logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Wydawnictwa promocyjne i publikacje inwestycyjne: Folder Giżycko, Folder Twierdza Boyen w Giżycku, Multimedialna prezentacja Giżycko na nośniku DVD, Publikacja oferty inwestycyjnej Inwestuj w Giżycku

14.12.2012
Oferta ważna do:19.12.2012 godz. 10:00
Odsłon: 288

Numer ogłoszenia: 262735 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydawnictwa promocyjne i publikacje inwestycyjne: Folder Giżycko, Folder Twierdza Boyen w Giżycku, Multimedialna prezentacja Giżycko na nośniku DVD, Publikacja oferty inwestycyjnej Inwestuj w Giżycku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: kompleksowego przygotowania wydawnictw promocyjnych i publikacji inwestycyjnej, a także ich dostawa do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pozycje: Folder Giżycko - 16000 sztuk w 6 wersjach językowych, Folder Twierdza Boyen w Giżycku - 6000 sztuk w 2 wersjach językowych, Oferta inwestycyjna Inwestuj w Giżycku - 4000 sztuk w 2 wersjach językowych, Multimedialna prezentacja Giżycko na nośniku DVD - 2000 sztuk w 3-języcznej wersji językowej. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7, 79.55.00.00-4, 79.55.30.00-5, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2, 79.82.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę dotyczącą kompleksowego przygotowania publikacji (tj. obejmującą łącznie: projekt graficzny, skład, opracowanie tekstu i tłumaczenie na język obcy, a także koordynację przygotowania, druk i dostawę), o charakterze informacyjno - promocyjnym, która ukazała się w minimum dwóch wersjach językowych (typu folder, przewodnik, oferta inwestycyjna, prezentacja multimedialna miasta, miejscowości lub regionu)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: podpisane i/lub zaparafowane przez Osoby Uprawnione: - Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; - Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy; - Załącznik nr 3 - Formularz Oferty; - Załącznik nr 4 - Oświadczenie; - Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; - Dokumenty potwierdzające iż Wykonawca dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów - zgodnie z zapisem punktu 7 SIWZ; - Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; - Portfolio - zgodnie z zapisami pkt 12.2 SWIZ: 12.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć portfolio składające się z minimum jednego wydawnictwa o charakterze informacyjno - promocyjnym, które ukazało się w minimum dwóch wersjach językowych (typu folder, przewodnik, oferta inwestycyjna, prezentacja multimedialna miasta, miejscowości lub regionu), wykonanego kompleksowo przez Wykonawcę (tj. włącznie z projektem graficznym, składem, opracowaniem tekstu i tłumaczeniem na język obcy, a także koordynacją przygotowania, drukiem i dostawą). Zaleca się takie zapakowanie próbki/próbek, aby nie uległy one uszkodzeniu w trakcie transportu, a także oznaczenie próbek danymi Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy przy obopólnej zgodzie jej Stron w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) Działania siły wyższej; b) Zdarzeń losowych; c) W sytuacji zaistnienia uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; d) W sytuacji powstania potrzeby zmiany ilości stron poszczególnych publikacji na skutek: - zwiększenia ilości tekstu wynikającego z prac autorów nad tekstem, - zwiększenia objętości tekstu w związku ze składem, potrzebą zmiany układu graficznego tekstu, lub w wyniku tłumaczenia tekstu na wskazane w SIWZ języki, - zmiany ilości nieruchomości wchodzących w skład oferty inwestycyjnej, co spowoduje zmianę ilości ulotek z ofertami inwestycyjnymi w publikacji; - potrzeby dodania dodatkowych grafik w publikacji. e) W sytuacji zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja któregokolwiek elementu zamówienia nie będzie możliwa; f) Przewiduje się możliwość zmiany terminów określonych w punkcie 4 SIWZ za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Zmiana umowy, w tym wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ppkt.15.3 a-f. wymaga aneksu, zgodnie ze stawkami podanymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zmniejszenie objętości którejkolwiek publikacji jest możliwe pod warunkiem, że Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy zanim wykona on prace dotyczące układu graficznego, tłumaczenia, czy też inne prace generujące koszy. Potwierdzeniem wykonania ww. prac przez Wykonawcę będzie przesłanie przez niego wersji elektronicznych wykonanych prac najpóźniej następnego dnia roboczego od otrzymania od Zamawiającego informacji o potrzebie zmniejszenia objętości publikacji. Zwiększenie objętości którejkolwiek publikacji jest możliwe pod warunkiem, że Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy na tyle wcześniej, by był on w stanie dotrzymać zapisanych w SIWZ terminów. Oceny zdolności dotrzymania narzuconych terminów dokonuje Wykonawca

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Promocji (pok. 117) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Gizycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wydawnictwa-promocyjne-i-publikacje-inwestycyjne%3A-folder-gizycko%2C-folder-twierdza-boyen-w-gizycku%2C-multimedialna-prezentacja-gizycko-na-nosniku-dvd%2C-publikacja-oferty-inwestycyjnej-inwestuj-w-gizycku%2C-gizycko-w.-warminsko-mazurskie,43544,ogloszenie.html

http://www.bip.gizycko.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Giżycko w. warmińsko-mazurskie - więcej ofert

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Dam pracę (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Szukam pracy (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Sprzedam (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Kupię (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Dam zlecenie (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Różności (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Oferty Last minute (0)

  • Giżycko w. warmińsko-mazurskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764