logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Cedry Wielkie: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych.

08.11.2018
Oferta ważna do:16.11.2018 godz. 11:00
Odsłon: 208

Ogłoszenie nr 642327-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Gmina Cedry Wielkie: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego 16 , 83020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.
Adres strony internetowej (URL): ww.cedry-wielkie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cedry-wielkie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej
Adres:
Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych.
Numer referencyjny: ZP.271.34.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych dla Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 zadań: Zadanie Nr 1 - Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 3 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 9 do niniejszego SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. Nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie 3. Cel projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Cedry Wielki i skanalizowanie jej w 99,56% (poziom zbierania) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie. 4. Zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie w następujących lokalizacjach: 1. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr 10 2. Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Długim Polu, Długie Pole 49, działka nr 248/5, 3. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka nr 495/1 Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa. Zadanie Nr 2 - Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 9 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. Nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie 3. Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. 4. Zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie: 1. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka nr 495/1 2. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr 10 3. Przedszkole w Trutnowach, ul. Św. Piotra i Pawła 3, 83-020 Trutnowy, działka nr 137 4. Komunalny budynek mieszkalny w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 18, 83-020 Cedry Wielkie, działka nr 325/2 5. Komunalny budynek mieszkalny w Giemlicach, Giemlice 14, 83-020 Giemlice, działka nr 100 Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT. Zadanie Nr 3 - Wykonanie 16 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 16 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 9 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. nazwę beneficjenta 2. tytuł projektu 3. cel projektu 4. zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 4. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Wzór tablic, które należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie trzech powiatów: nowodworskim, gdańskim i malborskim. 1. Gmina Cedry Wielkie – dom podcieniowy w Miłocinie, działka nr 150/3 (1 tablica) 2. Gmina Nowy Staw – do uzgodnienia z przedstawicielem Gminy Nowy Staw (2 tablice) 3. Gmina Nowy Dwór Gdański (6 tablic) a. most zwodzony na rzece Tuga zlokalizowany na ulicy Sikorskiego działka nr 390/2 b. śluza w Marzęcinie, działka nr 406 c. cmentarz mennonicki w Orłowie, działka nr 95, d. cmentarz mennonicki w Żelichowie, działka nr 115/2, e. cmentarz mennonicki w Różewie, działka nr 113 f. cmentarz mennonicki w Marynowach, działka nr 338 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, działka nr 88 (1 tablica) 5. Parafia Rzymskokatolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, działka nr 99 (1 tablica) 6. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku, Działka nr 152, (1 tablica) 7.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach, działka nr 134, (1 tablica) 8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie, działka nr 209, (1 tablica) 9.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach, filia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie (2 tablice) a. kościół w Myszewie, działka nr 105 b. kościół w Świerkach, działka nr 13 Lokalizacje montażu tablic należy ustalić w zależności od miejsca lokalizacji tablicy: 1. Gmina Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, osoba do kontaktu: Magda Woźniak tel. 58 692 20 38. 2.Gmina Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-300 Nowy Staw, osoba do kontaktu: Anna Uzdowska tel. 55 271 51 00 wew. 31 3. Gmina Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, osoba do kontaktu: Beata Rembowska tel. 55 247 24 01 Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. Pozostałe informacje (Dotyczy wszystkich części): 3. Napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny. Tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania korekt w treści umieszczonej na tablicy na prośbę Zamawiającego. 4. Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji wsporczej Wykonawca prześle drogą elektroniczną projekt do akceptacji przez Zamawiającego. 5. Po akceptacji projektu w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego Wykonawca dokona montażu Tablicy informacyjnej wraz z słupkami 6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

