logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Oferta ważna do:02.09.2020 godz. 10:30
Odsłon: 314

Ogłoszenie nr 561258-N-2020 z dnia 2020-08-21 r.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku : Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , krajowy numer identyfikacyjny 36701129000000, ul. Pl. Władysława Bartoszewskiego 1 , 80-862 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 323 75 20, e-mail a.dlugosz@muzeum1939.pl, faks 58 323 75 30.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeum1939.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeum1939.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeum1939.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl.Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk (budynek administracyjny- sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Numer referencyjny: PA.280.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej : Część 1: Usługi drukarskie – druki ulotne, zaproszenia, programy, kartki świąteczne, vouchery, katalogi, broszury, mapy i/lub Część 2: Usługi drukarskie – Usługi drukarskie różne - pocztówki, naklejki, papier pakowy, zakładki, torebka papierowa, teczki, wizytówki. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Uwaga w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający uwzględnia prawo opcji tj. domówienia usług drukarskich do maksymalnie 100% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie. Opis prawa opcji w załączniku nr 1 do SIWZ. Umowy o pracę - Do czynności związanych z drukiem Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych bezpośrednio przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wymóg i sankcje opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz zgodnie z warunkami ujętymi we wzorze umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do 100 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zamówienia będzie można udzielić w przypadku: przedłużenia świadczenia usług drukarskich w zakresie użycia tych samych formatów, papierów, zakresów zadruków co w zamówieniu podstawowym na kolejny okres, lub zamówienia druków (w szczególności ustalanych w zakresie użytego do druków papieru, formatu, sposobu zadruku podawanego przez Zamawiającego przy nowych zamówieniach) do w/w wartości polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem umowy podstawowej tj. świadczenia usług drukarskich w zakresie: Część 1: Usługi drukarskie – druki ulotne, zaproszenia, programy, kartki świąteczne, vouchery, katalogi, broszury, mapy, Część 2: Usługi drukarskie różne - pocztówki, naklejki, papier pakowy, zakładki, torebka papierowa, teczki, wizytówki. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy podstawowej. Warunki będą ustalane pomiędzy stronami na podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą. Przy czym podstawowym warunkiem będzie fakt, że dotychczasowy wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością, kolejnym – że zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także że wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach art. 67.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania do 31.12.2020r. Wymagany termin wykonania poszczególnych zamówień liczony jest w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia i przesłania projektu przez Zamawiającego. Przy czym maksymalny termin dla części I zamówienia wynosi do 5 dni, a dla części II do 7 dni i obejmuje usługę łącznie z transportem, wniesieniem. Terminy wykonania zamówienia liczone są od dnia następnego po dniu przekazania przez Zamawiającego poszczególnych zamówień z projektami do Wykonawcy i zawierają w sobie terminy na wszystkie niezbędne uzgodnienia i akceptacje, oraz potrzebne analizy ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: dla części I: co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług drukarskich o minimalnej wartości 200.000 zł brutto łącznie dla wszystkich usług. dla części II: co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług drukarskich o minimalnej wartości 30.000 zł brutto łącznie dla wszystkich usług. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może się wykazać dwiema różnymi usługami obejmującymi swoją wartością sumę poszczególnych części. I tak np. składając ofertę dla części I i II wykonawca może wykazać się minimum 2 usługami o łącznej wartości minimum 230.000 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go co najmniej łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca przedłoży: Dla części I, II - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta i oświadczenia mogą być złożone wyłącznie w oryginale. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę upoważnioną, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy wskutek zachodzących procesów technologiczno-materiałowych wykonanie usługi o parametrach określonych w specyfikacji nie będzie możliwa w tej sytuacji Wykonawca wykona Zamawiającemu usługę z zastosowaniem materiałów o parametrach nie niższych niż w specyfikacji. Warunkiem wprowadzenia zmian jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia na przynajmniej 2 dni przed terminem wykonania oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający, poza przypadkami opisanymi w innych postanowieniach niniejszej Umowy, dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy (terminu, wynagrodzenia, sposobu zapłaty wynagrodzenia, parametrów technicznych zamówienia, ilości i innych istotnych postanowień) w przypadkach opisanych poniżej: a) zmiany są korzystne dla Zamawiającego i spowodują np. wykonanie Zamawiającemu przedmiotu umowy o istotnie lepszych parametrach niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia spowodują przyspieszenie realizacji przedmiotu Umowy, spowodują obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu parametrów przedmiotu zamówienia, b) zmian terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, leżących po stronie Zamawiającego, c) zmian koniecznych w związku ze zmianami przepisów prawa, d) niewielkich zmian parametrów, nieznanych w chwili rozpoczęcia procedury przetargowej, których zmiana jest niezbędna do realizacji przedmiotu umowy i osiągnięcia zakładanych efektów, o ile obiektywnie nie wpływa na zachowanie uczciwej konkurencji e) zmian parametrów przedmiotu zamówienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, o ile wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy stanie się niemożliwe lub istotnie utrudnione f) zmian zależnych wyłącznie od Zamawiającego, g) zmiany terminu wykonania niniejszej umowy w przypadku wystąpienia ograniczeń w realizacji niniejszej Umowy lub braku zasadności jej realizacji w związku z wystąpieniem stanu pandemii związanej z covid-19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności oraz ocena niezbędnego czasu przedłużenia terminu należy wyłącznie do Zamawiającego. Termin może być wydłużony wyłącznie o czas w jakim te szczególne okoliczności trwają. Zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zakresu i treści zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany i innych konsekwencji dla realizacji niniejszej Umowy wynikających z wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-02, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Usługi drukarskie – druki ulotne, zaproszenia, programy, kartki świąteczne, vouchery, katalogi, broszury, mapy. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania do 31.12.2020 r. Wymagany termin wykonania poszczególnych zamówień liczony jest w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia i przesłania projektu przez Zamawiającego. Przy czym maksymalny termin dla części I zamówienia wynosi do 5dni, i obejmuje usługę łącznie z transportem, wniesieniem .Terminy wykonania zamówienia liczone są od dnia następnego po dniu przekazania przez Zamawiającego poszczególnych zamówień z projektami do Wykonawcy i zawierają w sobie terminy na wszystkie niezbędne uzgodnienia i akceptacje, oraz potrzebne analizy ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.


Część nr: 2 Nazwa: wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Usługi drukarskie różne - pocztówki, naklejki, papier pakowy, zakładki, torebka papierowa, teczki, wizytówki . Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz warunkami ujętymi we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania do 31.12.2020. r. Wymagany termin wykonania poszczególnych zamówień liczony jest w dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia i przesłania projektu przez Zamawiającego. Przy czym maksymalny termin dla części II zamówienia wynosi do 7 dni i obejmuje usługę łącznie z transportem, wniesieniem .Terminy wykonania zamówienia liczone są od dnia następnego po dniu przekazania przez Zamawiającego poszczególnych zamówień z projektami do Wykonawcy i zawierają w sobie terminy na wszystkie niezbędne uzgodnienia i akceptacje, oraz potrzebne analizy ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-uslug-drukarskich-dla-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku%2C-gdansk,81281,ogloszenie.html

http://www.muzeum1939.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764