logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: Wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, banerów, katalogów, kalendarzy na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej

Oferta ważna do:22.07.2021 godz. 10:00
Odsłon: 84

Wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, banerów, katalogów, kalendarzy na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI KIELECKIEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659785
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 6
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-025
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 413449297
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, banerów, katalogów, kalendarzy na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6496a2c-e3ef-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113344
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006802/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, banerów, katalogów, kalendarzy na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mwk.com.pl
2. W celu korzystania z systemu miniportal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz ,,Formularza do komunikacji”.
UWAGA: elektroniczne podpisanie przez Wykonawcę samego formularza nie jest równoznaczne z podpisaniem oferty. Brak podpisania w wymagany przez Zamawiającego sposób samej oferty, będzie skutkowało jej odrzuceniem.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz do złożenia, zmmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
9. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może również odbywać się elektronicznie za pośrednictwam e-mail: zp@mwk.com.pl . Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ) adres e-mail, z wykorzystaniem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Zamawiajacy rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych, innych niż oferta i załączone do niej dokumenty, za pomocą poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl
Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej wynosi 20 MB.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania MWKDIZ.271.7.2021.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach;
b)Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Wsi Kieleckiej jest kontakt: Pani Anna Rubinkiewicz, tel. 41 344 92 97 wew. 114, kom. 602 779 754; e-mail: odo@mwk.com.pl, abcrodo@onet.pl;
c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MWKDIZ.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi druku wg. projektów Zamawiającego, realizowanej zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej i wiedzy technicznej, w zakresie przygotowania do druku i druku wraz dostawą do siedziby Zamawiającego, na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce wg. poniższego zestawienia:
1) Plakat – 30 szt.;
2) Zaproszenie – 500 szt.;
3) Plansza – 24 szt. (24 odrębne projekty graficzne);
4) Baner – 10 szt. (10 odrębnych projektów graficznych);
5) Katalog – 500 szt.
6) Kalendarz ścienny ze spiralą – 100 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Rozdziale III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, niepodlegające odrzuceniu.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena (C) – 60%, gdzie 1% = 1 pkt
Termin dostawy zamówienia cząstkowego (T) – 40%, gdzie 1% = 1 pkt
2.1. Zasady oceny kryterium „cena” (C) – maksymalnie 60 pkt

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:

C min.
C = ---------- x 60 % x 100 [pkt]
C bad.
gdzie:
C – liczba punktów badanej oferty,
Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,
Cbad. – cena oferty badanej.

2.2. Zasady oceny kryterium „Termin dostawy zamówienia cząstkowego” (T) – maksymalnie 40 pkt.
Ocenie zostanie poddany termin dostawy zamówienia cząstkowego (rozumianego jako każdorazowo odrębny projekt graficzny w ramach poszczególnych zadań opisanych w rozdziale III ust. 2 SWZ) zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
a) termin dostawy – do 7 dni – 40 pkt;
b) termin dostawy – od 8 dni do 9 dni – 30 pkt;
c) termin dostawy – od 10 dni do 12 dni – 20 pkt;
d) termin dostawy – od 13 dni do 20 dni – 10 pkt;
e) termin dostawy – 21 dni – 0 pkt.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi terminu dostawy zamówienia cząstkowego, tj. pozostawi puste (niewypełnione) pole dotyczące omawianego kryterium lub zaznaczy kilka opcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z maksymalnym tj. 21 dniowym terminem dostawy i otrzyma w tym kryterium 0 pkt. Wpisanie okresu krótszego niż 7 dni nie spowoduje przyznania większej ilości punktów – Wykonawca otrzyma maksymalnie 40 pkt.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą (N) uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą łączną liczbę punktów uzyskaną ze wszystkich kryteriów. Największa liczba punktów, jaką można uzyskać to 100. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
N = C + T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu – wg Załącznika Nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ ust. 1 pkt 1.1. składa każdy z Wykonawców.
2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, tj.:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 3 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ ust. 3 pkt 3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz pozostałych dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do SWZ.
2. Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub inny dokument (np. umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo).
4. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ).
2. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy w terminie nie było możliwe z powodu siły wyższej, o czas trwania okoliczności wyłączający z tego powodu możliwość realizacji umowy;
Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca będzie stał w obliczu siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.
2) zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie usługi, których wykonanie będzie rozliczane po wejściu w życie nowej stawki podatkowej.
3. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wydruk-plakatow%2C-zaproszen%2C-plansz%2C-banerow%2C-katalogow%2C-kalendarzy-na-potrzeby-muzeum-wsi-kieleckiej%2C-kielce,84286,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764