logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Wyk. inwentaryzacji reklam w post. przestrz. bazy danych GIS 3D reklam z fotorejestrac. i mobil. skaning. laser. 3D na ter. m. Bielska-Białej dla wybr. dróg publ. z zapewn. dost. do danych.

09.12.2023
Oferta ważna do:18.12.2023 godz. 09:00
Odsłon: 274

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyk. inwentaryzacji reklam w post. przestrz. bazy danych GIS 3D reklam z fotorejestrac. i mobil. skaning. laser. 3D na ter. m. Bielska-Białej dla wybr. dróg publ. z zapewn. dost. do danych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: 33 4971851
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wyk. inwentaryzacji reklam w post. przestrz. bazy danych GIS 3D reklam z fotorejestrac. i mobil. skaning. laser. 3D na ter. m. Bielska-Białej dla wybr. dróg publ. z zapewn. dost. do danych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee211443-94e9-11ee-ba3b-4e891c384685
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539564
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,149841,bc738ae6c679831919970a21cc02a298.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,149841,bc738ae6c679831919970a21cc02a298.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w nin. postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środkami komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a
Wykonawcami jest Platforma, dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/ oraz poczta
elektroniczna: zp@um.bielsko-biala.pl.
3. Zaleca się aby Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Instrukcje dla użytkowników Platformy, w tym wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy wskazane są pod
adresem: https://umbielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
5. Wsparcia technicznego Wykonawcom w zakresie działania Platformy udziela jej Właściciel, tj. Logintrade S.A. z siedzibą:, ul.
Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, www.logintrade.pl, pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34, od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 16:00, e-mail: helpdesk@logintrade.net
6. Zamawiający zaleca, aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego przez Wykonawcę posługiwać się oznaczeniem
sprawy: ZP.271.2.93.2023.JB i numerem postępowania nadanym przez Platformę.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych,
podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
9. Sposób sporządzania i przekazywania informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO”, informujemy o tym, że:
2) Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z
siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, elektronicznie: iod@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie: na adres siedziby Administratora.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz w przepisach ustawy dot. zamówień publicznych. Okres przetwarzania może
ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych
dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
7) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
- dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
- sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
8) Nie przysługuje Państwu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wskazanych celów. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
12) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
c.d. poniżej
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec osób fizycznych,
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi,
aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
2) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, określone, obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.93.2023.JB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D (cyfrowa ewidencja reklam 3D) dla 225 km dróg publicznych wraz z fotorejestracją i mobilnym skaningiem laserowym 3D dla 325 km dróg publicznych na terenie miasta Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem dostępu do ww. danych przez dedykowane narzędzie informatyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355100-2 - Usługi fotogrametryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
3 )sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
- co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie cyfrowej ewidencji reklam 3D zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej (w pasie i poza pasem drogowym) w formie danych przestrzennych GIS 3D – poligonów 3D - na podstawie chmury punktów 3D oraz fotorejestracji pochodzących z mobilnego systemu mapowania obejmującą w szczególności określenie następujących cech reklam: lokalizacja reklamy, typ nośnika reklamowego, rodzaj mocowania, umiejscowienie, określenie czy reklama jest szyldem, szerokość reklamy, długość reklamy, liczba powierzchni reklamowych, całkowita powierzchnia reklamowa, wysokość dolnej krawędzi reklamy od ziemi, współrzędne reklamy, które zostały wykonane na potrzeby wdrażania uchwały krajobrazowej.
- dwie usługi obejmujące jednoczesne wykonanie fotorejestracji pasa drogowego oraz mobilnego skaningu laserowego 3D z wykorzystaniem mobilnego systemu mapowania umieszczonego na samochodzie, wykonane dla dróg publicznych obejmujących minimum 50 km każda.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia usług wskazanych w tiret 1 i 2 powyżej w ramach jednego lub więcej zleceń.
b) dysponuje samochodem wyposażonym w mobilny systemem mapowania, tj.:
- umożliwiającym jednoczesne wykonywanie fotorejestracji sferycznej oraz mobilnego skanowania laserowego w promieniu minimum 100 m, precyzji do 5 cm, przy wydajności pozyskiwania punktów minimum 2 000 000 punktów na sekundę, zapewniając wzajemną ich synchronizację w czasie i przestrzeni oraz wysoką precyzję geopozycjonowania;
- wyposażonym w urządzenie do fotorejestracji sferycznej składającego się z minimum 6 zintegrowanych ze sobą kamer (5 ustawionych dookólnie, 1 ustawiona do góry) o rozdzielczości 5 megapikseli każda, o polu widzenia minimum 90% sfery, które umożliwia wykonywanie zdjęć sferycznych o rozdzielczości minimum 8192x4096 (30 megapikseli);
