logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 4 części.

Oferta ważna do:09.03.2023 godz. 10:00
Odsłon: 257

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-109
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 4 części.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d9bc3d7-adfd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112524
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017684/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d9bc3d7-adfd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.7.2023. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 5.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@lublin.eu (nie dotyczy składania ofert) – do wiadomości wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające awarię Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) winny być sporządzone w postaci innej niż elektroniczna - w postaci próbki, w sposób i w zakresie określonym przez zamawiającego w pkt 3-4 oraz 5.8.). 2. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) przekazuje się zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, na adres wskazany przez zamawiającego w pkt 4. 3. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki), o których mowa w pkt 5.8), przekazuje się w oryginale. 4. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) należy złożyć przed upływem terminu wskazanego w pkt 8.1.), w trwale zamkniętym opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek pomiędzy 7:30 a 15:30. Opakowanie powinno być: 4.1. Zaadresowane na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych Plac Litewski 1, 20-080 Lublin 4.2. Oznakowane: PRÓBKA - „Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - 4 części - znak sprawy: ZP-P-I.271.7.2023. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” 4.3. Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu o którym mowa w pkt 8.1.) ma data i godzina wpływu próbki na adres wskazany w pkt 4, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20– 109 Lublin. 1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.1.8. Posiada Pani/Pan: 1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kubek biały w opakowaniu – 300 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu/wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Torba papierowa – 1 000 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu/wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Torba bawełniana czarna – 2 000 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu/wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opaska odblaskowa – 5 000 szt. 2. Chusta wielofunkcyjna – 1 000 szt. 3. Komplet 2 zakładek magnetycznych na tekturce - 500 kompletów. 4. Długopis – 5 000 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji liczony od momentu zatwierdzenia prototypu/wydruku próbnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1. DOTYCZY CZĘŚCI 1: próbki - wykonawca winien złożyć następujące próbki:
1.1. KUBEK BIAŁY:
a) dwie próbki
- pierwszą próbkę kubka spełniającą wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia,
- drugą próbkę dowolnego kubka z dowolnym nadrukiem wykonanym techniką kalki ceramicznej.
lub
b) jedna próbka
- kubek spełniający jednocześnie wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadający dowolny nadruk wykonany techniką kalki ceramicznej.
1.2. Ocena próbek będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w zakresie kształtu, koloru, wymiarów i nadruku, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego techniki wykonania oraz czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, brak pozalewanych farbą drobnych elementów, farba równo położona bez prześwitów podłoża, brak odprysków farby).

2. DOTYCZY CZĘŚCI 3: próbki - wykonawca winien złożyć jedną torbę bawełnianą. Winna to być pełnowartościowa próbka z naniesionymi dowolnymi logotypami wykonanymi techniką sitodruku.
2.1. Ocena próbki będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego techniki wykonania oraz czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre (nie rozmazane) kontury, jednolite pokrycie farbą). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań (na etapie oceny próbki nie będą brane pod uwagę wymiary przesłanej próbki).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1. DOTYCZY CZĘŚCI 1: próbki - wykonawca winien złożyć następujące próbki:
1.1. KUBEK BIAŁY:
a) dwie próbki
- pierwszą próbkę kubka spełniającą wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia,
- drugą próbkę dowolnego kubka z dowolnym nadrukiem wykonanym techniką kalki ceramicznej.
lub
b) jedna próbka
- kubek spełniający jednocześnie wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadający dowolny nadruk wykonany techniką kalki ceramicznej.
1.2. Ocena próbek będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w zakresie kształtu, koloru, wymiarów i nadruku, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego techniki wykonania oraz czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, brak pozalewanych farbą drobnych elementów, farba równo położona bez prześwitów podłoża, brak odprysków farby).

2. DOTYCZY CZĘŚCI 3: próbki - wykonawca winien złożyć jedną torbę bawełnianą. Winna to być pełnowartościowa próbka z naniesionymi dowolnymi logotypami wykonanymi techniką sitodruku.
2.1. Ocena próbki będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego techniki wykonania oraz czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre (nie rozmazane) kontury, jednolite pokrycie farbą). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań (na etapie oceny próbki nie będą brane pod uwagę wymiary przesłanej próbki).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 5.5), podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.3. (o ile zachodzi taka okoliczność) oraz dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w pkt 3.1.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-09 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1.1. Wycenę ofertową dla każdej części oddzielnie. 1.2. Formularz ofertowy. 1.3. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2 w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp.
2. Termin wykonania zamówienia:

2.1. Część 1: 44 dni robocze w tym:
2.1.1. Kubek: a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanych wykrojników w formacie .eps lub .pdf na kubek, b) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektów przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy, c) 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypów kubka celem akceptacji, d) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów kubka, e) Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 15-30 dni roboczych od akceptacji prototypów, o których mowa w lit. c) powyżej, przez Zamawiającego.

2.1.2. Kartonik do kubka: a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanych wykrojników w formacie .eps lub .pdf na kartoniki, b) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektów przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy, c) 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruków próbnych (proofów) celem akceptacji, d) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych wydruków próbnych, e) Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 15-30 dni roboczych od akceptacji wydruków próbnych przez Zamawiającego.

2.2. Część 2: 21 dni robocze, w tym: a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, b) 3 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruku próbnego (proofa) celem akceptacji, c) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego wydruku próbnego, d) Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 5-14 dni roboczych od akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego.

2.3. Część 3: 22 dni robocze, w tym: a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, b) 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypu celem akceptacji, c) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu, d) Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 5-14 dni roboczych od akceptacji prototypu przez Zamawiającego.

2.4. Część 4: 22 dni robocze, w tym: a) 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, b) 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypów chusty, długopisu i opaski odblaskowej oraz wydruku próbnego (proofa) zakładek i tekturki celem akceptacji, c) 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów i wydruków próbnych, d) Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 5-14 dni roboczych od akceptacji prototypów i wydruku próbnego przez Zamawiającego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-oraz-dostawa-gadzetow-promocyjnych-z-nadrukiem-promocyjnym-dla-gminy-lublin-%E2%80%93-4-czesci.%2C-lublin,89351,ogloszenie.html

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d9bc3d7-adfd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764