logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zwierzyniec: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego

Oferta ważna do:20.10.2021 godz. 10:00
Odsłon: 113

Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Roztoczański Park Narodowy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061362589
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plażowa 2
1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec
1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@roztoczanskipn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.roztoczanskipn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona przyrody
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-038e7678-2a79-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227817
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011658/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIS.02.04.00-00-0020/18 pn. „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.roztoczanskipn.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line; https://miniportal.uzp.gov.pl/, składanie oświadczeń, wniosków (innych), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). W korespondencji należy posługiwać się nr ogłoszenia ID postępowania.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Instrukcja do miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego – znak sprawy: OEM.271.20.2021.ld Wykonawca akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz uznaje go za wiążący.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
7. Wymagania sprzętowe:stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
8. Dopuszcza się następujący format przesyłanych danych: pliki do 150 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. W przypadku złożenia w ofercie kilku dokumentów należy zapisać je jako .zip, podpisać przed zaszyfrowaniem, następnie zaszyfrować na miniPortalu jako .zip. Zaleca się narzędzie do obsługi kompresacji plików 7-zip. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany złożyć podpis na każdym pliku stanowiącym treść oferty. Jeżeli wykonawca dokumenty elektroniczne obejmujące treść oferty przekaże w formacie poddanym kompresji danych (np. 7-zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
10. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1)administratorem danych osobowych jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl;2)dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl,telefon 84 6872 066; 3)dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych RPN oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z atr.275 ust. 1 ustawy Pzp, znak: OEM.271.20.2021.ld.;4)odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r.–Pzp(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;5)dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.Przysługuje:-prawo dostępu do danych osobowych(art. 22 RODO, na podstawie art. 15 RODO);-prawo do sprostowania danych osobowych**(art. 16 RODO);-prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych(art. 18 RODO)z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących naruszenia przepisów RODO; nie przysługuje:-prawo do usunięcia danych osobowych(art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);-prawo do przenoszenia danych osobowych(art. 20 RODO);-prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych(art. 21 RODO),podstawa prawna przetwarzania danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OEM.271.20.2021.ld
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych, skład, wydanie drukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu folderów edukacyjno-informacyjnych Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz wieloplanszowego kalendarza ściennego, w tym:
a) czterech folderów tematycznych w formie broszur: „Płazy Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”, „Gady Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”, „Ptaki Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”, „Nietoperze Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”, w nakładzie całkowitym 12 000 egz. (4 x 3000 egz.),
b) folderu tematycznego w formie broszury: „Bociany Roztocza - znani i nieznani mieszkańcy ludzkich osad i leśnych ostępów”, w nakładzie 500 egz.,
c) folderu składanego: „Florianka dawniej i dziś” w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej w nakładzie 10 000 egz. (w tym: 9 000 egz. polskojęzycznych + 1 000 egz. angielskojęzycznych),
d) wieloplanszowego kalendarza ściennego na rok 2022 w nakładzie 1 000 egz.
w celu dostarczenia publikacji służących zwiększeniu świadomości ekologicznej turystów odwiedzających Roztoczański Park Narodowy oraz mieszkańców Roztocza.
Zamawiający po podpisania umowy w terminie: nie później niż do 29 października 2021r., w celu realizacji zamówienia nieodpłatnie udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały w postaci plików zawierających kompletne teksty oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć w wymaganej rozdzielczości, grafik oraz logotypów Zamawiającego do każdego z wydawnictw.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

79822000-2 - Usługi składu

79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wydawnictw o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda (lub kilka dostaw, których suma jest nie mniejsza niż 15 000,00 zł), polegające na dostawie folderów, broszur, informatorów, kalendarzy itp. wydawnictw (projekt graficzny, skład, druk, oprawa), odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wymaga aby ten warunek spełniał co najmniej jeden z tych Wykonawców. 4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w SWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia do SWZ
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i załączniku nr 4 do SWZ - spełnianiu warunków udziału. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 i 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa powyżej składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej (zał. 3 i 4) SWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. Wykaz zrealizowanych dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje albo inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ. 3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Formularz oferty. Do
przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał.3 i 4 do SWZ). 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”,
o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest we wzorze
Umowy zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-18


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-projektow-graficznych%2C-sklad%2C-wydanie-drukiem-i-dostawa-do-siedziby-zamawiajacego-szesciu-folderow-edukacyjno-informacyjnych-rpn-oraz-wieloplanszowego-kalendarza-sciennego%2C-zwierzyniec,84990,ogloszenie.html

http://www.bip.roztoczanskipn.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Zwierzyniec - więcej ofert

  • Zwierzyniec: Dam pracę (0)

  • Zwierzyniec: Szukam pracy (0)

  • Zwierzyniec: Sprzedam (0)

  • Zwierzyniec: Kupię (0)

  • Zwierzyniec: Dam zlecenie (0)

  • Zwierzyniec: Przyjmę zlecenie (0)

  • Zwierzyniec: Różności (0)

  • Zwierzyniec: Oferty Last minute (0)

  • Zwierzyniec: Zamówienia publiczne (6)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764