logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamość: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Zamość pn. „Bliżej Roztocza, bliżej natury” w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 z podziałem na części: Część I - Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość Część II - Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022 Część III - Wykonanie i dostawa Albumu przyrodniczo-kulturowego o Gminie Zamość i Roztoczu

Oferta ważna do:17.10.2019 godz. 09:00
Odsłon: 162

Ogłoszenie nr 608036-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Gmina Zamość: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Zamość pn. „Bliżej Roztocza, bliżej natury” w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 z podziałem na części: Część I - Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość Część II - Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022 Część III - Wykonanie i dostawa Albumu przyrodniczo-kulturowego o Gminie Zamość i Roztoczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zamość, krajowy numer identyfikacyjny 54068200000000, ul. Peowiaków 92 , 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 639-29-59, e-mail gmina@zamosc.org.pl, faks 84 639-23-64.
Adres strony internetowej (URL): http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1, stanowisko nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Zamość pn. „Bliżej Roztocza, bliżej natury” w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 z podziałem na części: Część I - Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość Część II - Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022 Część III - Wykonanie i dostawa Albumu przyrodniczo-kulturowego o Gminie Zamość i Roztoczu
Numer referencyjny: RI.271.41.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Zamość pn. „Bliżej Roztocza, bliżej natury” w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 z podziałem na części: Część I - Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość 1.Mapa ścieżki rowerowej Gminy Zamość Przedmiotem zamówienia jest: usługa wydania dwustronnej mapy ścieżek rowerowych Gminy Zamość i przylegających terenów, uwzględniająca miejsce połączenia ścieżek z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i szlakiem GreenVelo - opracowanie merytoryczne (pisanie tekstów i ich tłumaczenie), kartograficzne i graficzne, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, przygotowanie do druku, druk i falcowanie przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF mapy oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji mapy – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie map pod wskazany przez Zamawiającego adres Dane techniczne: mapa wydrukowana na papierze (dwustronna) format B1 (falcowanie do formatu około 11,5 cm x 24,5 cm) skala 1:40 000 lub zbliżona – dostosowana do formatu mapy, by w całości prezentowała przebieg ścieżek rowerowych Gminy Zamość i przylegających terenów, uwzględniając miejsca połączenia ścieżki z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i szlakiem GreenVelo i inne wymagane przez Zamawiającego treści mapa zgodna z GPS w odwzorowaniu centrowanym na południk 23o E druk dwustronny kolor 4+4 CMYK (full color) papier 115g/m2 g-print nakład 15 000 szt. każda mapa w wersji trójjęzycznej - polskiej, angielskiej i ukraińskiej (tytuł, tekst główny, podpisy pod zdjęcia i legenda) Założenia merytoryczne: Mapa powinna zawierać: 1) awers mapy a)mapa obszaru Gminy Zamość i części obszaru gmin sąsiednich ukazująca przebieg wszystkich szlaków rowerowych, w tym: 1.dwie nowe trasy rowerowe wyznaczone w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”: - „Po Wzgórzach Roztocza” (biegnący przez miejscowości Guciów, Bliżów, Adamów, Szewnię Dolną, Szewnię Górną, Czarnowodę, Feliksówkę i Lipsko Polesie), - „Traktem Ordynackim” (biegnący przez miejscowości Wólka Wieprzecka, Kosobudy, Obrocz) 2.starą ścieżkę rowerową Gminy Zamość 3.miejsce połączenia trasy rowerowej Gminy Zamość ze szlakiem rowerowym GreenVelo i Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza 4.trasę rowerową Gminy Łabunie przebiegająca przez Gminę Zamość 5.trasę rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 837 w przebiegu miejscowości Sitaniec – Nielisz wraz z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych b)dodatkowo mapa i legenda do mapy mają przedstawiać w szczególności: skalę liczbową i podziałkę liniową oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp. hydrografia sieć osadnicza nazewnictwo poziomice, szczyty granice Gminy Zamość i gmin sąsiednich granice obszaru Natura 2000 sieć komunikacyjna, w tym drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, utwardzone, główne dukty leśne linie kolejowe, stacje kolejowe, dworce PKP i PKS lotniska przystanie kajakowe obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki krajobrazowe, park narodowy, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, punkty widokowe, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami rzek i akwenów) zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, zabytkowe cmentarze, interesujące obiekty małej architektury (mogiły, tablice pamiątkowe, kapliczki, pomniki), inne miejsca o wartości historycznej jak np. grodziska obiekty turystyczne: kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, izby regionalne, skanseny, muzea, punkty wypoczynkowe, wieże widokowe, Centrum Geoturystyczne w miejscowości Lipsko Polesie, punkty odpoczynku dla rowerzystów (wiaty, punkty obsługi rowerzystów) atrakcje turystyczne szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, dydaktyczne, trasy nordic walking oznaczenie: policji, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, urzędów gmin, punktów gastronomicznych, bazy noclegowej, obiektów szkolnych, instytucji kultury Oznakowanie za pomocą graficznie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego piktogramów. Zamawiający może uzupełnić listę miejsc do oznaczenia piktogramami na mapie o wskazane przez siebie miejsca i obiekty. 