logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie

06.08.2019
Oferta ważna do:20.08.2019 godz. 12:00
Odsłon: 116

Ogłoszenie nr 582021-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Część nr 1 zamówienia jest finansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2019” (numer projektu: RPZP.10.01.00-32-0003/19). Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa (X Pomoc techniczna), Działanie (10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ). Część nr 2 zamówienia nie jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, krajowy numer identyfikacyjny 81168780751100, ul. ul. Korsarzy 34 , 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 44 67 120, e-mail zamowienia.publiczne@wzp.pl, faks 091 44 67 185.
Adres strony internetowej (URL): www.wzp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wzp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Plac Hołdu Pruskiego 8, 70 – 550 Szczecin (pokój 24, II piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie
Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.36.2019.SK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia – jest usługa wykonania druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” (dalej jako: „SOPZ”), który zawiera w szczególności opis wykonania ww. druków publikacji, w tym przede wszystkim informacje o poszczególnych nazwach, nakładach, parametrach i metodach wykonania. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części: Część nr 1. Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Część nr 2. Wykonanie druku publikacji promujących Pomorze Zachodnie. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia - zadań zamówienia znajduje się w SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SOPZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym odpowiednio: a) dla Części nr 1: Załącznik nr 6a do SIWZ, b) dla Części nr 2: Załącznik nr 6b do SIWZ. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 211 900,00 zł brutto, w tym: a) na Część nr 1 zamówienia: 132 000,00 zł b) na Część nr 2 zamówienia: 79 900,00 zł

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9
79822000-2
79970000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 171480,75
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: I. Informacja uzupełniająca do pkt II.6) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu: Całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT: 171 480,75 zł, w tym: a) Część nr 1 zamówienia: 106 596,34 zł (bez VAT) b) Część nr 2 zamówienia: 64 884,41 zł (bez VAT) II. Informacja uzupełniająca do pkt II.8) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu: Termin realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia*: 1) Część nr 1 Zamówienia: a) W zakresie pozycji nr 1 (Kalendarz ksiązkowy A6) i nr 2 (Kalendarz książkowy A5) SOPZ: do 50 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego składów przygotowanych przez Wykonawcę (na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego) b) W zakresie pozycji nr 3 – 11 SOPZ: do 40 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego składów przygotowanych przez Wykonawcę (na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego); 2) Część nr 2 Zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego składów przygotowanych przez Wykonawcę (na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego). * Wskazane w tym pkt terminy stanowią terminy maksymalne. Terminy realizacji zamówienia stanowią jednocześnie kryteria oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale XXI pkt 4, pkt 5 i pkt 6 SIWZ. Właściwe terminy realizacji zamówienia zostaną ustalone na podstawie terminów zaoferowanych przez Wykonawcę/ów (którego/ych oferta/y zostanie/ą wybrana/e jako najkorzystniejsza/e) odpowiednio: - dla Części nr 1 poz. nr 1 i nr 2 zamówienia: w pkt 5 ppkt 1 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ); - dla Części nr 1 poz. nr 3–11 zamówienia: w pkt 5 ppkt 2 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ); - dla Części nr 2 zamówienia: w pkt 5 ppkt 3 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie posiadania minimalnego wymaganego doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi* polegające na wykonaniu materiałów poligraficznych, podobnych do wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – SOPZ (dalej jako: „Usługi podobne”), o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto** każda dla Części nr 1 oraz nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto** każda dla Części nr 2. Usługi podobne to usługi polegające na wykonaniu materiałów poligraficznych a nie dostawie gotowych produktów z nadrukiem (tzw. gadżetów). Nadruk na gotowych materiałach nie jest równoznaczny z wykonaniem materiałów poligraficznych, ponieważ zadaniem Wykonawcy, który realizować będzie umowę podpisaną w wyniku przeprowadzonego postępowania, będzie przejście przez cały proces produkcyjny materiałów. - W przypadku Części nr 1, każda z wymienionych usług musi zawierać usługę wykonania kalendarzy książkowych. - W sytuacji gdy Wykonawca złoży ofertę na Część nr 1 i Część nr 2, do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wystarczające będzie wykazanie się przez Wykonawcę realizacją minimum trzech Usług podobnych, z których każda była o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto. * UWAGA: Przez 1 usługę Zamawiający rozumie 1 umowę. ** UWAGA: W przypadku, jeżeli wartość wykazywanej usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w treści ww. warunku kwoty wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. UWAGA: W Rozdziale X SIWZ zawarta została szczegółowa informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona) zobowiązany będzie złożyć – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W tej sytuacji zastosowanie ma treść ppkt 3. 