logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Niepołomice, woj. małopolskie: Wyłonienie Wykonawcy Promocji w ramach projektu: ,,Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych"

30.06.2013
Oferta ważna do:08.07.2013 godz. 09:00
Odsłon: 900

Numer ogłoszenia: 250178 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niepołomice , Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie, tel. 12 2811003, faks 12 2811991.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy Promocji w ramach projektu: ,,Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych,,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie roli Wykonawcy Promocji, w ramach Projektu ,,Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych,, w oparciu o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (zwany dalej SPPW), Obszaru priorytetowego ,,Środowisko i infrastruktura,, obszaru tematycznego ,,Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska,, Celu 2 ,,Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji,, zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (zwany dalej Projektem). 1.1 Przygotowanie i realizacja promocji a) Cel promocji i akcji informacyjnej Projekt ,,Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych,, zostanie objęty kampanią promocyjną, mającą na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z informacją o wprowadzeniu systemów energii odnawialnej zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji oraz finansowaniu jej z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Działania informacyjne prowadzone będą zgodnie z wytycznymi: 1.Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, Informacja i promocja, Wytyczne dla beneficjentów: http://www.wwpe.gov.pl/be2/files/documents//Szwajcar/promocja/Wytyczne%20ws.%20informacji%20i%20promocji.pdf 2.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Cel promocji: podniesienie świadomości społeczeństwa na temat realizacji projektu, źródła finansowania, poziomu dofinansowania z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz korzyści wynikających z wdrożenia projektu. Grupy docelowe promocji: społeczność lokalna, regionalna i międzynarodowa, pracownicy Instytucji państwowych i prywatnych, lokalny i regionalny sektor prywatny, publiczny i pozarządowy, lokalne media, uczestnicy szkoleń, członkowie organizacji, których członkiem jest Instytucja Realizująca. b) Instrumenty przekazu informacji i promocji: 1. Broszury informacyjne, plakaty i roll - upy zawierające informacje o Projekcie, Szwajcarsko Polskim Programie Współpracy, korzyściach społecznych i ekologicznych wynikających z realizacją projektu 2. Informacja o projekcie w prasie w formie ogłoszeń prasowych; 3. Filmy dokumentalne mówiące o finansowaniu projektu ze środków SPPW, przedstawiające stan przed realizacją projektu oraz w trakcie realizacji projektu, mówiące o korzyściach społecznych i ekologicznych jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu; Filmy będą przeznaczone do użytku wewnętrznego, do wykorzystania podczas konferencji, spotkań i innych imprez towarzyszących realizacji projektu, filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej stworzonej na cele realizacji projektu, przez jej administratora. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do filmów bez dodatkowych opłat. 4. Wystawy w każdej z Gmin Partnerskich o postępach z realizacji projektu wraz z podkreśleniem wpływu projektu na rozwój lokalny wraz z podaniem źródła finansowania projektu z SPPW. 5. Tablice informacyjne i pamiątkowe z informacją o tytule i realizacji projektu, udzielonym wsparciu i zakresie zrealizowanych inwestycji; 6. Tabliczki i naklejki informacyjne 7. Inne materiały promocyjne (latarki LED typu solar, brelok w formie latarki solarnej, parasole, torby ekologiczne wykonane z materiału pochodzenia naturalnego, ). Materiały takie należy oznakować w zależności od ich rozmiaru i charakteru zgodnie z jednym z wariantów: · wariant podstawowy - logo Swiss Contribution i informacja o współfinansowaniu, · wariant minimalny - logo Swiss Contribution. Ostateczną wizualizację materiałów promocyjnych Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.) 