2) rewers mapy a)podstawowe informacje o realizowanym projekcie pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”, Partnerach Projektu i jego efektach b)ogólny opis gminy obejmujący treści historyczne, kulturowe i przyrodnicze c)opis przebiegu wszystkich szlaków rowerowych Gminy Zamość i tych przebiegających przez Gminę Zamość wraz z opisem walorów krajoznawczych i turystycznych oraz najważniejszych atrakcji turystycznych przy szlakach d)zdjęcia miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym adekwatne do przedstawianych treści wraz z podpisami e)okładka mapy ze zdjęciami Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej mapy musi być oparte na wiarygodnych źródłach na mapie muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia na mapie zostaną przekazane przez Zamawiającego na mapie należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” na mapie należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce mapy powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie oraz obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych na okładkę mapy jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji mapy i opracowania graficznego będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem mapy, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego mapy przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku mapy w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane na mapie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu mapę w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie mapy na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu mapę w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 2.Broszura informacyjna przyrodniczo-kulturowa Gminy Zamość Przedmiotem zamówienia jest: usługa wydania (opracowania merytorycznego i kartograficznego, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, napisanie i tłumaczenie tekstów, przygotowania do druku, druk i dostawa) broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF broszury oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji broszury – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie broszur pod wskazany przez Zamawiającego adres Dane techniczne: nakład 15 000 sztuk każda broszura w wersji trójjęzycznej - polskiej, angielskiej i ukraińskiej liczba stron 40 + okładka format około 121 mm x 210 mm wnętrze papier kreda mat 115 g/m2, druk dwustronny full kolor CMYK 4+4 okładka papier 300 g/m2, druk full kolor CMYK 4+4 (okładka zewnętrzna lakier mat) broszura szyta – 2 zszywki zdjęcia stanowiły będą około 40% objętości broszury Założenia merytoryczne: Broszura powinna zawierać spis treści i krótkie informacje m.in.: podstawowe informacje o realizowanym projekcie pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”, Partnerach Projektu i jego efektach ogólny opis gminy obejmujący treści historyczne, kulturowe i przyrodnicze opis najważniejszych atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc, zabytków obszaru Gminy Zamość i Roztocza opis tras turystycznych przebiegających przez teren gminy Zamość (szlaki rowerowe Gminy Zamość i przebiegające przez Gminę Zamość, szlaki nordic walking, fragment szlaku pieszego im. Aleksandry Wachniewskiej, Ułański Szlak Konny, fragment Roztoczańskiego Szlaku Konnego, fragment trasy rowerowej Gminy Łabunie oraz trasy łączącej Zamość ze szlakiem Green Velo) opisy miejsc wyjątkowych pod względem przyrodniczym, turystycznym i kulturowym ukazanie miejsc wartych odwiedzenia ze stosownymi opisami lub podpisami, w tym m.in. figur, kościołów, miejsc pamięci narodowej, pomników, w sposób pokazujący ciekawy element z miejscowości Gminy Zamość, przez który przebiega szlak rowerowy informator zawierający: miejsca noclegowe i atrakcje turystyczne mapa topograficzna obszaru objętego opracowaniem Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej broszury musi być oparte na wiarygodnych źródłach w broszurze muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia w broszurze zostaną przekazane przez Zamawiającego w broszurze należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” w broszurze należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce broszury powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych w broszurze jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji i opracowania graficznego broszury będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem broszury, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego broszury przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku broszury w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane w broszurze w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu broszurę w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie broszury na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu broszurę w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 3.Przewodnik przyrodniczo-kulturowy Gminy Zamość Przedmiotem zamówienia jest: usługa wydania (opracowania merytorycznego i kartograficznego, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, napisanie i tłumaczenie tekstów, przygotowania do druku, druk i dostawa) przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF przewodnika oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji przewodnika – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie przewodników pod wskazany przez Zamawiającego adres Dane techniczne: nakład 15 000 sztuk każdy przewodnik w wersji trójjęzycznej - polskiej, angielskiej i ukraińskiej objętość 80 stron + okładka format A5, około 148 mm x 210 mm wydruk na papierze: okładka – kreda mat o gramaturze 300g, kolor 4+4, folia mat jednostronna od zewnętrznej strony okładki środek – kreda mat o gramaturze 170g, kolor 4+4, lakier off-mat/off-mat full kolor CMYK dwustronny 4+4 mocowanie spirala według dłuższego boku, kolor biały lub inny dopasowany kolorystycznie do grafiki okładki Założenia merytoryczne: Przewodnik ma dotyczyć miejsc i obszarów atrakcyjnych przyrodniczo, turystycznie i kulturowo zlokalizowanych przy szlakach rowerowych Gminy Zamość i w ich otoczeniu. Nowe szlaki rowerowe Gminy Zamość łączą się z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i ze szlakiem GreenVelo, o których w treści także należy wspomnieć. W przewodniku należy zamieścić krótkie wprowadzenie dotyczące Gminy Zamość m.in. obejmujące jej położenie, dane statystyczne, krótki zarys historyczny terenu, opis przyrodniczy. Treści w nim zawarte mają dotyczyć również miejsc do obsługi turystów np. miejsc noclegowych, hoteli, campingów, parkingów, miejsc odpoczynku i relaksu. W przewodniku należy zamieścić interesujące treści, poglądowe mapki, grafiki i zdjęcia, których wykonanie lub pozyskanie jest po stronie Wykonawcy. Wszystkie teksty zamieszczone w przewodniku muszą być zawarte w trzech językach – polskim, angielskim i ukraińskim. Tłumaczenie treści jest po stronie Wykonawcy. Przewodnik powinien zawierać spis treści i informacje m.in.: ogólne wprowadzenie dotyczące Gminy Zamość jako całości obejmujące jej położenie, dane charakterystyczne, zarys historyczny terenu i jednostki samorządu terytorialnego, opis przyrodniczy opisy przebiegających przez teren Gminy Zamość szlaków turystycznych, w tym szlaków rowerowych wyznaczonych w ramach realizacji projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”: 1.„Po Wzgórzach Roztocza” – biegnącego przez miejscowości Guciów, Bliżów, Adamów, Szewnię Dolną, Szewnię Górną, Czarnowodę, Feliksówkę i Lipsko Polesie 2.