5) W zakresie dokumentów, o których mowa w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 – w przypadku wskazania dostępności dokumentów (tj. odpisu z właściwego rejestru / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W sytuacji, gdy ww. dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym tylko w języku obcym, Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) W zakresie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 i 4 – w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w ppkt 1 albo odpowiadających im dokumentów określonych w ppkt 2 i 4. W tej sytuacji zastosowanie ma treść ppkt 5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona) może zostać wezwany do złożenia: Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w odniesieniu do każdej z wykazanych usług: - nazwy wykonanej usługi; - opisu wykonanej usługi (w tym określenie wykonanych druków publikacji); - wartości usługi brutto (w zł), - terminu realizacji (wykonania) usługi – podanie okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok) lub daty, - nazwy zleceniodawcy (podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana). Wezwany Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ tj. zobowiązany będzie podać wszelkie informacje wskazujące na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w treści ww. warunku udziału w postępowaniu. - Do ww. wykazu wezwany Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie (tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy). 2. W zakresie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1 – w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Procedura oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4) została opisana w Rozdziale IX SIWZ. II. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ), wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII SIWZ) oraz potwierdzenie, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ. III. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania (na podstawie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP); 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ). IV. OŚWIADCZENIA, o jakich mowa w poprzednim pkt (tj. III.) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Formularze (wzory) oświadczeń o których mowa w pkt III. ppkt 1) i 2) stanowią odpowiednio: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. V. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz (wzór) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższego Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. VI. Wraz z ofertą (poza ww. dokumentami) powinny również zostać złożone (zgodnie z treścią Rozdziału XIV pkt 5 SIWZ): 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ. 2. UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał wraz z złożeniem oferty dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj. właściwych rejestrów / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty). 3. Dokumenty potwierdzające gwarancję lub poręczenie (oryginał), jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w Rozdziale XVII SIWZ). 4. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP (tj. Wykonawców o których mowa w rozdziale X pkt 2 SIWZ) – Zobowiązanie o którym mowa w rozdziale X pkt 2 SIWZ – formularz (wzór) tego zobowiązania pn. „Zobowiązanie podmiotu” stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 4.800,00 (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100), w tym: a) dla Części nr 1: 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100). b) dla Części nr 2: 1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100). Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zostały opisane w Rozdziale XVII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część nr 1 Cena 60,00
Część nr 1 Termin realizacji kalendarzy książkowych 25,00
Część nr 1 Termin realizacji pozostałych materiałów 15,00
Część nr 2 Cena 60,00
Część nr 2 Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla Części nr 1 zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 6a do SIWZ tj. zgodnie z § 12 Wzoru umowy: 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym na skutek wystąpienia przeszkód niezależnych od woli stron (np. zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia, a w szczególności mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej” w rozumieniu kodeksu cywilnego, wystąpienia gwałtownej dekoniunktury, lub kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej), 2) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron, 3) zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, 4) zmiany ilości druków realizowanych w ramach umowy. