logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk publikacji

Oferta ważna do:30.06.2022 godz. 12:00
Odsłon: 86

Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk publikacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Gdańsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276660
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Toruńska 1
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-822
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mng.gda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk publikacji
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c8134b8-f236-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219785
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022247/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Druk publikacji dla MNG
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl:

• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19
ust. 1 PZP w związku z art. art. 13
ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Gdańsku
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: : iod@mng.gda.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest
wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
1.8. posiadają Państwo:
1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z
zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DIM/U/8/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk książki Teresy i Jacka Tylickich, Widoki Gdańska Matthaeusa Deischa z albumu Jana Jakuba Haselaua
1.1. format: 190 × 245 mm
1.2. liczba stron: 296
1.3. oprawa: twarda, grzbiet prosty, kapitałka, wstążeczka 5mm
1.4. oklejka: druk 4+0, geltex seda 115 g, biały lub równoważna całopapierowa papierowa okleina barwiona w masie koloru białego o splocie podobnym do jedwabiu
1.5. wyklejki: na papierze środka, bez zadruku
1.6. papier na druk środków: sora matt arte 115 g lub równoważna matowa kreda objętościowa, jednokrotnie dwustronnie powlekana, barwy naturalnej bieli (97% wg ISO 2470), nieprzeźroczystość nie mniej niż 97% (ISO 2471), wolumen nie mniej niż 1,08, gramatura nie mniej niż 115 g
1.7. druk środków: offsetowy, 4 + 4
1.8. nakład: 400 egz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna wykonawcy punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.
Najkorzystniejsza oferta będzie ofertą z największą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziaływanie na środowisko
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk plakatów i folderów do wystaw Muzeum Narodowego w Gdańsku

2.1 Plakaty do wystawy pt. „Wyczulone. Fotografki XX i XXI w. z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku”
1. druk cyfrowy
2. format: B1
3. papier: kreda mat 130g
4. zadruk: 4/0
5. nakład: 100 sztuk

2.2. Plakaty do wystawy pt. „Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy!”
1. druk cyfrowy
2. format: B1
3. papier kreda mat 150g
4. zadruk: 4/0
5. nakład:
a) 400 sztuk w języku polskim
b) 200 sztuk w języku angielskim
c) 200 sztuk w języku ukraińskim

2.3. Foldery do wystawy „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga
1. format otwarty: 680 x 480 (mm)
2. format po zamknięciu: 170 x 240 (mm)
3. 4 linie bigowania (3 w pionie, 1 w poziomie)
4. druk offsetowy
5. kolorystyka CMYK 4/4 + kolor specjalny 1/1 (złoty)
6. lakier dyspersyjny mat 1/1
7. papier G-print 130 g lub równoważny:
a) nieprzezroczystość: wynosi 97%
b) białość: wg CIE 117
c) spulchnienie: grubość / gramatura 0,99.
8. nakłady: 3000 sztuk
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna wykonawcy punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.
Najkorzystniejsza oferta będzie ofertą z największą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziaływanie na środowisko
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

druk broszury do wystawy Looking Through Objects
3. parametry:
3.1 format: 210 × 300 mm
3.2. liczba stron: 72
3.3. papier na drukAmber Graphic biały, 90 g/m2 lub równoważny niepowlekany gładki papier o odcieniu śnieżnobiałym (143 CIE), gramaturze nie mniej niż 90 g/m2 (ISO 536), nieprzezroczystości nie mniej niż 94% (ISO 2471)
3.4. druk środków: offsetowy, 4 + 4
3.5. nakład: 700 egz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna wykonawcy punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.
Najkorzystniejsza oferta będzie ofertą z największą liczbą punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziaływanie na środowisko
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. wykonanie co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, druku publikacji zawierającej reprodukcje dzieł sztuki, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci),
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert –
załącznik nr 2, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 2a do SWZ;
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane- załącznik nr 3 do SWZ oraz załączenie dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów
4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym,
zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie
oświadczenia wstępnego.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy
Pzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie
kryterium oddziaływanie na środowisko: certyfikatów potwierdzających, że papiery zostały: wyprodukowane lub
przetwarzane lub bielone bez użycia chloru
certyfikat PCF lub TCF, lub ECF
2. Wykonawca składa dokumenty wymienione w ust. 1 wraz z ofertą. Jeden dowolny certyfikat (dla każdego papieru
osobno) potwierdza, że papier jest uznany jako bezchlorowy na potrzeby tego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości późniejszego złożenia lub uzupełnienia dokumentów wymienionych w ust. 1.
Uwaga: Zamawiający nie uzna za przedmiotowy środek dowodowy dokumentów zawierających informację, że dany papier
posiada certyfikat wymieniony w ust. 1. Zamawiający dopuszcza, aby certyfikaty były w językach: polskim, angielskim,
niemieckim lub francuskim.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w formie plików:
a) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy,
dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem
zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w SWZ.
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów -
dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian umowy, natomiast istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach:
1) w zakresie ust. 2 pkt 1 – w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) w zakresie ust. 2 pkt 2 – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym wówczas zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
3) w zakresie ust. 2 – w przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1 niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin realizacji zamówienia wskazany w ogłoszeniu jest terminem maksymalnym. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wykonanie-uslug-drukarskich-na-potrzeby-muzeum-narodowego-w-gdansku%2C-druk-publikacji%2C-gdansk,87090,ogloszenie.html

https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764