„Traktem Ordynackim” biegnącego przez miejscowości Wólka Wieprzecka, Kosobudy, Obrocz wykaz miejsc noclegowych i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy, dane teleadresowe Gminy Zamość i punktów informacji turystycznej poglądową mapę Gminy Zamość obejmującą zasięgiem jej teren oraz teren w promieniu około 10 km od jej granic wraz z naniesionymi szlakami rowerowymi tekst obejmujący wiadomości: historyczne, przyrodnicze, krajoznawcze, turystyczne, opisy obiektów - ważnych pod względem kulturowym, przyrodniczym i turystycznym; tekst powinien zawierać informacje o przebiegających przez teren szlakach turystycznych i występujących atrakcjach turystycznych; prezentowane w przewodniku zdjęcia powinny odzwierciedlać prezentowaną treść i być podpisane zdjęcia mają przedstawiać obiekty krajoznawcze będące: zabytkami, obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków, o ciekawej historii, przedstawiające faunę i florę, w szczególności miejsca objęte ochroną, rezerwaty przyrody, miejsca objęte ochroną środowiskową, a także krajobrazy bibliografię Treści zawarte w przewodniku mają dotyczyć realizowanego przez Gminę Zamość projektu partnerskiego pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” oraz efektów jego realizacji tj. budowanego Centrum Geoturystycznego w miejscowości Lipsko Polesie, dwóch wież widokowych w miejscowościach Lipsko Polesie i Wierzchowiny oraz szlaków rowerowych Gminy Zamość (istniejącego i dwóch nowych znakowanych w ramach ww. projektu „Po wzgórzach Roztocza” i „Traktem Ordynackim”). W przewodniku muszę znaleźć się także krótkie informacje o pięciu Partnerach Projektu (3 z Polski i 2 z Ukrainy) i o działaniach realizowanych przez nich w ramach ww. projektu. Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej przewodnika musi być oparte na wiarygodnych źródłach w przewodniku muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia w przewodniku zostaną przekazane przez Zamawiającego w przewodniku należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” w przewodniku należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce przewodnika powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych w przewodniku jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji i opracowania graficznego przewodnika będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem przewodnika, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego przewodnika przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku przewodnika w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane w przewodniku w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przewodnik w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie przewodnika na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przewodnik w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Część II - Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022 1.Kalendarz przyrodniczo-kulturowy Gminy Zamość na lata 2021-2022 Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie kalendarza dwuletniego - na 2021 i 2022 rok przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF kalendarza oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego zapakowanie i dostarczenie kalendarzy pod wskazany przez Zamawiającego adres Parametry techniczne: kalendarz ścienny wieloplanszowy nakład 5 000 sztuk układ pionowy format A2, wymiary około 42 x 59,4 cm objętość 13 kartek zadrukowanych obustronnie wykonanych z papieru kredowego o gramaturze minimum 220g/m2 + plecki wykonane z kartonu białego o gramaturze 300g/m2 papier matowy lub satynowy kolor 4+4 CMYK (full color) oprawa - biała spirala na krótszym boku z zawieszką karty lakierowane, zabezpieczone lakierem UV, w pełnym kolorze Założenia merytoryczne: Kalendarz dwuletni – na rok 2021 i 2022, każdy miesiąc na jednej stronie karty (2 miesiące na jednej karcie). Kalendarium na kartach wewnętrznych powinno zawierać zapisane w językach: polskim, angielskim i ukraińskim nazwy miesięcy i dni tygodnia. Tłumaczenie treści na języki obce jest w obowiązku Wykonawcy. Kalendarium powinno być zapisane cyframi arabskimi i posiadać wyróżnione odrębnymi kolorami cyfry określające dni robocze, dni świąteczne – wolne od pracy w Polsce i na Ukrainie oraz niedziele. Przy każdym dniu mają być zamieszczone imiona w języku polskim (tzw. imieniny). Nazwy dni świątecznych w Polsce i na Ukrainie należy podać w języku polskim i w języku ukraińskim. Usługa obejmuje opracowanie merytoryczne, fotograficzne i graficzne kalendarza zawierającego około 24 podpisanych zdjęć (1 zdjęcie na jeden miesiąc + okładka w formie mozaiki ze zdjęć z wewnątrz kalendarza). Zdjęcia będą pokazywać m.in. obszary atrakcyjne przyrodniczo na terenie Gminy Zamość i obiekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Na każdy miesiąc musi zostać wykorzystane inne zdjęcie (w sumie 24 zdjęć) – adekwatnie do pory roku i miesiąca, na którego karcie zdjęcie zostanie wykorzystane. Każda karta dla danego miesiąca ma zawierać jedno zdjęcie i kalendarium. Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi na kalendarzu muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia na kalendarzu zostaną przekazane przez Zamawiającego na kalendarzu należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” na kalendarzu powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć wykorzystanych w kalendarzu jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy każdy egzemplarz kalendarza musi być zapakowany indywidualnie w worek foliowy z zamknięciem samoprzylepnym przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące opracowania graficznego kalendarza będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem kalendarza, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego kalendarza przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku kalendarza w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia wykorzystane na mapie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kalendarz w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie kalendarza na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kalendarz w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Część III - Wykonanie i dostawa Albumu przyrodniczo-kulturowego o Gminie Zamość i Roztoczu 1.Album przyrodniczo-kulturowy o Gminie Zamość i Roztoczu Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie merytoryczne i graficzne wraz z wykonaniem i/lub pozyskaniem oraz obróbką zdjęć, a także skład i przygotowanie do druku, druk i dostawa albumu fotograficznego o tematyce przyrodniczo-kulturowej o Gminie Zamość przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF albumu oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji albumu – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie albumów pod wskazany przez Zamawiającego adres Parametry techniczne: kolor 4+4 CMYK (full color) druk dwustronny nakład 5 000 sztuk liczba stron 100 + okładka układ pionowy format A4, wymiary około 210 mm x 297 mm papier kreda o gramaturze 170g twarda