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy b) osób do kontaktu, o których mowa w § 5 c) danych teleadresowych, d) danych rejestrowych, e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. Dla Części nr 2 zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we Wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 6b do SIWZ tj. zgodnie z § 12 Wzoru umowy: 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym na skutek wystąpienia przeszkód niezależnych od woli stron (np. zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia, a w szczególności mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej” w rozumieniu kodeksu cywilnego, wystąpienia gwałtownej dekoniunktury, lub kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej), 2) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron, 3) zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, 4) zmiany ilości druków realizowanych w ramach umowy. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy b) osób do kontaktu, o których mowa w § 5 c) danych teleadresowych, d) danych rejestrowych, e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja uzupełniająca do pkt IV.2.2): Z uwagi na brak innej możliwości wskazania w pkt IV.2.2) kryteriów oceny ofert w zakresie wszystkich części zamówienia (tj. Części nr 1 i Części nr 2) – Zamawiający wymienił w pkt IV.2.2) zarówno kryteria oceny ofert odnoszące się do Części nr 1 (np. "Część nr 1 Termin realizacji kalendarzy książkowych") jak i Części nr 2 (np. "Część nr 2 Termin realizacji"). Zamawiający jednocześnie wskazał kryteria oceny ofert dla poszczególnych części zamówienia (tj. Części nr 1 i Części nr 2) w załączniku do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu tj. w "Załącznik I Informacje dotyczące ofert częściowych". Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został zawarty w Rozdziale XXI SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 1 stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” (dalej jako: „SOPZ”), w tym przede wszystkim Rozdział III SOPZ, który zawiera w szczególności opis wykonania ww. druków publikacji, w tym przede wszystkim informacje o poszczególnych nazwach, nakładach, parametrach i metodach wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 79823000-9, 79822000-2, 79970000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 106596,34
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji kalendarzy książkowych 25,00
Termin realizacji pozostałych materiałów 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I. Informacja uzupełniająca do pkt 4) niniejszego Załącznika w zakresie Części nr 1: Termin realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia*: Część nr 1 Zamówienia: a) W zakresie pozycji nr 1 (Kalendarz ksiązkowy A6) i nr 2 (Kalendarz książkowy A5) SOPZ: do 50 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego składów przygotowanych przez Wykonawcę (na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego) b) W zakresie pozycji nr 3 – 11 SOPZ: do 40 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego składów przygotowanych przez Wykonawcę (na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego); * Wskazane w tym pkt terminy stanowią terminy maksymalne. Terminy realizacji Części nr 1 zamówienia stanowią jednocześnie kryteria oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale XXI pkt 4, pkt 5 SIWZ. Właściwe terminy realizacji zamówienia zostaną ustalone na podstawie terminów zaoferowanych przez Wykonawcę/ów (którego/ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza) odpowiednio: - dla Części nr 1 poz. nr 1 i nr 2 zamówienia: w pkt 5 ppkt 1 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ); - dla Części nr 1 poz. nr 3–11 zamówienia: w pkt 5 ppkt 2 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ). II. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został zawarty w Rozdziale XXI SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie druku publikacji promujących Pomorze Zachodnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie druku publikacji promujących Pomorze Zachodnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 2 stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” (dalej jako: „SOPZ”), w tym przede wszystkim Rozdział IV SOPZ, który zawiera w szczególności opis wykonania ww. druków publikacji, w tym przede wszystkim informacje o poszczególnych nazwach, nakładach, parametrach i metodach wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 79823000-9, 79822000-2, 79970000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64884,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I. Informacja uzupełniająca do pkt 4) niniejszego Załącznika w zakresie Części nr 2: Termin realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia*: Część nr 2: do 40 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego składów przygotowanych przez Wykonawcę (na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego). * Wskazany powyżej termin stanowi termin maksymalny. Termin realizacji zamówienia stanowi jednocześnie kryterium oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale XXI pkt 6 SIWZ. Właściwy termin realizacji zamówienia (Części nr 2) zostanie ustalony na podstawie terminu zaoferowanego przez Wykonawcę/ów (którego/ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza) dla Części nr 2 zamówienia: w pkt 5 ppkt 3 Oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ). II. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został zawarty w Rozdziale XXI SIWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-druku-publikacji-promujacych-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oraz-pomorze-zachodnie%2C-szczecin,77242,ogloszenie.html

http://www.bip.wzp.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764