logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Oferta ważna do:31.05.2022 godz. 10:00
Odsłon: 84

Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26876604-cd09-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171397
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej Platformy) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul., Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane
a wezwanie Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie oraz w Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z
Wykonawcami jest: Małgorzata Nepelska e-mail: dzp@kul.pl. Wykonawca przystępując do postępowania bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający w rozdz. VIII SWZ określił instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji ... (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. 7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. określił: dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez
Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako
zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne tj: stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości min. 512 kb/s, komputer klasy PC lub
MAC o konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdz. VIII
SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w
szczególności:1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 2) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 3) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 2) inspektorem ochrony danych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.6/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 34924000-0 - Zmienne znaki informacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
1) Cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%
2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert wg następującego sposobu:
1) Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia „C” – 60%
C = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium „cena”;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto);
Maksymalną ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium wynosi 60 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do SWZ pn. formularz „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
2) W kryterium „termin dostawy” oceniany będzie termin realizacji dostawy. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej.

Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:

T = (Tn / To) x 40 pkt
gdzie:
T – przyznane punkty;
Tn – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
To – termin dostawy oferty ocenianej.

Maksymalną ilość punktów jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy:

Maksymalny termin dostawy wynosi: 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia tj. od dnia przekazania Wykonawcy wysoko rozdzielczych plików pdf.

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt.
Wykonawca może zaoferować termin dostawy max. 14 dni. Oferty oferujące więcej dni w terminie dostaw zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ.
W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę stosownej rubryki formularza „Oferta Wykonawcy” Zamawiający w tym kryterium przyzna Wykonawcy 0 punktów przyjmując za termin dostawy: 14 dni roboczych.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród nieodrzuconych ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona najwyżej - jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp,
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty, minimum co najmniej dwie dostawy systemów wystawienniczych/banerów roll up’ów, siatek/grafik o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 PLN brutto każda*. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł) brutto.* Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych systemów wystawienniczych/banerów roll up’ów, siatek/grafik w ramach jednej umowy realizowanej w sposób sukcesywny.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp
oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie prze ciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; d)Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert , oświadczenie
Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym. 2) Wykonawca powyższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z KRS lub CEiDG , o których mowa w pkt. 1
lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 4) Dokumenty, o których mowa w
pkt 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.•oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, − podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy, 2) Wykaz asortymentowo-ilościowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1do
SWZ– formularz ten nie podlega uzupełnieniu. 3) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp 4) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy) 5) Oświadczenie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 9do SWZ;(jeżeli dotyczy) 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy) 7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-sukcesywna-dostawa-systemow-wystawienniczych-na-potrzeby-jednostek-katolickiego-uniwersytetu-lubelskiego-jana-pawla-ii%2C-lublin,86861,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/kul
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764