logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” oraz projektu pn. (...)

Oferta ważna do:15.04.2022 godz. 09:00
Odsłon: 100

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” oraz projektu pn. (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160128701
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 38
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-075
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ocrg.opolskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ocrg.ezamawiajacy.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” oraz projektu pn. (...)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b3cb51a-b5a7-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114493
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021940/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Artykuły reklamowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Postępowanie prowadzone jest w ramach następujących projektów: 1) Projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, 2) Projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026”.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/notice/public/66261/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/notice/public/66261/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://ocrg.ezamawiajacy.pl, zwanej w treści SWZ „Platformą”.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://ocrg.ezamawiajacy.pl .
3. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://ocrg.ezamawiajacy.pl zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców która jest udostępniona na Platformie Zamawiającego.
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
5. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystanie
z Platformy:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer ( zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Opolu przy ul. Krakowskiej 38;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ocrg.opolskie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: DOA.3221.11.2022;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DOA.3221.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 161920,16 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 132851,03 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” oraz projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026”.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące materiały promocyjne:
1) Blok biurowy A5 – 1500 szt,
2) Zakładki indeksujące w różnych kolorach – 700 szt,
3) Klip do dokumentów – 700 szt,
4) Długopis – 1500 szt,
5) Długopis - rysik – 1000 szt,
6) Długopis wielofunkcyjny – 200 szt,
7) Lunch box – 300 szt,
8) Butelka filtrująca – 300 szt,
9) Kabel USB do ładowania telefonów (3 końcówki) – 300 szt,
10) Drewniana podstawka do telefonu – 300 szt,
11) Słuchawki bezprzewodowe ze stacją dokującą – 50 szt,
12) Piłeczka antystresowa – 1000 szt,
13) Drewniany ołówek z gumką – 700 szt,
14) Pendrive – 100 szt,
15) Magnes z otwieraczem – 300 szt,
16) Myszka komputerowa bezprzewodowa – 200 szt,
17) Koszulki do biegania z nadrukiem - męskie – 20 szt,
18) Koszulki do biegania z nadrukiem - damskie – 20 szt.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.
2. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia potrzeb Zamawiającego w zakresie zakupu przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji oraz posiadania środków finansowych na ten cel.
3. Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji, przedmiot zamówienia może się zwiększyć maksymalnie o następujące ilości:
1) Blok biurowy A5 – 500 szt,
2) Zakładki indeksujące w różnych kolorach – 300 szt,
3) Klip do dokumentów – 300 szt,
4) Długopis – 500 szt,
5) Długopis - rysik – 1000 szt,
6) Długopis wielofunkcyjny – 300 szt,
7) Lunch box – 200 szt,
8) Butelka filtrująca – 200 szt,
9) Kabel USB do ładowania telefonów (3 końcówki) – 200 szt,
10) Drewniana podstawka do telefonu – 200 szt,
11) Słuchawki bezprzewodowe ze stacją dokującą – 50 szt,
12) Piłeczka antystresowa – 500 szt,
13) Drewniany ołówek z gumką – 300 szt,
14) Pendrive – 50 szt,
15) Magnes z otwieraczem – 200 szt,
16) Myszka komputerowa bezprzewodowa – 100 szt.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest uwzględnić w niej także prawo opcji, wskazując w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego w ramach prawa opcji oraz cenę całkowitą zamówienia w ramach prawa opcji.
5. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia gwarantowanego (podstawowego).
6. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie gwarantowane.
8. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.
9. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały opisane w § 1 ust. 3-9 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena oferty (C) - 60 punktów
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) - 40 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
3) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. XIV.3.3 SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo* dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w rozdz. XIV.3.3 SWZ.
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
* Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/notice/public/66261/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-14


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki-w-ramach-projektu-pn.-_kooperacyjne-opolskie-%E2%80%93-profesjonalne-otoczenie-biznesu-ii_-oraz-projektu-pn.-%28...%29%2C-opole,86521,ogloszenie.html

https://ocrg.ezamawiajacy.pl/pn/ocrg/demand/notice/public/66261/details
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764