logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Ziemia Noworudzko-Broumovska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji

22.04.2013
Oferta ważna do:30.04.2013 godz. 10:00
Odsłon: 325

Numer ogłoszenia: 156170 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Nowa Ruda , ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. 074 8720339, 8720300, faks (074) 872 22 68.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.nowaruda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Ziemia Noworudzko-Broumovska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pod nazwą Ziemia Noworudzko Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji, w tym Folderu w twardej oprawie. FOLDER poświęcony ma być Ziemi Noworudzko Broumovskiej, przedstawiający fotografie z ciekawych miejsc Ziemi Nowrudzko Broumovskiej, z tras spacerowych po miastach oraz zmieniającego się krajobrazu Nowej Rudy i Broumova. Folder będzie zawierał opis 20 lecia partnerstwa Nowej Rudy i Broumova oraz jego zarys historyczny. Jego wykonanie odbędzie się w ramach mikroprojektu Ziemia Noworudzko Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Przekraczamy granice. Informacja o jego finansowaniu i wykonaniu musi się znaleźć wraz z zestawieniem obowiązujących program logotypów patrz UWAGA. Wykonanie fotografii to jest 80 zdjęć których prawa autorskie przejdą na Zamawiającego, opracowanie projektu graficznego, wykonanie tłumaczeń, wydrukowanie po akceptacji przez Zamawiającego, dostarczenie pod wskazany adres niżej opisanego wydawnictwa promocyjnego. Format około 297 na 210 mm, objętość 100 stron plus okładka, papier kreda błysk 150g na m2, druk 4 plus 4 plus lakier, wyklejka offset 140g bez zadruku, oklejka kreda błysk 150 g oraz folia błysk, oprawa twarda szyta nićmi, wersja językowa ma zawierać język polski, czeski, angielski i niemiecki. Folder będzie zawierał około 20 procent zdjęć wykonanych w nocy, 20 procent w sepii oraz 60 procent dziennych. Opracowanie i zredagowanie tekstów, tłumaczenie tekstów na język polski, czeski, angielski i niemiecki. Nakład to 2000 sztuk. Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Rynek 11, pokój 306. Parametry zdjęć dotyczące zdjęć do wszystkich pozycji objętych zamówieniem to zdjęcia cyfrowe minimum 50 M pikseli, nieinterpolowane. Każde zdjęcie należy dostarczyć w formacie TIFF i JPG. Zdjęcia muszą być wykonane aparatem minimum pełnoklatkowym. Zdjęcia muszą być opisane w plikach z nazwą obiektu, miejscowości, nazwą atrakcji, nazwa przedstawionego na zdjęciu detalu. MAPY. Opracowanie projektu graficznego mapy wraz z wykonaniem zdjęć wg parametrów opisanych w punkcie 1 to jest minimum 16 sztuk, opisów i tłumaczeń w czterech językach polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. Wykonanie mapy odbędzie się w ramach mikroprojektu Ziemia Noworudzko Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Przekraczamy granice. Informacja o jego finansowaniu i wykonaniu musi się znaleźć wraz z zestawieniem obowiązujących program logotypów patrz UWAGA. Druk mapy turystycznej o następujących parametrach. Nakład 1 000 egzemplarzy, format B1, składana do formatu około 125 mm x 225 mm, papier Gprint minimum 115g mat, druk dwustronny, kolorystyka 4 plus 4, skala 1 do 60 000 bądź 1 do 80 000, obejmująca teren pogranicza polsko czeskiego w części na której znajdują się miasta Nowa Ruda i Broumov. Dostawa do siedziby Zamawiającego. Folder, ulotka opisująca miejskie trasy spacerowe po Nowej Rudzie i Broumovie. Ulotkę należy wykonać wg poniższych parametrów. Wykonanie projektu graficznego, opisów, zdjęć minimum 10 sztuk wg parametrów opisanych w punkcie 1, tłumaczeń w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim, format 396 x 210 mm, falcowane do formatu 99 x 210 mm, papier kreda 150gr plus folia dwustronnie, kolor 4 plus 4, nakład 1000 sztuk, dostawa do siedziby Zamawiającego. Wykonanie Folderu, ulotki odbędzie się w Wykonanie mapy odbędzie się w ramach mikroprojektu Ziemia Noworudzko Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Przekraczamy granice. Informacja o jego finansowaniu i wykonaniu musi się znaleźć wraz z zestawieniem obowiązujących