oprawa szyta nicią, tektura co najmniej 2 mm, oklejka papier kreda błyszcząca o gramaturze co najmniej 150g, druk 4+0 na okładce folia błyszcząca jednostronnie grzbiet prosty dwie wyklejki druk 4+0, papier kreda o gramaturze 150g zdjęcia stanowić będą około 80% objętości albumu Założenia merytoryczne: Album będzie zawierał zdjęcia i informacje o obszarach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie na terenie Gminy Zamość i Roztocza, o obiektach infrastrukturalnych i innych elementach zrealizowanych w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Informacje (treści) zawarte w albumie muszą zostać zamieszczone w trzech językach – polskim, angielskim i ukraińskim. Tłumaczenie treści na języki obce jest w obowiązku Wykonawcy. Tekst będzie stanowił zawartość albumu - tekst główny i podpisy pod zdjęciami. W albumie należy zawrzeć zdjęcia i informacje tekstowe m.in. o: atrakcjach turystycznych, ciekawych miejscach, zabytkach obszaru Gminy Zamość i Roztocza trasach turystycznych przebiegających przez teren gminy Zamość (szlaki rowerowe Gminy Zamość i przebiegające przez Gminę Zamość, szlaki nordic walking, fragment szlaku pieszego im. Aleksandry Wachniewskiej, Ułański Szlak Konny, fragment Roztoczańskiego Szlaku Konnego) miejscach wyjątkowych pod względem przyrodniczym, turystycznym i kulturowym (w ten sposób aby starać się pokazać ciekawy element z miejscowości Gminy Zamość przez który przebiega szlak rowerowy) walorach przyrodniczych i turystycznych Gminy Zamość i Roztocza o obiektach infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” W treści albumu należy zamieścić podstawowe informacje o realizowanym projekcie pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”, Partnerach Projektu i jego efektach. Zdjęcia wykorzystane w albumie będą wykonane i/lub pozyskane przez Wykonawcę. Teksty napisane/przygotowane przez Wykonawcę muszą odnosić się do miejsc i obiektów przedstawionych na zdjęciach. Zdjęcia będą pokazywać m.in. obszary atrakcyjne przyrodniczo na terenie Gminy Zamość, obiekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej albumu musi być oparte na wiarygodnych źródłach w albumie muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia w albumie zostaną przekazane przez Zamawiającego w albumie należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” w albumie należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce albumu powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych w albumie leży po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji albumu i opracowania graficznego będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem albumu, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego albumu przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku albumu w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane w albumie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu album w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie albumu na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu album w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. OBOWIĄZKI WYKONAWCY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI): 1)Wykonawca zgodnie z przyjętymi założeniami dokona opracowania merytorycznego (pisanie tekstów i ich tłumaczenie), kartograficznego i graficznego, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, przygotowanie do druku, druk oraz dostawy przedmiotu umowy. 2)Przed wydrukami przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektów graficznych przedmiotu umowy przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu plików przedmiotu zamówienia w formacie PDF.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79822000-2
22110000-4
22114300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-31
2020-09-30
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część I - Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość - od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 r. Część II - Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022 - od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. Część III - Wykonanie i dostawa Albumu przyrodniczo-kulturowego o Gminie Zamość i Roztoczu - od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań na spełnienie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz a)W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Części I: co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) mapy turystycznej lub rowerowej i/lub broszury informacyjnej o tematyce turystycznej lub rowerowej i/lub przewodnika turystycznego lub rowerowego o wartości min. 15 000,00 zł brutto KAŻDA dla Części II: co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) kalendarza wieloplanszowego lub trójdzielnego lub jednodzielnego lub plakatowego o wartości min. 10 000,00 zł brutto KAŻDA dla Części III: co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) albumu przyrodniczego lub promocyjnego lub turystycznego o wartości min. 20 000,00 zł brutto KAŻDA Przez jedną usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku usług o wartości mniejszej niż wymagana. Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone; b)Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego: dla Części I: UPRAWNIENIA: posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie redakcji map, określonych w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 poz. 725 ze zm.) DOŚWIADCZENIE: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej niżej wymienioną kadrą osobową, którą skieruje do realizacji zamówienia i która spełni następujące kryteria: co najmniej jedna osobą, która wykonała, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) mapy turystycznej lub rowerowej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe rozumiane jako - posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie redakcji map, określonych w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 poz. 725 ze zm.) co najmniej jedną osobą, która wykonała, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) przewodnika lub informatora turystycznego lub rowerowego dla Części II: DOŚWIADCZENIE: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej niżej wymienioną kadrą osobową, którą skieruje do realizacji zamówienia i która spełni następujące kryteria: co najmniej jedną osobą, która wykonała, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) kalendarza wieloplanszowego lub trójdzielnego lub jednodzielnego lub plakatowego dla Części III: DOŚWIADCZENIE: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej niżej wymienioną kadrą osobową, którą skieruje do realizacji zamówienia i która spełni następujące kryteria: co najmniej jedną osobą, która wykonała, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu (przygotowaniu merytorycznym) albumu przyrodniczego lub promocyjnego lub turystycznego c)Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym: Zamawiający nie określa wymagań na spełnienie tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4)Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 5)Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem. 11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4)Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 5)Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem. 11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy POWOŁYWANIE SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych bądź zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Zał. Nr 5). 