logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Biała Podlaska: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych zamawianych na potrzeby projektu pt. „Development of the Master level of Sport Management with special emphsis on the field of Sports” (MOSMEN)

Oferta ważna do:04.08.2021 godz. 10:00
Odsłon: 111

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych zamawianych na potrzeby projektu pt. „Development of the Master level of Sport Management with special emphsis on the field of Sports” (MOSMEN)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030310705
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sidorska 95/97
1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.olczuk@pswbp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pswbp.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych zamawianych na potrzeby projektu pt. „Development of the Master level of Sport Management with special emphsis on the field of Sports” (MOSMEN)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79ea74b7-eebd-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127913
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Development Of The Master Level Of Sport Management With Special Emphsis On The Field Of Sports” (Mosmen) realizowanego w ramach programu Erasmus+ KA2 “Cooperation and the exchange of good practices”, KA203 Strategic Partnership for higher education zgodnie z umową 2020-1-PL01-KA203-081993. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.pswbp.pl/przetargi/133
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.pswbp.pl/przetargi/133
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące RODO zawarto w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące RODO zawarto w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.358.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych zamawianych na potrzeby projektu pt. „Development of the Master level of Sport Management with special emphsis on the field of Sports” (MOSMEN)
4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składają się:
1. formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich;
6. gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, w części dotyczącej podwykonawców;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1. w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
2. w sytuacji wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona aneksem.
3. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili złożenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta informacji dotyczącej daty zaprzestania produkcji oferowanego asortymentu i zaoferować w zamian przedmiot umowy o identycznych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
4. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe lub samorządowe po terminie składania ofert restrykcji /ograniczeń / zakazów / zaleceń związanych z epidemią / pandemią COVID-19 lub zamknięcia bądź chwilowego zawieszenia lub ograniczenia działalności Wykonawcy lub Zamawiającego w związku z epidemią / pandemią COVID-19 (kwarantanny itp.). Zmiana może dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy, sposobu jego realizacji, wynagrodzenia, terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację przedmiotowej umowy zostanie określona przez Strony i wprowadzona zostanie w formie aneksu.
5. pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie pt. „Development Of The Master Level Of Sport Management With Special Emphsis On The Field Of Sports” (Mosmen)” lub zmian wynikających z samej realizacji umowy nr 2020-1-PL01-KA203-081993 i mających wpływ na warunki realizacji umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana będzie dotyczyć zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu jego realizacji, wynagrodzenia (jedynie obniżenia), terminu realizacji i w zależności od wpływu zaistniałej sytuacji na prawidłową realizację umowy lub projektu pt. „Development Of The Master Level Of Sport Management With Special Emphsis On The Field Of Sports” (Mosmen)” lub umowy nr 2020-1-PL01-KA203-081993 zostanie określona przez Strony i wprowadzona w formie aneksu.
6. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby i nazwy, NIP, REGON, osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 5 dni od akceptacji projektu nadruku.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-zamawianych-na-potrzeby-projektu-pt.-_development-of-the-master-level-of-sport-management-with-special-emphsis-on-the-field-of-sports_-%28mosmen%29%2C-biala-podlaska,84376,ogloszenie.html

http://bip.pswbp.pl/przetargi/133
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Biała Podlaska - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764