje się za skutecznie doręczoną.7. Zmiany nie mogą naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.8. Wszelkie zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i muszą być podpisane przez umocowanych przedstawicieli obu stron.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-24 23:59
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-25 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 8 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uslugi-promocji-w-internecie%2C-lodz,83099,ogloszenie.html

http://wup.lodz.ibip.pl/public/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764