3)Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp. 4)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 2 i 3. 6)Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7)Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IX. 8)W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, nas którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10)Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. 11)Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walu NBP z dnia zamieszczenia obowiązkowego ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII pkt. 3a) niniejszej SIWZ oceniane będzie w ten sposób, że jeden z wykonawców musi się wykazać spełnieniem tych warunków. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób uczestniczących w realizacji zadania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: a)zmiany terminu (przedłużenia lub skrócenia) realizacji umowy i zmiany terminu płatności – w przypadku zmiany terminu realizacji zadań w ramach projektu, b)wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. „Siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności – zmiana zakresu usługi i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych. c)zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana wysokości wynagrodzenia, d)zmiany sposobu rozliczenia umowy, dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub wszelkich innych zmian wynikających ze zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu – zmiana ilości płatności, terminów płatności, e)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – zmiana wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, f)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – zmiana wysokości wynagrodzenia, g)jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron – zmiana zakresu świadczenia, terminów realizacji umowy, płatności w zakresie ściśle związanym ze zmianami przepisów prawa, h)wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie – zmiana terminu wykonania umowy, zmiana ilości i terminu płatności, zmiany osób wskazanych w ofercie jako potencjał osobowy Wykonawcy, i)zmiany osób wskazanych w ofercie jako potencjał osobowy Wykonawcy, j)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 2 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: a)stawki podatku VAT, b)minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się̨ o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku. 7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: ‒danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, ‒danych teleadresowych, ‒danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Zamość ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość świetlica pok. 30, II piętro w dniu 17.10.2019 r. godz. 9:15
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: atokarz@zamosc.org.pl, tel. 84 639-29-59 wew. 39. 3)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników[ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.]; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.]; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 9)Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Zamość pn. „Bliżej Roztocza, bliżej natury” w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 z podziałem na części: Część I - Wykonanie i dostawa Mapy ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość, Przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość 1.Mapa ścieżki rowerowej Gminy Zamość Przedmiotem zamówienia jest: usługa wydania dwustronnej mapy ścieżek rowerowych Gminy Zamość i przylegających terenów, uwzględniająca miejsce połączenia ścieżek z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i szlakiem GreenVelo - opracowanie merytoryczne (pisanie tekstów i ich tłumaczenie), kartograficzne i graficzne, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, przygotowanie do druku, druk i falcowanie przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF mapy oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji mapy – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie map pod wskazany przez Zamawiającego adres Dane techniczne: mapa wydrukowana na papierze (dwustronna) format B1 (falcowanie do formatu około 11,5 cm x 24,5 cm) skala 1:40 000 lub zbliżona – dostosowana do formatu mapy, by w całości prezentowała przebieg ścieżek rowerowych Gminy Zamość i przylegających terenów, uwzględniając miejsca połączenia ścieżki z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i szlakiem GreenVelo i inne wymagane przez Zamawiającego treści mapa zgodna z GPS w odwzorowaniu centrowanym na południk 23o E druk dwustronny kolor 4+4 CMYK (full color) papier 115g/m2 g-print nakład 15 000 szt. każda mapa w wersji trójjęzycznej - polskiej, angielskiej i ukraińskiej (tytuł, tekst główny, podpisy pod zdjęcia i legenda) Założenia merytoryczne: Mapa powinna zawierać: 1) awers mapy a)mapa obszaru Gminy Zamość i części obszaru gmin sąsiednich ukazująca przebieg wszystkich szlaków rowerowych, w tym: 1.dwie nowe trasy rowerowe wyznaczone w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”: - „Po Wzgórzach Roztocza” (biegnący przez miejscowości Guciów, Bliżów, Adamów, Szewnię Dolną, Szewnię Górną, Czarnowodę, Feliksówkę i Lipsko Polesie), - „Traktem Ordynackim” (biegnący przez miejscowości Wólka Wieprzecka, Kosobudy, Obrocz) 2.starą ścieżkę rowerową Gminy Zamość 3.miejsce połączenia trasy rowerowej Gminy Zamość ze szlakiem rowerowym GreenVelo i Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza 4.trasę rowerową Gminy Łabunie przebiegająca przez Gminę Zamość 5.trasę rowerową przy drodze wojewódzkiej nr 837 w przebiegu miejscowości Sitaniec – Nielisz wraz z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych b)dodatkowo mapa i legenda do mapy mają przedstawiać w szczególności: skalę liczbową i podziałkę liniową oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp. hydrografia sieć osadnicza nazewnictwo poziomice, szczyty granice Gminy Zamość i gmin sąsiednich granice obszaru Natura 2000 sieć komunikacyjna, w tym drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, utwardzone, główne dukty leśne linie kolejowe, stacje kolejowe, dworce PKP i PKS lotniska przystanie kajakowe obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki