logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Piotrków Trybunalski: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w podziale na Część I, II, III, IV.

08.03.2016
Oferta ważna do:16.03.2016 godz. 10:00
Odsłon: 424

Numer ogłoszenia: 23321 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piotrkowski , ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 732 88 00, faks 44 732 88 03.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w podziale na Część I, II, III, IV..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: Twoje Serce Twoim Życiem - Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1)CZĘŚĆ NR 1 - Materiały promocyjne różne 2)CZĘŚĆ NR 2 - Materiały specjalistyczne 3)CZĘŚĆ NR 3 - Tekstylia 4)CZĘŚĆ NR 4 - Akcesoria sportowe 3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 18.00.00.00-9, 18.33.10.00-8, 37.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Czas realizacji zamówienia - 20

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, sala 112 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Twoje Serce Twoim Życiem- Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowany w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1 - Materiały promocyjne różne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1 - Materiały promocyjne różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Czas realizacji zamówienia - 20


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr II Materiały specjalistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr II Materiały specjalistyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Czas realizacji zamówienia - 20


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr III Tekstylia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr III Tekstylia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.00.00.00-9, 18.33.10.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Czas realizacji zamówienia - 20


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr IV Akcesoria sportowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr IV Akcesoria sportowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Czas realizacji zamówienia - 20


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-zakup-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-realizacji-przez-powiat-piotrkowski-projektu-pn.%3A-twoje-serce-twoim-zyciem---program-zmniejszania-nierownosci-w-zdrowiu-mieszkancow-powiatu-piotrkowskiego-z-ryzykiem-wystapienia-chorob-ukladu-krazenia-wspolfinansowanego-w-ramach-programu-pl13-ograniczanie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu-ze-srodkow-norweskiego-mechanizmu-finansowego-oraz-budzetu-panstwa-w-podziale-na-czesc-i%2C-ii%2C-iii%2C-iv.%2C-piotrkow-trybunalski,63075,ogloszenie.html

http://www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Piotrków Trybunalski - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764