logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zawoja, woj. małopolskie: WYKONANIE PROJEKTU CYKLU PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

29.08.2013
Oferta ważna do:06.09.2013 godz. 08:30
Odsłon: 818

Numer ogłoszenia: 347850 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja, woj. małopolskie, tel. 33 8775 110, faks 33 8775 554.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgpn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: WYKONANIE PROJEKTU CYKLU PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: WYKONANIE KONCEPCJI GRAFICZNEJ I TECHNICZNEJ CYKLU PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKORZYSTANIA JAKO ELEMENTY EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO: Cykl prezentacji obejmuje: 1. Prezentacja merytoryczna 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Prezentacja quizowa 4. Krótkometrażowy film w technologii 3D 5. Prezentacja w technologii 3D z przeznaczeniem do kiosków multimedialnych Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w regulaminie konkursu, koncepcji cyklu prezentacji multimedialnych przeznaczonych do wykorzystania jako elementy ekspozycji na Wystawie Stałej Babiogórskiego Parku Narodowego, obejmującej koncepcję graficzną i techniczną cyklu prezentacji określonego w punkcie 2.1 regulaminu konkursu, w tym: proponowane rozwiązania techniczne, ogólny layout prezentacji, zastosowanie grafiki multimedialnej, zastosowanie animacji, wykorzystanie efektów dźwiękowych, muzyki oraz lektora, szczegółowy iopis techniki wykonania quizu oraz jego funkcjonalność, nawiązanie do współczesnych koncepcji w zakresie ekspozycji multimedialnych, nawiązanie do specyfiki górskiego obszaru chronionego, przygotowany plan pracy nad poszczególnymi zadaniami z harmonogramem ukończenia poszczególnych sekwencji - w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu. Prezentacja koncepcji nie może trwać dłużej niż 5 minut..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do udziału w konkursie mogą zostać dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2.1 Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególnych warunków. 2.2 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z wnioskiem oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) oraz dokumentów określonych w rozdziale VII pkt. 1 regulaminu. 2.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował cztery zamówienia o podobnym do niniejszego charakterze - (łączna kwota zamówień min. 100 tys. złotych brutto, zamówienia zrealizowane na potrzeby instytucji zarządzających lub nadzorujących obszary chronione w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, zawierające realizację materiałów multimedialnych m. in. prezentacje, materiały filmowe). 2.2.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, gdy wykonawca wykaże, że: - posiada sprzęt umożliwiający zrealizowanie materiałów fotograficznych i filmowych w technologii tradycyjnej i w technologii 3D, - dysponuje pełnym sprzętem obsługi planu zdjęciowego (statywy, jazda kamerowa, kran kamerowy, oświetlenie, sprzęt do zdjęć podwodnych i lotniczych). 2.2.3. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje autorem zdjęć filmowych i fotograficznych z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zawodzie, autorem tekstów, który może wykazać się co najmniej trzema publikacjami lub tekstami lektorskimi do filmów na tematy przyrodniczo-edukacyjne, konsultantem naukowym z zakresu nauk przyrodniczych o stopniu co najmniej doktora, grafikiem komputerowym z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zawodzie przy tworzeniu realizacji wykorzystujących technologię flash. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1. 3.1 Zamawiający oceni czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z powodu spełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1-6 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r., poz. 231), zwanego dalej rozporządzeniem, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.: 3.1.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 3.1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 3.1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; 3.1.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 3.1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy; 3.1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy; 3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 3.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału: 3.3.1 pkt. 3.1.2-3.1.4 i pkt. 3.1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3.3.2 pkt. 3.1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 3.4 Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w rozdziale VII pkt 2 regulaminu. 3.5 Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 9 ustawy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. zgodność z dotychczasową linią graficzną prezentacji i wydawnictw Babiogórskiego Parku Narodowego - 15
2. podporządkowanie zastosowanych rozwiązań specyfice Parku jako górskiego obszaru objętego ochroną w postaci parku narodowego - 15
3. nawiązanie do tradycji podbabiogórskich przy projektowaniu elementów prezentacji odnoszących się do dziedzictwa kulturowego - 15
4. stopień komplikacji obsługi projektowanych prezentacji i quizu - 15
5. nawiązanie do współczesnych koncepcji w zakresie ekspozycji multimedialnych - 15
6. dostosowanie proponowanych rozwiązań graficznych i funkcjonalności do zróżnicowanego wiekowo grona odbiorców oferty wystawienniczej Parku - 15
7. Plan. łączny koszt wykon. prac reali. w oparciuo założenia przedstawione w pracy konkur., a wynik. ze s.o.z. stanowiącego zał. 1 do reg.konkursu - 10


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 06.09.2013, godzina 08:30.
Miejsce: Siedziba Organizatora Konkursu Babiogórski Park Narodowy 34-222 Zawoja 1403.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 06.09.2013, godzina 08:30.
Miejsce: Siedziba Organizatora Konkursu Babiogórski Park Narodowy 34-222 Zawoja 1403 Pokój nr 103 (sekretariat).

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: Prace konkursowe uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie należy składać w terminie określonym w zaproszeniu do składania prac konkursowych, nie krótszym niż siedem dni od daty przesłania zaproszenia do składania prac konkursowych.
Miejsce: Prace konkursowe uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie należy składać w siedzibie zamawiającego, Pokój nr 103 (sekretariat).

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację cyklu prezentacji multimedialnych przeznaczonych do wykorzystania, jako elementy ekspozycji na wystawie stałej Babiogórskiego Parku Narodowego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-projektu-cyklu-prezentacji-multimedialnych-babiogorskiego-parku-narodowego%2C-zawoja%2C-woj.-malopolskie,48954,ogloszenie.html

http://www.bgpn.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Zawoja, woj. małopolskie - więcej ofert

  • Zawoja, woj. małopolskie: Dam pracę (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Szukam pracy (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Sprzedam (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Kupię (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Różności (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Zawoja, woj. małopolskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764