krajobrazowe, park narodowy, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, punkty widokowe, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami rzek i akwenów) zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, zabytkowe cmentarze, interesujące obiekty małej architektury (mogiły, tablice pamiątkowe, kapliczki, pomniki), inne miejsca o wartości historycznej jak np. grodziska obiekty turystyczne: kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, izby regionalne, skanseny, muzea, punkty wypoczynkowe, wieże widokowe, Centrum Geoturystyczne w miejscowości Lipsko Polesie, punkty odpoczynku dla rowerzystów (wiaty, punkty obsługi rowerzystów) atrakcje turystyczne szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, dydaktyczne, trasy nordic walking oznaczenie: policji, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, urzędów gmin, punktów gastronomicznych, bazy noclegowej, obiektów szkolnych, instytucji kultury Oznakowanie za pomocą graficznie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego piktogramów. Zamawiający może uzupełnić listę miejsc do oznaczenia piktogramami na mapie o wskazane przez siebie miejsca i obiekty. 2) rewers mapy a)podstawowe informacje o realizowanym projekcie pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”, Partnerach Projektu i jego efektach b)ogólny opis gminy obejmujący treści historyczne, kulturowe i przyrodnicze c)opis przebiegu wszystkich szlaków rowerowych Gminy Zamość i tych przebiegających przez Gminę Zamość wraz z opisem walorów krajoznawczych i turystycznych oraz najważniejszych atrakcji turystycznych przy szlakach d)zdjęcia miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym adekwatne do przedstawianych treści wraz z podpisami e)okładka mapy ze zdjęciami Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej mapy musi być oparte na wiarygodnych źródłach na mapie muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia na mapie zostaną przekazane przez Zamawiającego na mapie należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” na mapie należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce mapy powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie oraz obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych na okładkę mapy jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji mapy i opracowania graficznego będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem mapy, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego mapy przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku mapy w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane na mapie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu mapę w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie mapy na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu mapę w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 2.Broszura informacyjna przyrodniczo-kulturowa Gminy Zamość Przedmiotem zamówienia jest: usługa wydania (opracowania merytorycznego i kartograficznego, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, napisanie i tłumaczenie tekstów, przygotowania do druku, druk i dostawa) broszury informacyjnej przyrodniczo-kulturowej Gminy Zamość przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF broszury oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji broszury – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie broszur pod wskazany przez Zamawiającego adres Dane techniczne: nakład 15 000 sztuk każda broszura w wersji trójjęzycznej - polskiej, angielskiej i ukraińskiej liczba stron 40 + okładka format około 121 mm x 210 mm wnętrze papier kreda mat 115 g/m2, druk dwustronny full kolor CMYK 4+4 okładka papier 300 g/m2, druk full kolor CMYK 4+4 (okładka zewnętrzna lakier mat) broszura szyta – 2 zszywki zdjęcia stanowiły będą około 40% objętości broszury Założenia merytoryczne: Broszura powinna zawierać spis treści i krótkie informacje m.in.: podstawowe informacje o realizowanym projekcie pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”, Partnerach Projektu i jego efektach ogólny opis gminy obejmujący treści historyczne, kulturowe i przyrodnicze opis najważniejszych atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc, zabytków obszaru Gminy Zamość i Roztocza opis tras turystycznych przebiegających przez teren gminy Zamość (szlaki rowerowe Gminy Zamość i przebiegające przez Gminę Zamość, szlaki nordic walking, fragment szlaku pieszego im. Aleksandry Wachniewskiej, Ułański Szlak Konny, fragment Roztoczańskiego Szlaku Konnego, fragment trasy rowerowej Gminy Łabunie oraz trasy łączącej Zamość ze szlakiem Green Velo) opisy miejsc wyjątkowych pod względem przyrodniczym, turystycznym i kulturowym ukazanie miejsc wartych odwiedzenia ze stosownymi opisami lub podpisami, w tym m.in. figur, kościołów, miejsc pamięci narodowej, pomników, w sposób pokazujący ciekawy element z miejscowości Gminy Zamość, przez który przebiega szlak rowerowy informator zawierający: miejsca noclegowe i atrakcje turystyczne mapa topograficzna obszaru objętego opracowaniem Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej broszury musi być oparte na wiarygodnych źródłach w broszurze muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia w broszurze zostaną przekazane przez Zamawiającego w broszurze należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” w broszurze należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce broszury powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych w broszurze jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji i opracowania graficznego broszury będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem broszury, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego broszury przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku broszury w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane w broszurze w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu broszurę w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie broszury na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu broszurę w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 3.Przewodnik przyrodniczo-kulturowy Gminy Zamość Przedmiotem zamówienia jest: usługa wydania (opracowania merytorycznego i kartograficznego, wykonanie i/lub pozyskanie zdjęć, napisanie i tłumaczenie tekstów, przygotowania do druku, druk i dostawa) przewodnika przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF przewodnika oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji przewodnika – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie przewodników pod wskazany przez Zamawiającego adres Dane techniczne: nakład 15 000 sztuk każdy przewodnik w wersji trójjęzycznej - polskiej, angielskiej i ukraińskiej objętość 80 stron + okładka format A5, około 148 mm x 210 mm wydruk na papierze: okładka – kreda