logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Grudziądz: WYKONANIE I DOSTAWA ŚCIANKI PREZENTACYJNEJ POP UP ORAZ PLANSZY - SPRAWA NR 111/2015

25.09.2015
Oferta ważna do:05.10.2015 godz. 09:30
Odsłon: 402

Numer ogłoszenia: 251494 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I DOSTAWA ŚCIANKI PREZENTACYJNEJ POP UP ORAZ PLANSZY - SPRAWA NR 111/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą ścianki prezentacyjnej pop up oraz planszy do 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Czwartaków 3, w Grudziądzu, według zadań: ZADANIE NR 1: wykonanie ścianki prezentacyjnej pop up ZADANIE NR 2: wykonanie planszy. 2.Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu. 3.Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, odbierze od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dane w zakresie przedmiotu i jego układu graficznego, niezbędne do wykonania usługi w wersji elektronicznej na nośniku informacji. 4.Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania przekazanych materiałów, o których mowa w ust. 3 w celach innych, niż wykonanie usługi objętej niniejszym postępowaniem. 5.Przedmiot zamówienia winien być wykonany i dostarczony do miejsca wykonania zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 6.Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od daty protokolarnego przyjęcia wykonanej usługi.7.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 79.93.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (art. 26 ust. 2b Ustawy) - w formie kopii dokumentów tych podmiotów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów jak powyżej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 26 ust. 2e Ustawy). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy - art. 36a ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. lub / i Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tych podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie. Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć: Formularz ofertowy - zadanie nr 1 i 2; Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy; Oświadczenie o przynależności/ bądź nie przynależności do grupy kapitałowej; Informacja o Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin realizacji zamówienia - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1)udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego - w przypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie a nowy podwykonawca spełni wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową (np. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy); 2)zmiany zakresu podwykonawstwa; 3)zmiany podwykonawcy na innego lub rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy podwykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca w tej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany określone powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: z kasy 13 WOG ul.Czwartaków 3,86-300 Grudziądz:4zł, na wniosek Wykonawcy -wysyłka: 8,63 zł lub bezpłatnie z www.13wog.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2015 godzina 09:30, miejsce: kancelaria 13 WOG ul.Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz (pom.7 bud. 1)-osobiście lub przesyłka, wykonawca uwzględnia czas niezbędny na dostarczenie oferty bezpośrednio do kancelarii.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kopertę należy opisać hasłem: OFERTA PRZETARGOWA: WYKONANIE I DOSTAWA ŚCIANKI PREZENTACYJNEJ POP UP ORAZ PLANSZY- sprawa nr 111/2015 nie otwierać do dnia 05.10.2015 r. do godziny 10.00. Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie ) ponosi Wykonawca. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii Zamawiającego oraz czas niezbędny na przejście do kancelarii i złożenie oferty. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Ustawy) 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: 1) cena oferty - 95 % C of.n. Cn = ----------------------- x 95 pkt Cof.b. gdzie: Cn - liczba punktów za kryterium cena Cof.n. - cena oferty najniższej Cof.b. - cena oferty badanej 2) termin realizacji zamówienia Tn - 5%: a) Wykonawca, który zaoferuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium. b) Wykonawca, który zaoferuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - otrzymuje 5 pkt za przedmiotowe kryterium. 2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn - łączna liczba punktowa) za kryterium ceny i terminu realizacji według wzoru: Pn=Cn+Tn 3. Wykonawca winien w treści Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ) wpisać deklarowany termin realizacji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu realizacji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie maksymalnym określonym przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ z liczbą pkt. 0 za kryterium - termin realizacji. Podanie terminu dłuższego niż maksymalny wskazany przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 4. Każda oferta będzie przeliczana w stosunku do oferty z najwyższą liczbą punktów ogółem według wzoru w ust. 1 i 2. 5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg ust. 1 i 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Ustawy)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wykonanie ścianki prezentacyjnej pop up.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą ścianki prezentacyjnej pop up do 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Czwartaków 3, w Grudziądzu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.22-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin realizacji zamówienia - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonanie planszy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą planszy do 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Czwartaków 3, w Grudziądzu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.93.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin realizacji zamówienia - 5


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-dostawa-scianki-prezentacyjnej-pop-up-oraz-planszy---sprawa-nr-111-2015%2C-grudziadz,61062,ogloszenie.html

http://www.13wog.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764