logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Drohiczyn, woj. podlaskie: Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

15.11.2013
Oferta ważna do:20.11.2013 godz. 10:00
Odsłon: 221

Numer ogłoszenia: 459094 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drohiczyn , ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie, tel. 085 6557135, faks 085 655 70 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej: 1.długopis metalowy w ilości 600 szt. - długopis automatyczny aluminiowy w kolorze grafitowym ze srebrnym wykończeniem, wymiar: 137x10 mm, grawerowanie laserowe dwustronne, wkład - niebieski, wymienny z ostro zakończoną cienko piszącą końcówką, pakowany pojedynczo w pudełka; 2.kubek porcelanowy w ilości 500 szt. - kubek porcelanowy biały, o eliptycznym kształcie, szerszy u góry, węższy z dołu, błyszczący. Nadruk loga projektu na całej powierzchni kubka- nadruk pełno kolorowy, pojemność kubka : 250ml - 300ml, wymiary: (średnica x wysokość) 90-100 x 95 - 110 mm; 3.słodycze w ilości 200 kg - cukierki typu krówki, smak mleczny, rodzaj kruche, waga jednego cukierka ok. 10-12g, opakowanie białe z nadrukiem centralnym loga projektu - pełny kolor, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 miesięcy od momentu dostarczenia do Zamawiającego; 4.koszulki w ilości 500 szt. - koszulka 100% bawełna, kolor biały, okrągłe wcięcie wokół szyi, podwójny szew, wykończenie silikonowe, gramatura min. 160 g/m2, nadruk: z przodu i na rękawie - pełen kolor, na przodzie koszulki nadrukowane logo projektu (na piersi), na rękawie logo UE i Logo RPW, a na drugim rękawie zamieszczony adres strony: www.pieknybug.eu 5.kartki samoprzylepne w ilości 600 szt. - Wymiary: 3 rozmiary karteczek: 90szt - 10x7,5 cm; 30szt - 7,5x5 cm; 100szt - 5x1,6 cm, opis: kartki z klejeniem u góry, wszystkie karteczki w kolorze białym, gramatura karteczek - 70 g/m2, wszystkie karteczki w kolorze białym, okładka z tworzywa sztucznego, logo projektu pełnokolorowe na okładce będącej pierwszą stroną kartek. 6.smycze w ilości 600 szt. - Metalowa smycz z odpinaną końcówką z ekoskóry, rozmiar: długość smyczy wraz z zapięciem 455 mm (+/- 5%), szerokość zapięcia 12 mm, zatrzaskowa metalowa końcówka z ekoskóry w różnych kolorach. Pasek ekoskóry wykończony linką na telefon, usb itp., w 6 kolorach (czerwony, niebieski, żółty, czarny, zielony, biały) , po 100 szt. z każdego koloru, oznakowanie - monochromatyczne grawerowanie laserowe dwustronne na części metalowej, 7.plakaty w ilości 180 szt. - plakat min. A2, pełnokolorowy, na plakacie powinno znajdować się zdjęcie promocyjne dostarczone przez Zamawiającego, 8.pendrivy w ilości 300 szt. - pendrive 16 GB z zatyczką, wykonane z soft pvc, obudowa w kształcie loga projektu, prawy bok zaokrąglony, a krawędź górna - wcięcia dostosowane do liter, na lewym boku wystające miejsce na uchwyt np. na smycz, pendrive dzielony na dwie część: literki BU- pendrive, literka G- zatyczka, wykonane w kolorze odwzorowujące kolory z logo, wymiary ok. 7,5x2,5 cm, na odwrocie oznakowanie - kolorowe i adres strony internetowej na tle białym, 9.notatniki w ilości 600 szt - notes A5 w sztywnej oprawie pokrytej materiałem PU z gumką do zapinania, i z gumką z prawej strony na długopis 100 stron, kartki w kratkę, białe, kolor okładki: czarny, na początku notesu ma się znajdować kalendarz na kolejne lata: 2014, 2015, 2016, strona A5- zawiera 1 rok, notes ma zawierać 12 zdjęć promujących region, umieszczonych na dole kartki (wybrane strony) Zdjęcia dostarczy Zamawiający. Nadruk logotypów na zewnętrznej stronie okładki i adres strony internetowej www.pieknybug.eu na drugiej stronie okładki. Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedstawi do wyboru Zamawiającego minimum po 2 koncepcje projektów artykułów promocyjnych. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo do wprowadzenia uwag w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektów artykułów i ich akceptacji przed wykonaniem i dostawą. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego w całości. Artykuły promocyjne muszą zostać oznaczone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz Poradnikiem Beneficjenta - Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3) Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty wymienione w III.4.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drohiczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.04-00-027/11-00 pod nazwą Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-artykulow-promocyjnych-w-ramach-projektu-obszary-o-szczegolnym-znaczeniu-przyrodniczym-czynnikiem-rozwoju-polski-wschodniej%2C-drohiczyn%2C-woj.-podlaskie,50413,ogloszenie.html

http://www.drohiczyn.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Drohiczyn, woj. podlaskie - więcej ofert

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Dam pracę (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Szukam pracy (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Sprzedam (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Kupię (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Dam zlecenie (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Różności (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Oferty Last minute (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764