II.5) Główny kod CPV: 31523200-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 2. Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy tablic informacyjnych lub tablic reklamowych lub tablic pamiątkowych, każda z dostaw o wartości minimalnej: Zadanie 1: 2000,00 zł brutto, Zadanie 2: 2500,00 zł brutto, Zadanie 3: 17 000,00 zł brutto. W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: Wykaz dostaw - według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego; b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. c) w przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; d) W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania środków finansowych od partnerów projektu w terminie lub braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. III. Inne zmiany a) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy, b) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, c) wprowadzenie do realizowanej umowy podwykonawcy nie wskazanego w ofercie. 2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pan Tomasz Henzler, kontakt: email: Tomasz.henzler@cbi24.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.34.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. II. Pozostałe informacje. 1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ. 2.W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 3.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 4. Podwykonawcy: 1)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2)Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 5.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). III. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust VII pkt. 3 SIWZ: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 - Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 3 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 9 do niniejszego SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. Nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie 3. Cel projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Cedry Wielki i skanalizowanie jej w 99,56% (poziom zbierania) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie. 4. Zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie w następujących lokalizacjach: 1. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr 10 2. Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Długim Polu, Długie Pole 49, działka nr 248/5, 3. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka nr 495/1 Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31523200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 - Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 9 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. Nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie 3. Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. 4. Zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie: 1. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka nr 495/1 2. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr 10 3. Przedszkole w Trutnowach, ul. Św. Piotra i Pawła 3, 83-020 Trutnowy, działka nr 137 4. Komunalny budynek mieszkalny w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 18, 83-020 Cedry Wielkie, działka nr 325/2 5. Komunalny budynek mieszkalny w Giemlicach, Giemlice 14, 83-020 Giemlice, działka nr 100 Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31523200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3 - Wykonanie 16 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 3 - Wykonanie 16 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 16 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 9 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. nazwę beneficjenta 2. tytuł projektu 3. cel projektu 4. zestaw logo – znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 4. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Wzór tablic, które należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie trzech powiatów: nowodworskim, gdańskim i malborskim. 1. Gmina Cedry Wielkie – dom podcieniowy w Miłocinie, działka nr 150/3 (1 tablica) 2. Gmina Nowy Staw – do uzgodnienia z przedstawicielem Gminy Nowy Staw (2 tablice) 3. Gmina Nowy Dwór Gdański (6 tablic) a. most zwodzony na rzece Tuga zlokalizowany na ulicy Sikorskiego działka nr 390/2 b. śluza w Marzęcinie, działka nr 406 c. cmentarz mennonicki w Orłowie, działka nr 95, d. cmentarz mennonicki w Żelichowie, działka nr 115/2, e. cmentarz mennonicki w Różewie, działka nr 113 f. cmentarz mennonicki w Marynowach, działka nr 338 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, działka nr 88 (1 tablica) 5. Parafia Rzymskokatolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, działka nr 99 (1 tablica) 6. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku, Działka nr 152, (1 tablica) 7.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach, działka nr 134, (1 tablica) 8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie, działka nr 209, (1 tablica) 9.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach, filia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie (2 tablice) a. kościół w Myszewie, działka nr 105 b. kościół w Świerkach, działka nr 13 Lokalizacje montażu tablic należy ustalić w zależności od miejsca lokalizacji tablicy: 1. Gmina Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, osoba do kontaktu: Magda Woźniak tel. 58 692 20 38. 2.Gmina Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-300 Nowy Staw, osoba do kontaktu: Anna Uzdowska tel. 55 271 51 00 wew. 31 3. Gmina Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, osoba do kontaktu: Beata Rembowska tel. 55 247 24 01 Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31523200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie%2C-dostawa-i-montaz-tablic-informacyjnych.%2C-cedry-wielkie,73952,ogloszenie.html

http://www.cedry-wielkie.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Cedry Wielkie - więcej ofert

  • Cedry Wielkie: Dam pracę (0)

  • Cedry Wielkie: Szukam pracy (0)

  • Cedry Wielkie: Sprzedam (0)

  • Cedry Wielkie: Kupię (0)

  • Cedry Wielkie: Dam zlecenie (0)

  • Cedry Wielkie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Cedry Wielkie: Różności (0)

  • Cedry Wielkie: Oferty Last minute (0)

  • Cedry Wielkie: Zamówienia publiczne (7)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764