logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Wykonanie gadżetów oznakowanych symbolami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 przeznaczonych na cele promocyjne Miasta Katowice (5 części)

28.02.2024
Oferta ważna do:06.03.2024 godz. 08:00
Odsłon: 117

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie gadżetów oznakowanych symbolami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 przeznaczonych na cele promocyjne Miasta Katowice (5 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KATOWICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515780
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 4
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-098
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@katowice.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie gadżetów oznakowanych symbolami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 przeznaczonych na cele promocyjne Miasta Katowice (5 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4087f05-d476-11ee-8305-7e4937eb936d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220557
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028883/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.42 Wykonanie gadżetów oznakowanych symbolami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 przeznaczonych na cele promocyjne Miasta Katowice (5 części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
"Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
3) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako::
i. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
ii. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
i. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
ii. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
iii. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
iv. Włączona obsługa JavaScript;
v. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
i. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
ii. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Pozostałe informacje w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Wszelkie pozostałe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na załączniku nr 4 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.20.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Butelka aluminiowa 750 ml
Liczba sztuk: 3700

Opis
Butelka aluminiowa o pojemności 750 ml z zakrętką.

Znakowanie
Grawer laserowy na butelce na całym dostępnym do znakowania obszarze.

Karabińczyk będzie jednym z kryteriów oceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: karabińczyk
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2. Zestaw piśmienniczy
Liczba sztuk: 2 500

Opis
Zestaw piśmienniczy składający się z długopisu i ołówka z rysikiem. Wykonane z aluminium pokrytym czarną farbą ze srebrnymi elementami tj.: przycisk, klips, pierścienie wokół korpusu. Do pudełka dołączona wizytówka 9x5cm wykonana z papieru o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m2.

Opakowanie
Długopis i ołówek umieszczone w metalowym opakowaniu w jednolitym srebrnym kolorze. Wymiary pudełka 180 x 60 x 17 mm (+/- 10%). Środek opakowania wypełniony formą przytrzymującą długopis
i ołówek.

Znakowanie
Trwałe znakowanie na długopisie i ołówku oraz na pudełku w jednym kolorze, na całym dostępnym do znakowania obszarze
Na dołączonej wizytówce nadruk z dwóch stron.

Dodatkowe kryterium oceny
Mechanizm automatyczny ołówka będzie jednym z kryteriów oceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: mechanizm automatyczny ołówka
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3. Torba bawełniana
Liczba sztuk: 6 000

Opis
Bawełniana torba o gramaturze materiału nie mniejszej niż 140gr/m², z długimi uchwytami umożliwiającymi wygodne noszenie torby na ramieniu. Kolor materiału czarny. Rozmiar bez uchwytów 38x42 cm.

Znakowanie
Dwustronne, trwałe w jednym kolorze. Ten sam nadruk z dwóch stron.

Dodatkowe kryterium oceny
Gramatura materiału jest jednym z kryteriów oceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gramatura materiału
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4. Cukierki krówki w rożku
Liczba sztuk: 2 700

Opis
Cukierki krówki o mlecznym smaku. Łączna waga krówek netto/brutto: 350/363g (+/-5%)
Minimalny okres przydatności do spożycia - 4 miesiące od dnia dostarczenia krówek do Zamawiającego.

Opakowanie
Krówki zapakowane do foliowej torebki w kształcie rożka. Torebka związana na górze srebrnym lub złotym sznureczkiem.
Torebka z krówkami umieszczona w sztywnym kartonowym pudełku w kształcie stożka o podstawie koła lub wielokąta.
Wymiary torebki: długość 30 cm (+/- 10%), średnica w najszerszym miejscu 12,5 cm (+/- 10%).
Na torebce obowiązkowe informacje dotyczące żywności opakowanej.

Znakowanie
Etykiety krówek z nadrukiem full color.
Trwałe znakowanie na kartonowym pudełku na całej powierzchni, full color.

Dodatkowe kryterium oceny
Różne wzory etykiet krówek będą jednym z kryteriów oceny oferty.
Projekty graficzne wzorów etykiet przygotuje Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: różne wzory etykiet krówek
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5. Przypinka drewniana
Liczba sztuk: 15 000

Opis
Przypinka drewniana ze sklejki. Kształt przypinki - prostokąt z zaokrąglonymi rogami o wymiarach: 40x30mm (+/-10%). Produkt przytwierdzony do kartonika z papieru o gramaturze 300g/m2 - 350g/m2. Wymiary kartonika: 90x50mm (+/-10%).

Znakowanie
• Na przypince wypalony laserowo grawer z logo Europejskiego Miasta Nauki.
• Nadruk na kartoniku z dwóch stron. Dwa różne nadruki na połowie kartoników (7 500 szt./1 rodzaj nadruku).

Dodatkowe kryterium oceny
Sposób mocowania będzie jednym z kryteriów oceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79341000-6 - Usługi reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: sposób mocowania
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych:
- w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Pzp
- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
- próbki dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Próbki oferowanych produktów muszą być zgodne z opisem SWZ, w szczególności w zakresie materiału oraz techniki znakowania.
Wzór znakowania może być dowolny (nie musi to być logo Katowic).

Kompletne próbki należy złożyć przed upływem terminu wskazanego w rozdziale III podrozdziale 2 pkt 1) SWZ, w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta ta winna być oznakowana następująco:
a. zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera,
b. zostać zaadresowana na: Urząd Miasta Katowice Wydział Promocji ul. Rynek 13 40-098 Katowice
c. zawierać nazwę przedmiotu zamówienia numer i nazwę części, której dotyczy z dopiskiem: PRÓBKA DO OFERTY nie otwierać przed 06.03.2024 r. godz. 8 :30
d. Próbki składane osobiście będą przyjmowane w pok. 116 przy ul. Rynek 13, w poniedziałek - środa: 7:30 – 15:30, czwartek: 7:30 – 17:00, piątek: 7:30 – 14:00
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 3), z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp (wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 4-10, z zastrzeżeniem ust. 3 ustawy Pzp.
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamówienie należy zrealizować:
• w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy – dla części nr 1,2,3;
• w terminie od dnia zawarcia umowy do 1 sierpnia 2024 r. – dla części nr 4, z zastrzeżeniem że dostawę krówek do Zamawiającego należy zrealizować w terminie od 15 lipca 2024 r. do
1 sierpnia 2024 r.
• w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy – dla części nr 5, z zastrzeżeniem, że realizacja tej części zamówienia wiązała się będzie z dostawą w dwóch równych ilościowo partiach:
pierwsza - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
druga - w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-gadzetow-oznakowanych-symbolami-europejskiego-miasta-nauki-katowice-2024-przeznaczonych-na-cele-promocyjne-miasta-katowice-%285-czesci%29%2C-katowice,92267,ogloszenie.html

https://www.katowice.eu
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764