logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kwidzyn, woj. pomorskie: Wykonanie i dostawa 500 sztuk koszulek bawełnianych z nadrukiem Dobry Wybór

23.02.2014
Oferta ważna do:04.03.2014 godz. 10:00
Odsłon: 880

Numer ogłoszenia: 59864 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kwidzyn , ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 6464700, 6464777, faks 055 6464703.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwidzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa 500 sztuk koszulek bawełnianych z nadrukiem Dobry Wybór.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 500 sztuk koszulek bawełnianych z nadrukiem Dobry Wybór wg załącznika B do SIWZ. Gramatura nie mniejsza niż 160 g/m2, ściągacz przy szyi, z dodatkiem elastanu, podwójne ściegi, kolor intensywnie żółty, logo w dwóch kolorach (czarny i czerwony), z przodu koszulki logo wymiarach 13cm x 27cm (Dobry Wybór), z tyłu u góry adres strony internetowej o wymiarach: 2cm x 28cm (www.dw.kwidzyn.pl), rozmiar koszulek: S- 200 sztuk, M- 100 sztuk, L- 100 sztuk, XL- 100 sztuk). Przed wykonaniem kolor koszulek należy uzgodnić z Zamawiającym. Wraz z pisemną ofertą należy dostarczyć do Zamawiającego przykładowy wzór koszulki bawełnianej z dowolnym nadrukiem w celu oceny jakości ich wykonania. Zamawiający będzie się domagał wykonania przez Wykonawcę zamówienia w jakości nie gorszej jak w przedstawionym wzorze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 40
2 - Jakość - 60

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kwidzyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn, pokój 312 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn, pokój 312 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-500-sztuk-koszulek-bawelnianych-z-nadrukiem-dobry-wybor%2C-kwidzyn%2C-woj.-pomorskie,52206,ogloszenie.html

http:// www.bip.kwidzyn.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Kwidzyn, woj. pomorskie - więcej ofert

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Dam pracę (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Szukam pracy (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Sprzedam (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Kupię (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Dam zlecenie (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Różności (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Oferty Last minute (0)

  • Kwidzyn, woj. pomorskie: Zamówienia publiczne (10)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764