logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 6 części

04.05.2019
Oferta ważna do:10.05.2019 godz. 10:30
Odsłon: 219

Ogłoszenie nr 543086-N-2019 z dnia 2019-05-02 r.

Gmina Lublin: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 6 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka 1 , 20-109 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lublin.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, pok. nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin – 6 części
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.58.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część 1: 1.1. Kubek czarny - 1300 szt, 1.2. Kubek biały w opakowaniu - 500 szt, 1.3. Filiżanka biała w opakowaniu - 800 szt, 2. Część 2: 2.1. Długopis z logo - 5000 szt, 2.2. Smycz- 5000 szt, 2.3. Ściereczka do okularów - 800 szt, 3. Część 3: 3.1. Torba papierowa UNIA- 650 szt 4. Część 4: 4.1.Torba bawełniana czarna z napisem - 1400 szt, 4.2.Plecak- 500 szt 5. Część 5: 5.1.Pojemnik na kartki- 300 szt 6. Część 6: 6.1. Buff (bandana) z nadrukiem- 300 szt

II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1. Część 1: 1.1. 43 dni robocze dla filiżanki/kubka, w tym: 1.2. 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanych wykrojników w formacie .eps lub pdf na filiżankę/kubki, 1.3. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektów przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy, 1.4. 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypów kubków/filiżanki oraz wykrojnika opakowania dla kubka białego celem akceptacji, 1.5. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów kubka czarnego, kubka białego i filiżanki oraz wykrojnika opakowania dla kubka białego, 1.6. do 30 dni roboczych, od dnia akceptacji prototypów i opakowania, o których mowa w pkt. 1.4. powyżej, na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego. 1.7. 43 dni robocze dla kartonika do filiżanki, w tym: 1.8. 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanego wykrojnika w formacie .eps lub .pdf na kartonik 1.9. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektu przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy, 1.10. 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruku próbnego (proofa) celem akceptacji, 1.11. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego wydruku próbnego, 1.12. do 30 dni roboczych, od dnia akceptacji wydruku próbnego, na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego. 2. Część 2, Część 4, Część 5, Część 6: 22 dni robocze w tym: 2.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, 2.2. 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienia Zamawiającemu prototypu celem akceptacji, 2.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu. 2.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji prototypu na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego. 3. Część 3: 21 dni roboczych w tym: 3.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projekt 3.2. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruku próbnego (proofa) celem akceptacji, 3.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego wydruku próbnego. 3.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji wydruku próbnego (proofa)na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiajacy nie okresla minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiajacy nie okresla minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiajacy nie okresla minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. DOTYCZY CZĘŚCI 1: a) próbki - wykonawca winien złożyć następujące próbki: - KUBEK CZARNY 1) Dwie próbki - pierwszą próbkę kubka spełniającą wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia - drugą próbkę dowolnego kubka z dowolnym nadrukiem wykonanym techniką kalki ceramicznej lub 2) Jedna próbka - kubek spełniający jednocześnie wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadający dowolny nadruk wykonany techniką kalki ceramicznej. FILIŻANKA 1. Dwie próbki - pierwszą próbkę filiżanki spełniającą wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia - drugą próbkę dowolnej filiżanki z dowolnym nadrukiem wykonanym techniką kalki ceramicznej lub 2. Jedna próbka - filiżanka spełniająca jednocześnie wymagania kształtu, koloru i wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadająca dowolny nadruk wykonany techniką kalki ceramicznej. b) Ocena próbek będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w zakresie kształtu, koloru, wymiarów i nadruku, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, nadruk nie może mieć pozalewanych farbą drobnych elementów, nadruk musi być trwały, przystosowany do mycia w zmywarce. Farba musi być równo położona bez prześwitów podłoża). 2. DOTYCZY CZĘŚCI 4: a) próbki - wykonawca winien złożyć jedną torbę bawełnianą oraz jeden plecak. Winna to być pełnowartościowa próbka z naniesionymi dowolnymi logotypami wykonanymi techniką sitodruku. b) Ocena próbki będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre i wyraźne kontury, jednolite pokrycie farbą). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań (na etapie oceny próbki nie będą brane pod uwagę wymiary przesłanej próbki). 3. DOTYCZY CZĘŚCI 6: a) próbki - wykonawca winien złożyć jeden buff. Winna to być pełnowartościowa próbka z dowolnym nadrukiem sublimacyjnym, wykonana w technice bezszwowej. b) Ocena próbki będzie prowadzona w oparciu o zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia i zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, przy czym nadruk zostanie oceniony co do jego czytelności (przez co rozumie się: spasowane kolory, ostre i wyraźne kontury, jednolite pokrycie kolorem). Zamawiający wymaga spełnienia przez próbkę wszystkich wymagań (na etapie oceny próbki nie będą brane pod uwagę wymiary przesłanej próbki).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy dla części 1-6 - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Wycena ofertowa dla części 1-6. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 6.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w częściach 1-5, w wysokości: 1.1. dla części 1: 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) 1.2. dla części 2: 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych) 1.3. dla części 3: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) 1.4. dla części 4: 480,00 (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) 1.5. dla części 5: 130,00 (słownie: sto trzydzieści złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1)- zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 3. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt.1 oraz art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest p. Monika Wnuk – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 20. 2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 2.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 2.1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 2.1.2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 2.1.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2.1.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 2.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 2.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2.1.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 2.1.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2.1.8.Posiada Pani/Pan: 2.1.8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2.1.8.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 2.1.8.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 2.1.8.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2.1.9.nie przysługuje Pani/Panu: 2.1.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2.1.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 2.1.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Kubek czarny, Kubek biały w opakowaniu, Filiżanka biała w opakowaniu,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1: 1.1.Kubek czarny - 1300 szt, 1.2.Kubek biały w opakowaniu - 500 szt, 1.3. Filiżanka biała w opakowaniu - 800 szt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 43
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 1.1. Część 1: 43 dni robocze dla filiżanki/kubka, w tym: 1.2. 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanych wykrojników w formacie .eps lub pdf na filiżankę/kubki, 1.3. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektów przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy, 1.4. 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypów kubków/filiżanki oraz wykrojnika opakowania dla kubka białego celem akceptacji, 1.5. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów kubka czarnego, kubka białego i filiżanki oraz wykrojnika opakowania dla kubka białego, 1.6. do 30 dni roboczych, od dnia akceptacji prototypów i opakowania, o których mowa w pkt. 1.4. powyżej, na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego. 1.7. 43 dni robocze dla kartonika do filiżanki, w tym: 1.8. 1 dzień roboczy od daty zawarcia umowy na przekazanie Zamawiającemu rozrysowanego wykrojnika w formacie .eps lub .pdf na kartonik 1.9. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na naniesienie projektu przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy, 1.10. 7 dni roboczych od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruku próbnego (proofa) celem akceptacji, 1.11. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego wydruku próbnego, 1.12. do 30 dni roboczych, od dnia akceptacji wydruku próbnego, na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Długopis z logo, Smycz-, Ściereczka do okularów,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 2: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Długopis z logo - 5000 szt, Smycz- 5000 szt, Ściereczka do okularów 800 szt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 22
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Termin wykonania zamówienia: 22 dni robocze w tym: 1.1 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, 1.2. 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypu celem akceptacji, 1.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu. 1.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji prototypu na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 3 Nazwa: Część 3: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Torba papierowa UNIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 3: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Torba papierowa UNIA - 650 szt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni roboczych w tym: 1.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, 1.2. 3 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu wydruku próbnego (proofa) celem akceptacji, 1.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego wydruku próbnego. 1.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji wydruku próbnego (proofa) na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin -Torba bawełniana czarna z napisem, Plecak,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 4: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin -Torba bawełniana czarna z napisem – 1400 szt, Plecak- 500 szt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 22
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 22 dni robocze w tym: 1.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, 1.2. 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypu celem akceptacji, 1.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu. 1.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji prototypu na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 5 Nazwa: Część 5: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin- Pojemnik na kartki,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 5: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin- Pojemnik na kartki - 300 szt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 22
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia: 22 dni robocze w tym: 1.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, 1.2. 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypu celem akceptacji, 1.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu. 1.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji prototypu na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Część nr: 6 Nazwa: Część 6: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Buff (bandana) z nadrukiem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem promocyjnym dla Gminy Lublin - Buff (bandana) z nadrukiem- 300 szt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 22
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Termin wykonania zamówienia: 22 dni robocze w tym: 1.1. 2 dni robocze od daty zawarcia umowy na przekazanie Wykonawcy projektu, 1.2. 4 dni robocze od poprzedniego etapu na przedstawienie Zamawiającemu prototypu celem akceptacji, 1.3. 2 dni robocze od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonego prototypu. 1.4. do 14 dni roboczych od dnia akceptacji prototypu na wykonanie i dostawę gadżetów do siedziby Zamawiającego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-oraz-dostawa-gadzetow-promocyjnych-z-nadrukiem-promocyjnym-dla-gminy-lublin-%E2%80%93-6-czesci-%2C-lublin,76125,ogloszenie.html

https://bip.lublin.eu
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764