logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łomianki: Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.

09.06.2024
Oferta ważna do:17.06.2024 godz. 12:00
Odsłon: 100

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska 115
1.5.2.) Miejscowość: Łomianki
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2024
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43c79684-24c7-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357678
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101047/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.4 Uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego oraz wprowadzenie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ przekazuje się pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania i przekazywania ww. dokumentów został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa powyżej.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina Łomianki, reprezentowana przez Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) .
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIZ.271.23.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego
oraz wprowadzania nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki”.
2. Sposób i zakres realizacji umowy obejmuje: dostawę, instalację oraz utrzymanie oznakowania drogowego i urządzeń BRD na terenie Gminy Łomianki, obejmujące:
1) Odtworzenie lub wykonanie nowego oznakowania poziomego:
a) Malowanie farbą odblaskową, koloru białego, czerwonego oraz niebieskiego zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
b) Malowanie na gładko masą chemoutwardzalną, dwuskładnikową, koloru białego, czerwonego, oraz niebieskiego zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
c) Malowanie masą termoplastyczną koloru białego, zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
2) Odtworzenie oznakowania pionowego:
a) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana słupków, - fi70, 3,2mm (grubość ścianki), ocynkowanych. Montaż słupków w gruncie powinien gwarantować trwałość ich posadowienia i nienaruszalność konstrukcji. Posadowienie słupków w gruncie należy wykonać na głębokość min. 1,0 m z wykonaniem stop o wymiarach 30 x 30 cm na wysokość 50 cm. Słupek w dolnej części umieszczony w stopie fundamentowej musi posiadać dwie poprzeczki w różnych płaszczyznach o długości 25 cm.
b) Uzupełnienie, naprawa lub montaż nowych znaków drogowych i tablic informacyjnych – wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanych proszkowo i wyklejonych folią odblaskową I lub II generacji, zgodnie ze stosownymi przepisami. Montaż znaków oraz tabliczek na słupku powinien gwarantować trwałość i nienaruszalność konstrukcji.
c) Wykonanie, naprawa lub montaż nowych tabliczek z nazwami ulic (wzór
w załączeniu) wraz z uchwytami – dwustronnych – połączonych ze sobą trwale,
w sposób umożliwiający wsunięcie jednej tabliczki w drugą, w środku miedzy tabliczkami należy zastosować ramkę stalową, ocynkowaną, malowaną proszkowo, mocowaną w taki sposób, by demontażu nie można było dokonać bez pomocy innych narzędzi, wykonanych z blachy aluminiowej o grubości 1,00 mm, pokryte białą farbą odblaskową 3M 4750 lub równoważną (folia drugiej generacji, dziesięcioletnia). Wymiary tabliczek – szer. 214 mm, dł. w zależności od (długości) nazwy ulicy, napis; główny – czcionka (kolor czarny) pogrubiona Franklin Gothic Medium, w pasku koloru CMYK u dołu tabliczki – czcionka Ariel i tło wykonane drukiem solwentowym twardym (druk oparty na farbach zawierających cyklohexanol o bardzo dobrych własnościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne o rozdzielczości 720 dpi. Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych.
d) Uzupełnienie, naprawa lub montaż nowych urządzeń BRD takich jak progi zwalniające, separatory, bariery, azyle, lustra drogowe, zapory drogowe, elementy odblaskowe.
3) Przeprowadzenie przeglądu oznakowania ulicznego oraz tablic informacyjnych
i tabliczek z nazwami ulic. Przeglądy wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.
4) Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wytycznymi Zamawiającego w zakresie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34928470-3 - Elementy oznakowania

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

34992200-9 - Znaki drogowe

34922000-6 - Urządzenia do znakowania dróg

34992300-0 - Znaki uliczne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316211-7 - Instalowanie podświetlanych znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-06
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50% szacowanej wartości zamówienia
podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie awarii liczony od momentu zlecenia w przypadku znaków drogowych A-7, B-1, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b – (Czr1)
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie awarii w przypadku pozostałych znaków drogowych oraz urządzeń BRD liczony od momentu zlecenia (Czr2):
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał dwie usługi polegające
na uzupełnianiu i odtwarzaniu oznakowania drogowego lub wdrożeniu projektu organizacji ruchu, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100) w przypadku każdej z tych usług, w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2024 poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
(t. j. Dz.U. 2024 poz. 507) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykazu usług, w którym Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie usługi polegające na uzupełnianiu i odtwarzaniu oznakowania drogowego lub wdrożeniu projektu organizacji ruchu, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto
(słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100) w przypadku każdej z tych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100);
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 445 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp dotyczących realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
3. Dopuszcza się zmianę, której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających
z wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków uniemożliwiających wykonanie prac, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,
6. Fakt wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, musi być potwierdzony
w notatce służbowej wysłaną poprzez wiadomość e-mail wpisem dokonanym przez przedstawiciela Wykonawcy potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego i wykazanym w raporcie tygodniowym.
7. W przedstawionym w ust. 5, przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia prac będzie równy okresowi zawieszenia.
8. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 5, zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa
w ust. 5 musi być potwierdzony notatką sporządzoną przez Wykonawcę i potwierdzoną przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres określa Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 12:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-16
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/uzupelnianie-i-odtwarzanie-oznakowania-drogowego-oraz-wprowadzania-nowych-organizacji-ruchu-na-terenie-gminy-lomianki.%2C-lomianki,93055,ogloszenie.html

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2024
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764