logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Piotrków Trybunalski: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych - kalendarzy - na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

29.07.2016
Oferta ważna do:19.08.2016 godz. 10:00
Odsłon: 448

Numer ogłoszenia: 159951 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piotrkowski , ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 732 88 00, faks 44 732 88 03.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych - kalendarzy - na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych - kalendarzy - na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot: Opis: Ilość: Przykładowa wizualizacja Kalendarz trójdzielny Kalendarz trójdzielny na 2017 rok Wymiary kalendarza: 315 x 765 mm. Główka kalendarza: indywidualna, wymiary: 315 x 195 mm 2 000 szt. 4.DODATKOWE WYMAGANIA I WARUNKI ZAMÓWIENIA: Znakowanie główki i stopki kalendarza: Nadruk logotypów powiatu piotrkowskiego (http:www.powiatpiotrkowski.plindex.php?trg=powiat_logo) i funduszu norweskiego w full kolorze oraz nazwy stron: www.norwaygrants.org, www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl Minimalna szerokość logotypów powinna wynosić 15 mm. Napis: Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM wraz z informacją o współfinansowaniu projektu. Dofinansowanie z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa Projekt główki i stopki kalendarza po stronie Wykonawcy do akceptacji Zamawiającego. 5.Loga i inne oznaczenia, o których mowa w opisie, jak również szablony graficzne dostępne są na stronach internetowych: http:www.zdrowie.gov.plstrona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html (logo funduszu norweskiego - norway grants) https:www.eog.gov.plmedia3496Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf, http:www.powiat-piotrkowski.plindex.php?trg=powiat_logo (logo powiatu piotrkowskiego). 6.Typografia Czcionka DaxlinePro lub Verdana TYTUŁ - DaxlinePro Bold - 25 pt TYTUŁ ROZDZIAŁU - DaxlinePro Bold - 14 pt WYRÓŻNIENIA - DaxlinePro Medium - 13 pt TEKST GŁÓWNY - DaxlinePro Regular - 10 pt 7.Pozostałe wymagania: 1)Każdy kalendarz powinien być zabezpieczony folią; 2)Kalendarze powinny być pakowane w paczkach nie większych niż po 100 sztuk; 3)Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć towar i wnieść go do wskazanego miejsca przez Zamawiającego w jego siedzibie; 4)Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu kalendarza Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia próbki towaru przygotowanej w oparciu o zatwierdzone projekty graficzne; 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionych próbek towaru w terminie 3 dni roboczych licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego; 6)Wykonawca niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania uwag uwzględni poprawki zgłoszone przez Zamawiającego; 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich uzgodnień na każdym etapie realizacji zamówienia również w siedzibie Zamawiającego, jeśli uzna, że taki sposób będzie korzystniejszy dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia. 8)Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego do wyglądu artykułów jak również wizualizacji graficznych. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 9)Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej, jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania /dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów/. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były trwałe - umożliwiały ich długotrwałe użytkowanie. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne spełniały swoją funkcję i były wygodne w użytkowaniu /poszczególne części artykułów dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone/. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne nie ulegały trwałym odkształceniom, uszkodzeniom /brak widocznych zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń/. Zamawiający wymaga, aby logotypy i napisy zamieszczone na artykułach były widoczne, czytelne i odpowiednio wyeksponowane. Zamawiający wymaga, aby graficzne elementy artykułu nie zmieniały kolorów w trakcie użytkowania, nie były starte, popękane; krawędzie starannie wykończone, bezpieczne w użytkowaniu. 8.Wykonanie kalendarzy nie może nastąpić wcześniej niż po ostatecznym zaakceptowaniu projektu jego próbki przez Zamawiającego, którą wykonawca powinien dostarczyć w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy. 9.Akceptacja projektu próbki kalendarza, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4) obejmuje swym zakresem akceptację projektów graficznych główek i stopek kalendarza do jego próbnego egzemplarza oraz wykonanie próbki na podstawie ww. zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu graficznego, a dostarczonego przez Wykonawcę na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - Czas realizazji zamówienia - 30

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, sala 112, I piętro Starostwo Powiatowe 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowany w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-zakup-materialow-promocyjnych---kalendarzy---na-potrzeby-realizacji-przez-powiat-piotrkowski-projektu-pn.%3A-twoje-serce-twoim-zyciem---program-zmniejszania-nierownosci-w-zdrowiu-mieszkancow-powiatu-piotrkowskiego-z-ryzykiem-wystapienia-chorob-ukladu-krazenia-wspolfinansowanego-w-ramach-programu-pl13-ograniczanie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu-ze-srodkow-norweskiego-mechanizmu-finansowego-oraz-budzetu-panstwa.%2C-piotrkow-trybunalski,64728,ogloszenie.html

http://www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Piotrków Trybunalski - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764