logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Muszyna, woj. małopolskie: Wykonanie folderu zawierającego treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja), a także mapy zawierającej treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) w ramach projektu Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 - 2013

23.01.2014
Oferta ważna do:28.01.2014 godz. 11:30
Odsłon: 582

Numer ogłoszenia: 21424 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna , Rynek 31, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie, tel. 18 4714009, faks 18 4777921.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie folderu zawierającego treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja), a także mapy zawierającej treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) w ramach projektu Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 - 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie folderu zawierającego treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja), a także mapy zawierającej treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) w ramach projektu Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Folder o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) a)Wszystkie materiały niezbędne do wykonania wydawnictwa opracowuje i dostarcza Wykonawca. b)Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do korekty Zamawiającemu teksty, zdjęcia, mapy, projekt graficzny, Zamawiający ma prawo dokonać, co najmniej 3 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korekty w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk folderu, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem. c)Zawartość: tekst w języku polskim (nie mniej niż 8 stron), słowackim (nie mniej niż 8 stron), treść przedstawiająca atrakcje historyczne, przyrodnicze (m.in. wody mineralne), kulturowe i sportowo-rekreacyjne Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova. Publikacja ma zawierać nie mniej niż 60 zdjęć-ilustracji (pełny kolor), ilustracje pokazujące współczesny wygląd atrakcji (przedstawiając je całorocznie), a także przekroje, wizualizacje przestrzenne cerkwi pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku. Fotografie i ilustracje powinny nawiązywać (być spójne) do tekstu. d)Mapa turystyczna w publikacji, zawiera lokalizację opisanych obiektów. Mapa wykonana w skali 1:100 000, powinna zwierać podstawowe warstwy, warstwy cieniowania, otwarty teren, zalesiony teren, rzeki (warstwa wód), szczyty, miejscowości, parki, rezerwaty, drogi komunikacyjne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, lokalne), atrakcje itp., wykonana w technice i stylistyce standardowej mapy topograficzno-turystycznej lub stylizowanej na wewnętrznych stronach okładki ze skrzydełkami. W publikacji powinna znaleźć się mapa przestrzenna (3D) z wizualizacją gminy lub jej znacznej części. W publikacji musi być zawarty plan centrum Muszyny z zaznaczonymi atrakcjami. e)Zakres usługi: opracowanie merytoryczne tekstu i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne nie mniej niż 60 zdjęć-ilustracji w pełnym kolorze (w tym minimum dwóch panoram z punktów widokowych: ruiny zamku w Muszynie, Góry Malnik lub wieży widokowej w ogrodach zmysłów), wykonanie tłumaczenia na język słowacki, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, łamanie, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. f)Nakład: 5.000 egz., format 230x110 mm (wysokość, szerokość), objętość 32 stron + okładka ze skrzydełkami, g)Zadruk: środek; papier kreda 130g, kolor 4+4, okładka 4+4 folia mat dwustronna, h)Oprawa: kreda 300g, okładka ze skrzydełek z dwóch stron (format skrzydełek pomniejszone na szerokości o 0,5 cm w stosunku do okładki), szyta drutem. 2.Mapa w której zawarte zostaną treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) a)Wszystkie materiały niezbędne do wykonania mapy dostarcza Wykonawca. b)Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do korekty Zamawiającemu teksty, zdjęcia, mapy, projekt graficzny, Zamawiający ma prawo dokonać, co najmniej 3 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korekty w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk mapy, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem. c)Zawartość: tekst w języku polskim, słowackim, plan centrum Muszyny w skali 1:15 000 z zaznaczonymi atrakcjami. Mapa turystyczna w skali 1:50 000, powinna obejmować całą gminę Muszyna wraz z obszarem miejscowości Lenartowa na Słowacji. Na mapie powinny być zaznaczone w związku z tytułem projektu źródła wód mineralnych w sposób uwypuklający ich umiejscowienie - podświetlenie piktogramu, umieszczenie nazwy źródła jeśli źródło nazwę posiada. d)Warstwy na mapie powinny zawierać w szczególności: drogi główne; drogi drugorzędne, drogi inne, drogi gruntowe, ścieżki, koleje, stacje kolejowe, tunel, kolej linowa, wyciąg krzesełkowy, wyciąg narciarski, rzeki, mosty drogowe; mosty, potoki, wodospady, źródła, źródła mineralne, pijalnie wód mineralnych, podmokłe łąki, poziomice (co 20m), skały, szczyty, przełęcze, granica państwa, granica gminy, granica parku krajobrazowego, większy i mniejszy obszar przyrodniczo chroniony, pomnik przyrody, lasy, zabudowa, samotne skały, punkty widokowe, kościoły, kapliczki, kościoły i kapliczki zabytkowe, cerkwie, cerkwie zabytkowe, kościół w dawnych cerkwiach, pomniki, cmentarze, cmentarze żydowskie, schroniska, sezonowe schroniska, hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, gospodarstwo agroturystyczne, camping, pola biwakowe, wiaty dla turystów, przejścia graniczne, przejścia graniczne małego ruchu, znakowane szlaki turystyczne, znakowane szlaki o charakterze lokalnym, czasy przejścia, szlaki narciarskie, szlaki konne, szlaki rowerowe, grody, zamki, muzea i inne zabytki architektury, przystanki autobusowe, parkingi, informacja turystyczna, ośrodki jeździeckie, boiska piłkarskie, zakaz wjazdu, wieże radiowo-telewizyjne, jaskinie, kamieniołomy, szpitale, przychodnie lekarskie, stacje GOPR, apteki, stacje benzynowe, poczty, fontanna, restauracje, szkoły, Policja, bank, bankomat, kantor wymiany walut, taxi, postój dorożek, budka telefoniczna. Mapa powinna również zawierać warstwę cieniownia uplasyczniającą przestrzeń. e)Mapa ma zawierać nie mniej niż 60 zdjęć (pełny kolor), ilustracje pokazujące współczesny wygląd najważniejszych atrakcji (przedstawiając je całorocznie) w tym minimum jedna panorama z punktów widokowych: ruiny zamku w Muszynie, Góry Malnik lub wieży widokowej w ogrodach zmysłów. f)Zakres usługi: opracowanie merytoryczne tekstu i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne, rysunkowe, wykonanie tłumaczenia na język słowacki, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, łamanie, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego zakup zdjęć, opracowanie mapy turystycznej nawiązującej graficznie do całości opracowania, wykonana w technice i stylistyce standardowej mapy topograficzno-turystycznej. g)Nakład: 5.000 egz., format B2, h)Zadruk: papier kreda 100g, kolor 6+4, folia obustronna błysk Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace, o których mowa w rozdziale II Przedmiot zamówienia wg najlepszej wiedzy i z największą starannością jakościowo dobrze zgodnie z zasadami współczesnej sztuki drukarskiej oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne oraz wydruki próbne publikacji, o których mowa w rozdziale II Przedmiot zamówienia. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego przedstawionych projektów graficznych oraz wydruków Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych zmian w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji po dwa egzemplarze sygnalne z każdego tytułu publikacji. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych publikacjach, Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas transportu takie zabezpieczenie publikacji, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu. Na każdym opakowaniu umieści tytuł publikacji i liczbę egzemplarzy w paczce. Ustalenia i wymagania dodatkowe 1. Wykonawca w wydawnictwach, o których mowa w rozdziale II zobowiązany jest do zamieszczenie: 1)logo Unii Europejskiej, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, Euroregionu TATRY oraz herbu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, których wzory zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 2)Informacji na temat współfinansowania wydawnictw: w języku polskim: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, w języku słowackim: Publikácia spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, 3)adnotacji o następującej treści: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Euroregionu Tatry oraz przetłumaczenie na język słowacki i zamieszczenie w wydawnictwach, 4)adnotacji - egzemplarz bezpłatny. 2.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektów graficznych folderu i mapy w wersji elektronicznej, umożliwiającej ich ewentualny dodruk w dowolnie wybranej przez Zamawiającego drukarni.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.10.00-5, 79.82.30.00-9, 79.96.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu Wykonanie folderu zawierającego treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja), a także mapy zawierającej treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) w ramach projektu Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 - 2013 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) - 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem- wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ) 3.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6.Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 10.Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1)wypełnionego druku oferty, 2)wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 6) 3)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 4)listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4), 5)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Obowiązujące zasady! 1)Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2)Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia umowy w drodze aneksu do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niżej wyszczególnionych: a)działania siły wyższej, b)obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, c)zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, d)zawarcia umowy na prace dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wprowadzenie prac zamiennych, 2. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji. 3. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: a)zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b)z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, c)wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy, d)gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 4. W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy. 5. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muszyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 11:50, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie folderu zawierającego treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja), a także mapy zawierającej treści o atrakcjach turystycznych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Lenartova (Słowacja) w ramach projektu Odkrywanie źródeł wód mineralnych pogranicza polsko - słowackiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 - 2013. Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje: 1)składania ofert wariantowych oraz częściowych, 2)zawarcia umowy ramowej, 3)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 4)dialogu technicznego, 5)wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 6)rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-folderu-zawierajacego-tresci-o-atrakcjach-turystycznych-miasta-i-gminy-uzdrowiskowej-muszyna-oraz-lenartova-%28slowacja%29%2C-a-takze-mapy-zawierajacej-tresci-o-atrakcjach-turystycznych-miasta-i-gminy-uzdrowiskowej-muszyna-oraz-lenartova-%28slowacja%29-w-ramach-projektu-odkrywanie-zrodel-wod-mineralnych-pogranicza-polsko---slowackiego-wspolfinansowanego-przez-unie-europejska-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-budzetu-panstwa-za-posrednictwem-euroregionu-tatry-w-ramach-programu-wspolpracy-transgranicznej-rzeczpospolita-polska-republika-slowacka-2007---2013%2C-muszyna%2C-woj.-malopolskie,51540,ogloszenie.html

http://www.muszyna.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Muszyna, woj. małopolskie - więcej ofert

  • Muszyna, woj. małopolskie: Dam pracę (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Szukam pracy (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Sprzedam (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Kupię (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Różności (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Muszyna, woj. małopolskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764