- wyposażonym w odbiornik GNSS-RTK umożliwiający wyznaczanie pozycji w oparciu o sygnał z satelitów min. GPS, GLONAS, Galileo, BeiDo. Układ pomiarowy powinien być również wyposażony w odometr i system inercyjny (IMU), umożliwiający precyzyjny pomiar przebytej drogi, który umożliwi wyznaczenie lokalizacji nawet w przypadku utracenia sygnału GNSS. Odometr oraz IMU muszą współpracować z urządzeniem skanującym i wykonującym fotorejestrację.
- umożliwającym wykonywanie pomiarów w terenie o dokładności bezwzględnej.
Wykonawca winien posiadać ekspertyzę opracowaną przez uprawnionego geodetę - fotogrametrę potwierdzającą dokładność wykonywanych pomiarów w terenie przez wyżej opisany mobilny system mapowania, która będzie nie niższa niż 10 cm dla współrzędnych X i Y, oraz niższa niż 15 cm dla współrzędnej Z.
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:
A. co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
- posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracami o charakterze projektowym związanymi z projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii, w tym min. 2 letnie doświadczenie na polu wdrażania rozwiązań wykorzystujących mobilne systemy mapowania we wsparciu wdrażania uchwały krajobrazowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert kierował co najmniej 3 projektami, które dotyczyły wykonywania cyfrowej ewidencji reklam 3D zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej (w pasie i poza pasem drogowym) w formie danych przestrzennych GIS 3D – poligonów 3D – na podstawie chmury punktów 3D oraz fotorejestracji pochodzących z mobilnego systemu mapowania;
- posiada znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną posiadaniem aktualnego certyfikatu Prince2 na poziomie Practitioner lub równoważnym; Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego certyfikatu,
w szczególności certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager).
Osoba z ww. wymaganiami w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu Wykonawcy.
W przypadku wykazania dwóch lub więcej osób spełniających ww. wymagania należy wskazać, która osoba spośród nich będzie pełniła funkcję kierownika zespołu Wykonawcy.
B. co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie następujące wymagania:
- umiejętność obsługi mobilnego systemu pomiarowego;
- umiejętność obsługi kamer fotorejestracji drogi i biegłe dobieranie parametrów ustawienia kamery w zależności od warunków oświetleniowych;
- umiejętność obsługi mobilnego skanera laserowego;
- posiadanie prawa jazdy kategorii B;
- minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu fotorejestracji pasa drogowego;
- minimum 2 lata doświadczenia w wykonywaniu mobilnego skaningu laserowego;
- wykonanie fotorejestracji dróg gminnych lub wyższej kategorii o minimalnej długości 5 000 km;
- podstawowa wiedza elektroniczna.
Pod pojęciem „podstawowa wiedza elektroniczna” rozumie się umiejętność zdiagnozowania, konfiguracji oraz drobnych napraw mobilnego systemu mapowania podczas pomiarów terenowych oraz umiejętność odczytu i interpretacji komunikatów układu geopozycjonowania.
Osoba z ww. wymaganiami w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła funkcję specjalisty ds. obsługi mobilnego systemu pomiarowego.
C. co najmniej jedną osobą, którą spełnia łącznie następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku geodezja, geografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewnym;
- posiada minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przetwarzania i analizy chmur punktów z mobilnego skaningu laserowego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
- wykonanie przetwarzania i analizy danych chmur punktów z mobilnego skaningu laserowego obejmującej wyrównanie, łączenie i klasyfikację chmur punktów dla dróg publicznych o łącznej minimalnej długości 2500 km;
- brała udział w minimum 3 projektach, w których opracowaną cyfrową ewidencję reklam 3D w formie danych przestrzennych GIS 3D na podstawie fotorejestracji oraz mobilnego skaningu laserowego.
Osoba z ww. wymaganiami w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła funkcję specjalisty ds. chmur punktów LIDAR Wykonawcy.
D. co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe na kierunku geodezja, geografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewnym;
- posiada minimum 2 letnie doświadczenie w cyfrowym ewidencjonowaniu reklam w formie bazy danych GIS 3D na chmurze punktów z mobilnego skaningu laserowego;
- posiada bardzo dobrą znajomość oprogramowania GIS;
- posiada znajomość języka SQL.
Osoba z ww. wymaganiami w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła funkcję specjalisty GIS ds. inwentaryzacji reklam Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia więcej niż jednej funkcji, o których mowa w punktach
A-D, przez jedną osobę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
2) Dowody określające, czy wymienione w ww. wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA:
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej w pkt 1), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), zadań, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4) Wykaz potencjału technicznego, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do nin. SWZ.
5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta przetargowa.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także ww. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
(podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1
ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na
Formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,149841,bc738ae6c679831919970a21cc02a298.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w
art. 108 ust. 1 pkt. 1-6) ustawy Pzp;
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyk.-inwentaryzacji-reklam-w-post.-przestrz.-bazy-danych-gis-3d-reklam-z-fotorejestrac.-i-mobil.-skaning.-laser.-3d-na-ter.-m.-bielska-bialej-dla-wybr.-drog-publ.-z-zapewn.-dost.-do-danych.%2C-bielsko-biala,91727,ogloszenie.html

http://www.um.bielsko.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764