logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Ozimek, woj. opolskie: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu Kulturalnym Szlakiem Pogranicza

30.12.2013
Oferta ważna do:02.01.2014 godz. 10:00
Odsłon: 781

Numer ogłoszenia: 532902 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu Kulturalnym Szlakiem Pogranicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kulturalnym Szlakiem Pogranicza. 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 2. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 6 części. 3. Szczegółowy opis poszczególnych części zawarto w załączniku do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę na części 5 i 6 (koszulki, nagrody i drobne upominki) załączył do oferty opis oferowanych przedmiotów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia według załącznika nr 4 do oferty. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (umowy) własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i produkty były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek. 5. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 7. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy lub równoważny. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w częściach 1-4 na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w częściach 5-6 na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0, 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4, 22.16.00.00-9, 30.19.50.00-2, 92.11.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca w każdej części składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty; 3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - opis produktów, które mają zostać dostarczone - załącznik nr 4 do oferty (dotyczy tylko części nr 5 i 6). Załącznik nr 4 należy wypełnić następująco: w kolumnie Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę należy wpisać zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone, należy wypełnić tylko te pola, które dotyczą części, na którą/które Wykonawca składa ofertę/y, w załączniku należy zamieścić fotografię produktów, które mają zostać dostarczone w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowach dla każdej części, w szczególności w przypadku, gdy: 1) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji umowy, 2) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała, 3) wystąpi konieczność zmniejszenia lub rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (np. w przypadku niemożliwości realizacji części przedmiotu zamówienia ze względów technologicznych, technicznych, itp.). W tym przypadku nastąpi zmniejszenie łącznej wartości zamówienia o wartość nie wykonanych zadań zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi przez Wykonawcę,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (pok. 118 I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie projektów graficznych, wydruk i dostawa informatorów, plakatów i książki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, wydruk i dostawa informatorów, plakatów i książki zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego:.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa tablic o Ozimku oraz dostawa ologowanych sztalug.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa tablic o Ozimku oraz dostawa ologowanych sztalug jako elementów wystawy organizowanej w ramach projektu zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego:.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż na budynku Domu Kultury w Ozimku 1 tablicy informacyjnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż na budynku Domu Kultury w Ozimku 1 tablicy informacyjnej o realizacji projektu zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: opracowanie i dostawa filmu prezentującego walory miast realizujących projekt.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa filmu prezentującego walory miast realizujących projekt zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi Zamawiającego:.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zakup i dostawa statuetek pamiątkowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa statuetek pamiątkowych dla grup biorących udział w wydarzeniu Ozimska Noc Teatralna zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego:.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zakup i dostawa ologowanych koszulek oraz nagród i drobnych upominków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ologowanych koszulek oraz podanych poniżej nagród i drobnych upominków dla uczestników wydarzeń realizowanych w ramach projektu zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-i-zakup-materialow-promocyjnych-w-ramach-projektu-kulturalnym-szlakiem-pogranicza%2C-ozimek%2C-woj.-opolskie,51072,ogloszenie.html

http://www.bip.ozimek.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Ozimek, woj. opolskie - więcej ofert

  • Ozimek, woj. opolskie: Dam pracę (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Szukam pracy (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Sprzedam (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Kupię (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Dam zlecenie (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Różności (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Oferty Last minute (0)

  • Ozimek, woj. opolskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764