logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym

Oferta ważna do:23.04.2021 godz. 10:00
Odsłon: 156

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych opatrzonych logo lub znakiem graficznym
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73dd0d57-9c52-11eb-b7a8-ba075a5bf367
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033248
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002146/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Dzielnicy Bemowo

1.2.4 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby dialogu społecznego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;•komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;• Zainstalowanaprzeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;•Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;• Wielkośćpojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;• Dopuszczalne formatyplików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc• Plik załączony i zapisany przezWykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwośćotworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminuskładania ofert;• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu -zegarem Głównego Urzędu Miar.1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej(podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:•Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;• Włączona wprzeglądarce obsługa JavaScript;• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLEJAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcjiJava SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - dopobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywniedo oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)• Zainstalowana aplikacja Szafir Host•Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowośćzainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciuprzycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej(podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań owartości mniejszej niż progi unijne):• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę wSystemie;• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;• Zainstalowane na komputerześrodowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – dopobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline orazWindowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)•Zainstalowana aplikacja Szafir Host;• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowódmenadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; • Podłączony lub wbudowany wkomputer czytnik karty e-dowód.Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikowaćpo zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.3. W przypadku składaniawniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawcamusi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):• Profil zaufany osobyskładającej wniosek lub ofertę w Systemie. • Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywaćformatem PAdES;(....) c.d. w Tabeli zamieszczonej w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.5.2021.APO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Dzielnicy Bemowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W związku z możliwą zmianą zapotrzebowania na gadżety w okresie realizacji zamówienia Zamawiający:1) gwarantuje zakup przedmiotu zamówienia w ilościach minimalnych wskazanych w kolumnie 6 tabeli - załącznik nr 1A do SWZ;2) wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy składać zamówienia cząstkowe na asortyment wskazany w tabeli, w ilościach min. 50% ilości minimalnej, a Wykonawca zobowiązany jest ten asortyment sprzedać i dostarczyć w cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.Łączna wartość zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji wraz z wartością zamówień cząstkowych gwarantowanych nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 50,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Dzielnicy Bemowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W związku z możliwą zmianą zapotrzebowania na gadżety w okresie realizacji zamówienia Zamawiający:1) gwarantuje zakup przedmiotu zamówienia w ilościach minimalnych wskazanych w kolumnie 6 tabeli- załącznik nr 1B do SWZ,2) wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy składać zamówienia cząstkowe na asortyment wskazany w tabeli, w ilościach min. 50% ilości minimalnej, a Wykonawca zobowiązany jest ten asortyment sprzedać i dostarczyć w cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.Łączna wartość zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji wraz z wartością zamówień cząstkowych gwarantowanych nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 50,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby dialogu społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W związku z możliwą zmianą zapotrzebowania na gadżety w okresie realizacji zamówienia Zamawiający:1. gwarantuje zakup przedmiotu zamówienia w ilościach minimalnych wskazanych w kolumnie 6 tabeli - załącznik nr 1C do SWZ,2. wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy składać zamówienia cząstkowe na asortyment wskazany w tabeli, w ilościach min. 50% ilości minimalnej, a Wykonawca zobowiązany jest ten asortyment sprzedać i dostarczyć w cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.Łączna wartość zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji wraz z wartością zamówień cząstkowych gwarantowanych nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 50,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Dzielnicy Bemowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W związku z możliwą zmianą zapotrzebowania na gadżety w okresie realizacji zamówienia Zamawiający:1) gwarantuje zakup przedmiotu zamówienia w ilościach minimalnych wskazanych w kolumnie 6 tabeli - załącznik nr 1D do SWZ,2) wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy składać zamówienia cząstkowe na asortyment wskazany w tabeli, w ilościach min. 50% ilości minimalnej, a Wykonawca zobowiązany jest ten asortyment sprzedać i dostarczyć w cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.Łączna wartość zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji wraz z wartością zamówień cząstkowych gwarantowanych nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 50
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:P = P1 + P2,P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriachP1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”P2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „jakość wykonania”Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie składa się zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 5 do SWZ;2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 ustawy – wg załącznika nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert Zamawiający żąda na podstawie art. 106 ust 1 ustawy przedmiotowych środków dowodowych w postaci nieodpłatnej jednej próbki dla: części nr 1, poz. 8 - kubek, części nr 2, poz. 2 - torba materiałowa, części nr 3, poz. 1 - długopis, części nr 4, poz. 1 - komin. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy w związku z art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający nie wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Próbki muszą posiadać znakowanie, którego wykonanie będzie oceniane w trakcie oceny próbek. Projekt graficzny znakowania może być dowolny. Zamawiający nie wymaga, aby próbka zawierała znakowanie/logo Dzielnicy Bemowo. Zamawiający nie wymaga składania próbek wraz z opakowaniami. W celu dokonania oceny oferty przez Zamawiającego w kryterium „jakość wykonania”, Wykonawca składa wraz z ofertą próbki wyłącznie po jednej sztuce zgodnej z opisem Rozdziału XII pkt. 3 SWZ.Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w ust. 1 SWZ składa wraz z ofertą.Na wniosek Wykonawcy, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający odeśle próbki produktów na podany w formularzu oferty adres.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Do oferty należy dołączyć:1) dokument lub dokumenty, z którego (ych) będzie wynikać zakres umocowania w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych;2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;UWAGA: Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia cząstkowego, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nieprzekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu zamówienia. 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, termin wykonania zamówienia cząstkowego zostanie przedłużony o czas od momentu wystąpienia przeszkody do dnia upływu terminu na wykonanie tego zamówienia, o ile Wykonawca udokumentuje wystąpienie siły wyższej i czas jej trwania
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-opatrzonych-logo-lub-znakiem-graficznym%2C-warszawa,83621,ogloszenie.html

https://zamowienia.um.warszawa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764