program logotypów patrz UWAGA. KALENDARZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 1500 sztuk kalendarza promocyjnego Ziemi Noworudzko Broumovskiej na rok 2014. Jego wykonanie odbędzie się w ramach Wykonanie mapy odbędzie się w ramach mikroprojektu Ziemia Noworudzko Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Przekraczamy granice. Informacja o jego finansowaniu i wykonaniu musi się znaleźć wraz z zestawieniem obowiązujących program logotypów na tylnej stronie ostatniej karty patrz UWAGA. Wykonanie i dostarczenie wyżej wymienionego kalendarza na adres Zamawiającego według następujących parametrów. Ilość 1500 sztuk. Format A3 to jest 420 x 297mm, 13 kart, z czego 1 stanowi przednią okładkę. Papier w kolorze ecru z fakturą papieru czerpanego o gramaturze 246g na m2 lub zbliżony plus minus 20g na m2. Kalendarz w układzie poziomym. Kalendarium w układzie 1 miesięcznym z zaznaczeniem niedziel oraz dni świątecznych, w języku polskim i czeskim, z czcionką pasującą do faktury papieru w uzgodnieniu z Zamawiającym. Spirala w kolorze brązowym z uchwytem do powieszenia. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykonania zdjęć oraz tłumaczeń na język czeski Druk CMYK 4 plus 4, pełny kolor. Zdjęcia wykonane techniką akwarela wg parametrów opisanych w punkcie. 1. Okładka ma stanowić kolaż materiału zdjęciowego zawartego na wszystkich stronach kalendarza. Każda karta miesiąca ma zawierać dwa tematycznie powiązane ze sobą zdjęcia, przy czym jedno z Nowej Rudy i jedno z Broumova. Wydruk kalendarza po akceptacji projektu przez Zamawiającego. Zestaw piśmienniczy pióro wieczne i długopis w etui. 200 sztuk. Korpus i skuwka pióra oraz korpus długopisu wykonane z czarnej żywicy z dopasowanymi stalowymi elementami. Pióro na naboje. Długopis wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu. Stalówka ze stali nierdzewnej. Etui z czarnej, grafitowej skóry ekologicznej. Gwarancja producenta. Całość zestawu zapakowana w pudełko z nadrukiem informującym o projekcie, źródłach jego dofinansowania wraz z logotypami patrz UWAGA. Na piórze i długopisie grawer w kolorze srebrnym 20 lat współpracy Nowej Rudy i Broumova oraz nadruk logotypów programu. Uwaga. Zamawiający, wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji, które są opisane pod niżej wskazanymi stronami www. http.funduszmikroprojektow.ng.pl w zakładce Promocja w dokumentach Logo Euroregionu oraz http.www.cz.pl.eu.pl.promocja.html w dokumentach. 1 Podręcznik prezentacji wizualnej. 2 Załącznik podręcznika prezentacji wizualnej. 3 Zasady reprodukcji symboli graficznych Logo UE. 4 Zestaw narzędzi informatycznych do opracowywania grafiki. 5 Zestaw narzędzi informatycznych dla potrzeb funkcjonowania biura i do opracowywania grafiki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 22.85.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu materiałów promocyjnych, w tym 1 usługę polegającą na wykonaniu materiałów drukowanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: a)zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://nowaruda.biuletyn.net/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pok 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach mikroprojektu Ziemia Noworudzko Broumovska partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-materialow-promocyjnych-w-ramach-projektu-pn.-ziemia-noworudzko-broumovska---partnerskie-dzialania-w-zakresie-turystyki-i-promocji%2C-nowa-ruda%2C-woj.-dolnoslaskie,46465,ogloszenie.html

http://nowaruda.biuletyn.net
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Nowa Ruda, woj. dolnośląskie - więcej ofert

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Dam pracę (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Szukam pracy (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Sprzedam (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Kupię (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Dam zlecenie (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Różności (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Oferty Last minute (0)

  • Nowa Ruda, woj. dolnośląskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764