logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Miasta Gdańska na 2022 rok

Oferta ważna do:30.06.2022 godz. 10:00
Odsłon: 84

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Miasta Gdańska na 2022 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdańska
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598463
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 8/12
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych Miasta Gdańska na 2022 rok
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16f5fb30-f15b-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218236
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033560/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie gadżetów reklamowych Miasta Gdańska
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
1.2. ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
/UMGDA/SkrytkaESP
1.3. poczty elektronicznej: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej(ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż oferta czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się wewnętrznym numerem postępowania (BZP.271.31.2022.ICK).
5. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt. 1.3. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA MIASTA GDAŃSKA z siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, z którą można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: um@gdansk.gda.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 48 58 52 44 500;
b) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e- mail: iod@gdansk.gda.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 48 58 52 44 500
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy, z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.31.2022.ICK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, oznakowanych grafikami i logotypami materiałów promocyjnych i reklamowy opisanych wg. poniższego:
1.1. ZADANIE NR 1 – DOSTAWA GADŻETÓW
1.1.1. KOSZULKA T-SHIRT – 6 000 sztuk,
1.1.2. LEW PLUSZOWY Z CHUSTĄ – 4 000 sztuk,
1.1.3. DŁUGOPIS ZE SŁOMY PSZENICZNEJ – 20 000 sztuk,
1.1.4. SMYCZ REKLAMOWA – 25 000 sztuk,
1.1.5. PRZYWIESZKA DO KLUCZY – 10 000 sztuk,
1.1.6. PIÓRNIK/KOSMETYCZKA – 8000 sztuk,
1.1.7. PENDRIVE – 500 sztuk,
1.1.8. POWERBANK – 300 sztuk,
1.1.9. APTECZKA – 250 sztuk,
1.1.10. TORBA Z NADRUKIEM – 2 000 sztuk,
1.1.11. KUBEK PORCELANOWY – 2 000 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale 2 SWZ.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 55 dni od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Uwaga!
Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (Rozdział 12 SIWZ ust. 2 pkt b)), co jest wiążące dla terminów określonych w § 2 umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert.
a) dla kryterium „Cena”
(C): PC = [CN/CR x 60%] x 100
Oznaczenia:
C - ilość punktów dla kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej

b) dla kryterium „Skrócenie terminu realizacji” (STR):
STR = (STRBO / STmax x 40%) x 100
Oznaczenia:
STR - ilość punktów dla kryterium skrócenie terminu realizacji
STRBO – skrócenie terminu realizacji zamówienia zdeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie (w dniach od 1 do 10)
STmax – maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia, wynoszące 10 dni.

Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia oraz wpisze 0 dni otrzyma 0 punktów.
Uwaga:
W celu przyznania punktów w powyższym kryterium Zamawiający rozpatrywać będzie informacje podane przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, oznakowanych grafikami i logotypami materiałów promocyjnych i reklamowy opisanych wg. poniższego:
1.2. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA NOTATNIKÓW/NOTESÓW:
1.2.1. BLOK KONFERENCYJNY (notatnik A4) - 50 kartek z klejoną od góry okładką i podkładem usztywniającym – 15 000 sztuk,
1.2.2. NOTES - A5 - 100 kartek z okładką klejoną po dłuższym boku i podkładem usztywniającym – 15 000 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale 2 SWZ.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 55 dni od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Uwaga!
Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (Rozdział 12 SIWZ ust. 2 pkt b)), co jest wiążące dla terminów określonych w § 2 umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert.
a) dla kryterium „Cena”
(C): PC = [CN/CR x 60%] x 100
Oznaczenia:
C - ilość punktów dla kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej

b) dla kryterium „Skrócenie terminu realizacji” (STR):
STR = (STRBO / STmax x 40%) x 100
Oznaczenia:
STR - ilość punktów dla kryterium skrócenie terminu realizacji
STRBO – skrócenie terminu realizacji zamówienia zdeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie (w dniach od 1 do 10)
STmax – maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia, wynoszące 10 dni.

Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia oraz wpisze 0 dni otrzyma 0 punktów.
Uwaga:
W celu przyznania punktów w powyższym kryterium Zamawiający rozpatrywać będzie informacje podane przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, oznakowanych grafikami i logotypami materiałów promocyjnych i reklamowy opisanych wg. poniższego:
1.3. ZADANIE NR 3 – DOSTAWA TOREB PAPIEROWYCH
1.3.1. TORBA REKLAMOWA - PAPIEROWA – 20 000 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale 2 SWZ.

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 55 dni od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Uwaga!
Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (Rozdział 12 SIWZ ust. 2 pkt b)), co jest wiążące dla terminów określonych w § 2 umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert.
a) dla kryterium „Cena”
(C): PC = [CN/CR x 60%] x 100
Oznaczenia:
C - ilość punktów dla kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej

b) dla kryterium „Skrócenie terminu realizacji” (STR):
STR = (STRBO / STmax x 40%) x 100
Oznaczenia:
STR - ilość punktów dla kryterium skrócenie terminu realizacji
STRBO – skrócenie terminu realizacji zamówienia zdeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie (w dniach od 1 do 10)
STmax – maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia, wynoszące 10 dni.

Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia oraz wpisze 0 dni otrzyma 0 punktów.
Uwaga:
W celu przyznania punktów w powyższym kryterium Zamawiający rozpatrywać będzie informacje podane przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) składając ofertę na ZADANIE NR 1 - w okresie ostatnich 3 lat - liczonych wstecz – od dnia złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy polegające na wykonaniu gadżetów reklamowych tożsamych z przedmiotem zamówienia jak w Zadaniu nr 1, w kwocie co najmniej 200.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane,
b) składając ofertę na ZADANIE NR 2 - w okresie ostatnich 3 lat - liczonych wstecz – od dnia złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę polegające na wykonaniu gadżetów reklamowych tożsamych z przedmiotem zamówienia jak w Zadaniu nr 2, w kwocie co najmniej 25.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane,
c) składając ofertę na ZADANIE NR 3 - w okresie ostatnich 3 lat - liczonych wstecz – od dnia złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę polegające na wykonaniu gadżetów reklamowych tożsamych z przedmiotem zamówienia jak w Zadaniu nr 3, w kwocie co najmniej 25.000 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane,
W przypadku składania ofert częściowych Zamawiający dopuszcza realizację powyższych dostaw z pkt. 1.4.1. lit. a)-c) w ramach jednego zamówienia, przy zachowaniu tożsamości i wartości dostaw w przedmiocie zamówienia w danym zadaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg załączonego wzoru- załącznik nr 1 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci:
1.2.1.1 opisu dostarczanych produktów stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowy środek dowodowy w postaci:
1.2.1.1 opisu dostarczanych produktów stanowiący załącznik nr 1 do oferty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający żąda aby Wykonawca przedstawił odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.4. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, określonych w Rozdziale 3, pkt. 1.4. SWZ ustala się, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.5. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.5.1. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4 może zostać spełniony łącznie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagań.
2.5.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 4 SWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie (wg. wzoru stanowiącego załącznik 2B do oferty), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określono w Rozdziale 17 SWZ - projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-gadzetow-promocyjnych-miasta-gdanska-na-2022-rok%2C-gdansk,87094,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764