mat o gramaturze 300g, kolor 4+4, folia mat jednostronna od zewnętrznej strony okładki środek – kreda mat o gramaturze 170g, kolor 4+4, lakier off-mat/off-mat full kolor CMYK dwustronny 4+4 mocowanie spirala według dłuższego boku, kolor biały lub inny dopasowany kolorystycznie do grafiki okładki Założenia merytoryczne: Przewodnik ma dotyczyć miejsc i obszarów atrakcyjnych przyrodniczo, turystycznie i kulturowo zlokalizowanych przy szlakach rowerowych Gminy Zamość i w ich otoczeniu. Nowe szlaki rowerowe Gminy Zamość łączą się z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza i ze szlakiem GreenVelo, o których w treści także należy wspomnieć. W przewodniku należy zamieścić krótkie wprowadzenie dotyczące Gminy Zamość m.in. obejmujące jej położenie, dane statystyczne, krótki zarys historyczny terenu, opis przyrodniczy. Treści w nim zawarte mają dotyczyć również miejsc do obsługi turystów np. miejsc noclegowych, hoteli, campingów, parkingów, miejsc odpoczynku i relaksu. W przewodniku należy zamieścić interesujące treści, poglądowe mapki, grafiki i zdjęcia, których wykonanie lub pozyskanie jest po stronie Wykonawcy. Wszystkie teksty zamieszczone w przewodniku muszą być zawarte w trzech językach – polskim, angielskim i ukraińskim. Tłumaczenie treści jest po stronie Wykonawcy. Przewodnik powinien zawierać spis treści i informacje m.in.: ogólne wprowadzenie dotyczące Gminy Zamość jako całości obejmujące jej położenie, dane charakterystyczne, zarys historyczny terenu i jednostki samorządu terytorialnego, opis przyrodniczy opisy przebiegających przez teren Gminy Zamość szlaków turystycznych, w tym szlaków rowerowych wyznaczonych w ramach realizacji projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”: 1.„Po Wzgórzach Roztocza” – biegnącego przez miejscowości Guciów, Bliżów, Adamów, Szewnię Dolną, Szewnię Górną, Czarnowodę, Feliksówkę i Lipsko Polesie 2.„Traktem Ordynackim” biegnącego przez miejscowości Wólka Wieprzecka, Kosobudy, Obrocz wykaz miejsc noclegowych i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy, dane teleadresowe Gminy Zamość i punktów informacji turystycznej poglądową mapę Gminy Zamość obejmującą zasięgiem jej teren oraz teren w promieniu około 10 km od jej granic wraz z naniesionymi szlakami rowerowymi tekst obejmujący wiadomości: historyczne, przyrodnicze, krajoznawcze, turystyczne, opisy obiektów - ważnych pod względem kulturowym, przyrodniczym i turystycznym; tekst powinien zawierać informacje o przebiegających przez teren szlakach turystycznych i występujących atrakcjach turystycznych; prezentowane w przewodniku zdjęcia powinny odzwierciedlać prezentowaną treść i być podpisane zdjęcia mają przedstawiać obiekty krajoznawcze będące: zabytkami, obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków, o ciekawej historii, przedstawiające faunę i florę, w szczególności miejsca objęte ochroną, rezerwaty przyrody, miejsca objęte ochroną środowiskową, a także krajobrazy bibliografię Treści zawarte w przewodniku mają dotyczyć realizowanego przez Gminę Zamość projektu partnerskiego pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” oraz efektów jego realizacji tj. budowanego Centrum Geoturystycznego w miejscowości Lipsko Polesie, dwóch wież widokowych w miejscowościach Lipsko Polesie i Wierzchowiny oraz szlaków rowerowych Gminy Zamość (istniejącego i dwóch nowych znakowanych w ramach ww. projektu „Po wzgórzach Roztocza” i „Traktem Ordynackim”). W przewodniku muszę znaleźć się także krótkie informacje o pięciu Partnerach Projektu (3 z Polski i 2 z Ukrainy) i o działaniach realizowanych przez nich w ramach ww. projektu. Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej przewodnika musi być oparte na wiarygodnych źródłach w przewodniku muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia w przewodniku zostaną przekazane przez Zamawiającego w przewodniku należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” w przewodniku należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce przewodnika powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych w przewodniku jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji i opracowania graficznego przewodnika będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem przewodnika, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego przewodnika przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku przewodnika w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane w przewodniku w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przewodnik w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie przewodnika na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przewodnik w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822000-2, 22110000-4, 22114300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osób uczestniczących w realizacji zadania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2021-2022 1.Kalendarz przyrodniczo-kulturowy Gminy Zamość na lata 2021-2022 Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie kalendarza dwuletniego - na 2021 i 2022 rok przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF kalendarza oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego zapakowanie i dostarczenie kalendarzy pod wskazany przez Zamawiającego adres Parametry techniczne: kalendarz ścienny wieloplanszowy nakład 5 000 sztuk układ pionowy format A2, wymiary około 42 x 59,4 cm objętość 13 kartek zadrukowanych obustronnie wykonanych z papieru kredowego o gramaturze minimum 220g/m2 + plecki wykonane z kartonu białego o gramaturze 300g/m2 papier matowy lub satynowy kolor 4+4 CMYK (full color) oprawa - biała spirala na krótszym boku z zawieszką karty lakierowane, zabezpieczone lakierem UV, w pełnym kolorze Założenia merytoryczne: Kalendarz dwuletni – na rok 2021 i 2022, każdy miesiąc na jednej stronie karty (2 miesiące na jednej karcie). Kalendarium na kartach wewnętrznych powinno zawierać zapisane w językach: polskim, angielskim i ukraińskim nazwy miesięcy i dni tygodnia. Tłumaczenie treści na języki obce jest w obowiązku Wykonawcy. Kalendarium powinno być zapisane cyframi arabskimi i posiadać wyróżnione odrębnymi kolorami cyfry określające dni robocze, dni świąteczne – wolne od pracy w Polsce i na Ukrainie oraz niedziele. Przy każdym dniu mają być zamieszczone imiona w języku polskim (tzw. imieniny). Nazwy dni świątecznych w Polsce i na Ukrainie należy podać w języku polskim i w języku ukraińskim. Usługa obejmuje opracowanie merytoryczne, fotograficzne i graficzne kalendarza zawierającego około 24 podpisanych zdjęć (1 zdjęcie na jeden miesiąc + okładka w formie mozaiki ze zdjęć z wewnątrz kalendarza). Zdjęcia będą pokazywać m.in. obszary atrakcyjne przyrodniczo na terenie Gminy Zamość i obiekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Na każdy miesiąc musi zostać wykorzystane inne zdjęcie (w sumie 24 zdjęć) – adekwatnie do pory roku i miesiąca, na którego karcie zdjęcie zostanie wykorzystane. Każda karta dla danego miesiąca ma zawierać jedno zdjęcie i kalendarium. Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi na kalendarzu muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia na kalendarzu zostaną przekazane przez Zamawiającego na kalendarzu należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” na kalendarzu powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć wykorzystanych w kalendarzu jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy każdy egzemplarz kalendarza musi być zapakowany indywidualnie w worek foliowy z zamknięciem samoprzylepnym przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące opracowania graficznego kalendarza będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem kalendarza, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego kalendarza przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku kalendarza w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia wykorzystane na mapie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kalendarz w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie kalendarza na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kalendarz w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822000-2, 22110000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osób uczestniczących w realizacji zadania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie i dostawa Albumu przyrodniczo-kulturowego o Gminie Zamość i Roztoczu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Album przyrodniczo-kulturowy o Gminie Zamość i Roztoczu Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie merytoryczne i graficzne wraz z wykonaniem i/lub pozyskaniem oraz obróbką zdjęć, a także skład i przygotowanie do druku, druk i dostawa albumu fotograficznego o tematyce przyrodniczo-kulturowej o Gminie Zamość przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF albumu oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego przygotowanie plików cyfrowych ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji albumu – w formacie PDF i w wersji edytowalnej zapakowanie i dostarczenie albumów pod wskazany przez Zamawiającego adres Parametry techniczne: kolor 4+4 CMYK (full color) druk dwustronny nakład 5 000 sztuk liczba stron 100 + okładka układ pionowy format A4, wymiary około 210 mm x 297 mm papier kreda o gramaturze 170g twarda oprawa szyta nicią, tektura co najmniej 2 mm, oklejka papier kreda błyszcząca o gramaturze co najmniej 150g, druk 4+0 na okładce folia błyszcząca jednostronnie grzbiet prosty dwie wyklejki druk 4+0, papier kreda o gramaturze 150g zdjęcia stanowić będą około 80% objętości albumu Założenia merytoryczne: Album będzie zawierał zdjęcia i informacje o obszarach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie na terenie Gminy Zamość i Roztocza, o obiektach infrastrukturalnych i innych elementach zrealizowanych w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Informacje (treści) zawarte w albumie muszą zostać zamieszczone w trzech językach – polskim, angielskim i ukraińskim. Tłumaczenie treści na języki obce jest w obowiązku Wykonawcy. Tekst będzie stanowił zawartość albumu - tekst główny i podpisy pod zdjęciami. W albumie należy zawrzeć zdjęcia i informacje tekstowe m.in. o: atrakcjach turystycznych, ciekawych miejscach, zabytkach obszaru Gminy Zamość i Roztocza trasach turystycznych przebiegających przez teren gminy Zamość (szlaki rowerowe Gminy Zamość i przebiegające przez Gminę Zamość, szlaki nordic walking, fragment szlaku pieszego im. Aleksandry Wachniewskiej, Ułański Szlak Konny, fragment Roztoczańskiego Szlaku Konnego) miejscach wyjątkowych pod względem przyrodniczym, turystycznym i kulturowym (w ten sposób aby starać się pokazać ciekawy element z miejscowości Gminy Zamość przez który przebiega szlak rowerowy) walorach przyrodniczych i turystycznych Gminy Zamość i Roztocza o obiektach infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” W treści albumu należy zamieścić podstawowe informacje o realizowanym projekcie pn. „RoweLove Roztocze” – razem pomimo granic”, Partnerach Projektu i jego efektach. Zdjęcia wykorzystane w albumie będą wykonane i/lub pozyskane przez Wykonawcę. Teksty napisane/przygotowane przez Wykonawcę muszą odnosić się do miejsc i obiektów przedstawionych na zdjęciach. Zdjęcia będą pokazywać m.in. obszary atrakcyjne przyrodniczo na terenie Gminy Zamość, obiekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi przygotowanie warstwy tekstowej albumu musi być oparte na wiarygodnych źródłach w albumie muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia w albumie zostaną przekazane przez Zamawiającego w albumie należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna” w albumie należy zamieścić numer ISBN; nadanie numeru i oznakowanie nim publikacji po stronie Wykonawcy na okładce albumu powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość” wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć przedstawiających obiekty opisywane w tekście i tych wykorzystanych w albumie leży po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.) wszelkie uzgodnienia dotyczące kolorystyki, opracowania koncepcji albumu i opracowania graficznego będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość przed wydrukiem albumu, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego albumu przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku albumu w formacie PDF Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia i teksty (w każdej z wersji językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, w wersji edytowalnej) wykorzystane w albumie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu album w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie albumu na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu album w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822000-2, 22110000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osób uczestniczących w realizacji zadania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-gminy-zamosc-pn.-_blizej-roztocza%2C-blizej-natury_-w-ramach-projektu-pn.-_rowelove-roztocze---razem-pomimo-granic_-realizowanego-w-ramach-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska%E2%80%93bialorus%E2%80%93ukraina-2014-2020-z-podzialem-na-czesci%3A-czesc-i---wykonanie-i-dostawa-mapy-sciezki-rowerowej-gminy-zamosc%2C-broszury-informacyjnej-przyrodniczo-kulturowej-gminy-zamosc%2C-przewodnika-przyrodniczo-kulturowego-gminy-zamosc-czesc-ii---wykonanie-i-dostawa-kalendarza-przyrodniczo-kulturowego-gminy-zamosc-na-lata-2021-2022-czesc-iii---wykonanie-i-dostawa-albumu-przyrodniczo-kulturowego-o-gminie-zamosc-i-roztoczu%2C-zamosc,77974,ogloszenie.html

http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764