logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Słupsk: Wykonanie projektów graficznych, usługi druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach

Oferta ważna do:26.01.2022 godz. 10:00
Odsłon: 159

Wykonanie projektów graficznych, usługi druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupsk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sportowa
1.5.2.) Miejscowość: Słupsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartoszl@gminaslupsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaslupsk.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektów graficznych, usługi druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc5c172b-777c-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021593
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020958/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie projektów graficznych, usługi druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania VIII osi priorytetowej POIIŚ 2014- 2020 pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings 12.2. W
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślijwiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 12.3. Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy. 12.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. 12.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcjeOferta składana elektronicznie musi zostać
podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza
składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca próbkę do oceny kryterium „jakość wykonania” zgodną z opisem
wskazanym w niniejszej SWZ winien przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, złożyć
osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego – Gmina Słupsk, ul.
Sportowa 34, 76-200 Słupsk – sekretariat
13.14.Próbka musi być złożona w terminie wskazanym na składanie ofert tj. do dnia 26.01.2022r.do
godz. 10:00
13.15.Wykonawca składa próbkę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Próbka złożona postępowaniu na „Wykonanie projektów graficznych, usługi druku wraz z dostawą
materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach „Ludowe rytuały
lecznicze na Pomorzu” i „Swołowo – historie (nie)oczywiste”.- zadanie częściowe nr _____
Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2022.
Nie otwierać przed 26.01. 2022r., godz. 11:00
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200 Słupsk kontakt z Inspektorem
OchronyDanych1 – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-
200Słupsk Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Wykonanie projektów graficznych, usługi
druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach
w Swołowie
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;posiada Pani/Pan:-na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO
prawo do
sprostowania Pani/Pana danychosobowych2;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2RODO3;-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200 Słupsk kontakt z Inspektorem
OchronyDanych1 – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-
200Słupsk Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Wykonanie projektów graficznych, usługi
druku wraz z dostawą materiałów wystawienniczych z przeznaczeniem do umieszczenia na wystawach
w Swołowie
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;posiada Pani/Pan:-na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO
prawo do
sprostowania Pani/Pana danychosobowych2;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2RODO3;-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu graficznego i druk na dibondzie:
Projekt i druk na dibondzie:
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu graficznego i druk na plexi bezbarwnej:
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu graficznego i druk na plexi
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu graficznego i druk na tapecie flizelinowej mitylon
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych
w oświadczeniu o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
9.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia
dokumenty
i oświadczenia wskazane w 8.1.1. składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielnie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dla wszystkich części:
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie:
1) ceny, na skutek:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują
konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała;
2) terminu realizacji usług, na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy, postanowienia punktu 1 lit. b) stosuje się odpowiednio;
3) sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmiany przepisów mających zastosowanie do
przedmiotu zamówienia lub z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 374 ze zm.),
postanowienia punktu 1 lit. b) stosuje się odpowiednio;
4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy,
jeżeli kolejny podwykonawca spełnia warunki u wymagania określone w zamówieniu (warunki
udziału w postępowaniu), na które przy złożeniu oferty powoływał się Wykonawca, chyba że
sam wykonawca spełnia ta wymagania samodzielnie.
2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings Uwaga! próbki zgodnie z SWZ Urząd Gmminy Słupsk ul. Sportowa 34 , Słupsk, sekretariat
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-projektow-graficznych%2C-uslugi-druku-wraz-z-dostawa-materialow-wystawienniczych-z-przeznaczeniem-do-umieszczenia-na-wystawach%2C-slupsk,85768,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Słupsk - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764