logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Funduszy Norweskich oraz informacją o źródle finansowania – Program ,,Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich 2014-2021

Oferta ważna do:30.05.2022 godz. 12:00
Odsłon: 82

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Funduszy Norweskich oraz informacją o źródle finansowania – Program ,,Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich 2014-2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012293240
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 5
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-591
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48226014730
1.5.8.) Numer faksu: +48228456751
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mswia.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Funduszy Norweskich oraz informacją o źródle finansowania – Program ,,Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich 2014-2021
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be2b41eb-b4bc-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170041
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076419/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Materiały informacyjno-promocyjne z logo Programu Sprawy Wewnętrzne Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Dz.U. z 2020 r., poz.344) za pośrednictwem Platformy zakupowej https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/. Nie dopuszcza się komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3.Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje Regulamin https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. 4.Sposób korzystania z Platformy jest określa „Instrukcja dla Wykonawcy”: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=zamowienia-mswia& 5.Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. 6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie. 7.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Platformie: podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge. 8.Formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zaleca się stosowanie formatu .pdf. Wielkość plików do 100 MB. 9.Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 10.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego: podłączony/wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”). 11.Zalecane formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików XAdES. 12.Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021r. poz.1797). 13.Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w zakładce „Lista postępowań PZP”. 14.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy. 15.Serwis techn. Platformy dostępny jest w dniach pon.-pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel. 22 2572223 oraz e-mail: oneplace@marketplanet.pl 16.Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie i posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. 17.Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach proceduralnych związanych z postępowaniem upoważniona jest Pani Bożena Skrzypczak tel. 22 6014913, e-mail: zamowienia@mswia.gov.pl.18. Komunikacja ustna i za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia lub ofert. 19.Oświadczenia i dokumenty przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane i rozpatrywane. 20.Zaleca się korespondencję kierowaną do Zamawiającego opatrzyć numerem referencyjnym sprawy tj.: BF-WPP-2374-1-9-DFE-TP-BS/2022.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119z04.05.2016,str.1), dalej„RODO”, Zamawiający informuje że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul.Stefana Batorego 5, kod pocztowy 02-591; 2)w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na e-mail: iod@mswia.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul.Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1 lit.cRODO w celach związanych z postępowaniem nr BF-WPP-2374-1-9-DFE-TP-BS/2022 pn„Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Funduszy Norweskich oraz informacją o źródle finansowania–Program ,,Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich 2014-2021”, prowadzonym w trybie podstawowym; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74ust.1 ustawy Pzp; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.78ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22RODO; 8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b)na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c)na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust.2RODO, d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, c)na podstawie art.21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art.13RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14ust.5RODO. W celu zapewnienia,że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia zawartego w formularzu „OFERTA”(zał.nr 5 do SWZ)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BF-WPP-2374-1-9-DFE-TP-BS/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 239512,03 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97560,98 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Funduszy Norweskich oraz informacją o źródle finansowania – Program „Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich 2014-2021, zgodnie z projektem Umowy (załącznik nr 1 do SWZ) w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” (załącznik nr 1 do projektu Umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert:
Cena (K1) – 100%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: w zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej 2 umów, polegających na dostawie materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem logotypami, każda o wartości co najmniej 30.000 zł brutto.
UWAGA:
 W przypadku umów nadal realizowanych do oceny spełnienia warunku udziału liczyć się będzie tylko wartość i zakres tej części umowy, która została już zrealizowana tj. zrealizowana do upływu terminu składania ofert.
 W przypadku, gdy umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto dostaw wskazanych w warunku.
 W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w oświadczeniach w innych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;
3) oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał następującego podmiotowego środka dowodowego: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ;
UWAGA:
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 SWZ (pkt. 5.5.) ogłoszenia), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników, o ile prawo to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG).
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 SWZ (pkt. 5.5.) ogłoszenia), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. 10 ust. 7 SWZ (pkt. 5.6.) ogłoszenia), składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp oraz wyjątków przewidzianych w Umowie.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:
1) w przypadku zakończenia wytwarzania materiału lub materiałów promocyjnych objętych Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu materiału lub materiałów promocyjnych zastępczych
o parametrach spełniających wymagania określone w OPZ; wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, a pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian;
2) zmiany dotyczące podwykonawstwa, na zasadach przewidzianych w § 8 Umowy;
3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego wniosek zawierający nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane w SWZ dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby zmienianego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec proponowanego podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy;
4) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
5) zmiany terminu wykonania Umowy lub jej części, lub sposobu wykonywania dostaw lub usług, z powodu utrudnień lub przeszkód związanych z działaniem siły wyższej lub ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii i wynikającymi z niego ograniczeniami.
3. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 wymaga uprzedniego złożenia przez dotychczasowego Wykonawcę lub jego następcy zawiadomienia o wystąpieniu zmiany Wykonawcy wraz z oświadczeniem nowego Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia także dokumentów podmiotowych potwierdzających powyższe okoliczności
4. Do zmiany Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5 związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii, zastosowanie mają także przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Strony zobowiązane są do wzajemnego niezwłocznego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie.
5. Zmiany Umowy, określone w ust. 2, nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Marketplanet dostępnej pod adresem internetowym https://zamowienia-mswia. ezamawiajacy.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „ustawą sankcyjną”.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
4. Termin wykonania zamówienia wynosi do 55 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje artykuły promocyjne, które będą rozdawane nieodpłatnie, w formie tzw. gratisów. Z powyższego względu, zgodnie z art. 11 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128), a także z uwagi na obowiązki wynikające z tej ustawy, cena jednostkowa brutto oferowanych materiałów promocyjnych (pojedynczej sztuki każdego asortymentu) nie może przekraczać kwoty 200,00 zł brutto.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 10 ust.1 SWZ (pkt. 5.5.) ogłoszenia) (załącznik nr 2 do SWZ);
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników, o ile prawo to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG). Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
UWAGA:
W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych, wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 4 SWZ (pkt. 5.11.)1 ogłoszenia) wraz z oświadczeniem, zgodnie z rozdz. 10 ust. 4 SWZ (pkt. 5.11.)2. ogłoszenia)(jeżeli dotyczy);
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Dokumenty, jakich może zażądać Zamawiający przed zawarciem umowy:
1) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty;
2) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mswia/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostarczenie-materialow-promocyjnych-z-logo-funduszy-norweskich-oraz-informacja-o-zrodle-finansowania-%E2%80%93-program-%2C%2Csprawy-wewnetrzne_-funduszy-norweskich-2014-2021%2C-warszawa,86853,ogloszenie.html

https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764