logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Raszyn: Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I – IX)

Oferta ważna do:20.09.2021 godz. 10:00
Odsłon: 107

Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I – IX)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badawczy Leśnictwa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115832
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Braci Leśnej 3
1.5.2.) Miejscowość: Raszyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.gutman@ibles.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibles.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, z podziałem na części (I – IX)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6091a3ba-1225-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177486
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00124811/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie, dostawa i montaż w terenie wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa , podziałem na części (I – IX)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ibles.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP:/IBLSekocinStary/SkrytkaESP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej: (1) podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub (2) podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730). (3) Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (4) Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym (przy użyciu e-dowodu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, nr tel. 22 7150 300, adres e-mail: ibl@ibles.waw.pl;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn z dopiskiem IOD, pocztą elektroniczną na adres email: D.Nowak@ibles.waw.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Posiada Pan/Pani: − na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art.17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP39-219009
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 9
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY WIACIE EDUKACYJNEJ – komplet
Panele wystawiennicze ze ściankami wystawienniczymi z planszami edukacyjnymi, tablicami
do rysowania, ścianką do robienia zdjęć, pergolami, palisadą drewnianą schowkami na drewno
i sprzęt, koszem do segregacji odpadów i innymi elementami wraz z wykonaniem, dostawą
i montażem w terenie, w terminie: do 150 dni od daty zawarcia umowy (zał. 1b, cz. I, str. 1-77)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03419100-1 - Produkty z drewna ciętego

30195000-2 - Tablice

30195500-7 - Tablice do pisania kredą lub przybory

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II. ŁAWKI TERENOWE Z OPARCIEM - 10 szt.
Ławki drewniane z oparciem i metalowym stelażem z podłokietnikami wraz z dostawą i montażem
w terenie, w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

39142000-9 - Meble ogrodowe

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223821-7 - Elementy gotowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III. MIEJSCE NA OGNISKO Z GRILLEM I PALENISKIEM – komplet
Grill z wiszącym podnoszonym metalowym rusztem na obrotowym stelażu z paleniskiem z opaską
z kostki wraz z wykonaniem, dostawą i montażem w terenie, w terminie: do 60 dni od dnia podpisania umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42214110-3 - Grille

44113120-2 - Płyty chodnikowe

44511300-8 - Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV. TABLICE EDUKACYJNE I INFORMACYJNE – 37 szt.
Tablice edukacyjne i informacyjne z wykonaniem, dostawą i montażem w terenie, w terminie: do 120 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V. URZĄDZENIA TERENOWE DO ŚCIEŻKI "RUCH W ŚWIECIE ZWIERZĄT" – 5 szt.
Drewniane urządzenia rekreacyjne (równoważnia zygzak i kłody skośne) wraz z wykonaniem, dostawą i montażem w terenie, w terminie: do 90 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03419100-1 - Produkty z drewna ciętego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI. DOMEK EKSPOZYCYJNY – 1 szt.
Drewniany, dwuspadowy domek z dwoma pomieszczeniami, schodkami z zadaszeniem, podłogą
i instalacjami elektrycznymi, orynnowaniem i obróbką blacharską, impregnacją zewnętrzną
i wewnętrzną wraz z wykonaniem, dostawą i montażem w terenie, w terminie: do 120 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 44211110-6 - Baraki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928210-3 - Wiaty drewniane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII. DOMEK Z PODESTEM, STANOWISKO OBSERWACYJNE – 1 szt.
Stanowisko z drewnianym domkiem i podestem z balkonem i drabiną wraz z przygotowaniem terenu oraz z wykonaniem, dostawą i montażem w terenie, w terminie: do 90 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928210-3 - Wiaty drewniane

44211110-6 - Baraki

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VIII. PAŚNIK - 1 szt.
Drewniany paśnik na siano z bocznymi korytkami karmowymi wraz z wykonaniem, dostawą
i montażem w terenie, w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 44211110-6 - Baraki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928210-3 - Wiaty drewniane

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IX. KONSTRUKCJA DREWNIANA SIEDZISKO "PAJĄK" – 1 szt.
Drewniane siedzisko w kształcie „Pająka” z oparciem, poręczami i podestem wraz z wykonaniem, dostawą i montażem w terenie, w terminie: do 120 dni od daty zawarcia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03419100-1 - Produkty z drewna ciętego

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39113600-3 - Ławki

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: • cena (zaproponowana w Formularzu oferty) - waga 60%, maks. liczba punktów: 60. • termin gwarancji (zaproponowany w Formularzu oferty) - waga 40%, maks. liczba punktów: 40. Za zaoferowanie ceny przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: Liczba pkt = (Cn/Cbo)x60 pkt, gdzie: Cn –najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert; Cbo – cena brutto badanej oferty. Za zobowiązanie do objęcia gwarancją Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części na okres: 1 roku od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 8 punktów; 2 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 16 punktów; 3 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 24 punkty; 4 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 32 punkty; 5 lat od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia przyznaje się 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oraz termin gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 podobną usługę na jaką składa ofertę, tj. wykonał konstrukcje typu: wiaty, altany, pergole, paśniki, domki letniskowe, domki drewniane dla dzieci, ławki, siedziska drewniane, grille, kosze do segregacji odpadów, palisady, ogrodzenia drewniane, tablice i plansze edukacyjne i informacyjne, tablice do rysowania kredą i flamastrami, urządzenia rekreacyjne na ścieżki sprawnościowe i inne, będące elementami wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych, placów zabaw, parków i miejsc rekreacji, o wartości nie mniejszej niż dla:
Części I: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto każda.
Części II: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto każda.
Części III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto każda.
Części IV: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) netto każda.
Części V: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto każda.
Części VI: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto każda.
Części VII: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) netto każda.
Części VIII: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto każda.
Części IX: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. VII pkt 2.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy (złożonego razem z ofertą – dołączonego do Formularza oferty ) wypełnionego Wykazu wykonanych usług, stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ, z którego wynikać będzie, że w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 podobną usługę na jaką składa ofertę, tj. wykonał konstrukcje typu: wiaty, altany, pergole, paśniki, domki letniskowe, domki drewniane dla dzieci, ławki, siedziska drewniane, grille, kosze do segregacji odpadów, palisady, ogrodzenia drewniane, tablice i plansze edukacyjne i informacyjne, tablice do rysowania kredą i flamastrami, urządzenia rekreacyjne na ścieżki sprawnościowe i inne, będące elementami wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych, placów zabaw, parków i miejsc rekreacji, o wartości nie mniejszej niż dla:
Części I: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto każda.
Części II: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto każda.
Części III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) netto każda.
Części IV: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) netto każda.
Części V: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto każda.
Części VI: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto każda.
Części VII: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) netto każda.
Części VIII: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto każda.
Części IX: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto każda.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić warunek.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP:/IBLSekocinStary/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-19


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie%2C-dostawa-i-montaz-w-terenie-wyposazenia-technicznego-sciezek-edukacyjnych-izby-edukacji-lesnej-instytutu-badawczego-lesnictwa%2C-z-podzialem-na-czesci-%28i-%E2%80%93-ix%29%2C-raszyn,84763,ogloszenie.html

http://www.ibles.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Raszyn - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764