1.2 Opracowanie, wydruk i dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych W tym: - Broszura informacyjna 6-cio stronicowa, z papieru błyszczący typu kreda gramatura 135 -150 w miękkiej okładce, minimalny wymiar broszury: W 10,5 cm x H 15 cm, broszura musi zawierać informacje o realizowanym projekcie, musi zawierać zdjęcia fauny i flory znajdującej się na terenie Gmin Partnerskich, w broszurze muszą znaleźć się informacje na temat adresów stron internetowych Instytucji Pośredniczącej oraz głównych stron internetowych SPPW, broszura musi być opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w wytycznych w sprawie informacji i promocji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy- 1500 sztuk - Broszura informująca o rezultatach projektu w formacie A4 składane na 3, wykonane z papieru typu kreda błyszcząca o gramaturze 135 - 1500 sztuk - Plakaty informacyjne o wymiarze minimalnym W 70 cm x H 100 cm, informujące o celach projektu oraz rezultatach jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu- 40 sztuk - Plakaty typu ,,Roll - up,, - służące oznakowaniu konferencji oraz pomieszczeń, zawierające nazwę realizowanego programu, wysokość dofinansowania, cele jakie zostaną osiągnięte na skutek realizacji projektu. Rekomendowany rozmiar to: W 100 x H 200 cm. Dopuszczalne są inne standardowe rozmiary np: W 60 x H 160 cm, W 80 x H 200 cm, W 85 x H 200 cm, W 120 x H 200 cm, W 150 x H 200 cm - 4 sztuki Publikacje drukowane wydawane w ramach projektu muszą zawierać logo Swiss Contribution i informacje o wsparciu. (Identyczne zasady oznakowania stosuje się do materiałów w formie elektronicznej i audiowizualnej). Ponadto w przypadku materiałów i urządzeń elektronicznych takich jak CD czy DVD, logo Swiss Contribution należy umieścić na okładce. Wymagane jest, aby materiały drukowane, elektroniczne i audiowizualne zawierały pełne dane teleadresowe beneficjenta oraz adres strony internetowej informującej o projekcie, jak również adresy stron internetowych Instytucji Pośredniczącej oraz głównych stron internetowych SPPW. Obowiązkowy wzór roll-upu został zamieszczony w części 2 Księgi identyfikacji wizualnej pod adresem: http://www.wwpe.gov.pl/be2/files/documents//Szwajcar/promocja/Ksiega_znaku_Swiss_Contribution_2011.pdf Wzór w formacie PDF można pobrać z witryny internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka Wytyczne ws. informacji i promocji. Plakaty (w odróżnieniu od roll-upów) mogą zawierać informacje innego rodzaju lub też większą ilość tekstu. Zaleca się jednak zaprojektowanie plakatu w oparciu o obowiązkowy wzór roll-upu. W każdym przypadku informacje muszą być zrozumiałe i odpowiednio zaprezentowane. Materiały informacyjno - promocyjne mają obejmować co najmniej: - nagłówek - tytuł Projektu, - krótki wstęp, - tekst główny obejmujący m.in. opis projektu, informację o kwocie wsparcia szwajcarskiego i o współfinansowaniu beneficjenta i/lub o współfinansowaniu z innych źródeł, a także o korzyściach związanych ze wsparciem, - zakończenie (dane kontaktowe itp.). 1.3 Przeprowadzenie kampanii medialnej ( 98 sztuk informacji prasowych) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i rozpowszechnienia informacji prasowych z konferencji w momencie zakończenia projektu oraz 98 w trakcie trwania. Informacje prasowe należy dostarczyć do wiodących mediów prasowych (o zasięgu lokalnym i regionalnym) Kampania musi obejmować: - skierowaną informację do wiodących mediów o zasięgu lokalnym i regionalnym, - informować o etapach wdrażania projektu, - rozpoczęciu robót budowlanych, rozpoczęciu kampanii promocyjnej, zakończeniu instalacji, zakończeniu projektu itp. oraz o wynikach projektu. Informacje prasowe powinny obejmować: - nagłówek - tytuł Projektu - krótki wstęp, - tekst główny obejmujący m.in. aktualności, opis projektu, informację o kwocie wsparcia szwajcarskiego i o współfinansowaniu beneficjenta a także o korzyściach związanych ze wsparciem, - zakończenie (dane kontaktowe itp.). Informacje prasowe powinny być proste i zwięzłe; treści merytoryczne powinny być pozbawione technicznej terminologii. Kopie informacji prasowych powinny być archiwizowane. Krajowa Instytucja Koordynująca, Instytucja Pośrednicząca i Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie powinny być informowane o publikacji informacji prasowej. Informacja prasowa powinna zawierać logo Swiss Contribution. Wymagane jest użycie wzoru papieru firmowego, przedstawionego w części 2 Księgi identyfikacji wizualnej, dostępnego w formacie PDF i DOC do pobrania z witryny internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka Wytyczne ws. Informacji i promocji. 1.4 Realizacja 3-ech filmów dokumentalnych Wykonawca zrealizuje 3 dokumentalne filmy promocyjne w jakości HD o długości co najmniej 15 min każdy, filmy będą prezentowane podczas konferencji, spotkań i innych imprez towarzyszących realizacji projektu, zostaną umieszczone na stronie internetowej stworzonej na cele realizacji projektu, przez jej administratora. Prawa autorskie do filmów przejdą na rzecz Zamawiającego. Treść filmów musi obejmować, co najmniej: - opis projektu, - aktualności, - wywiady z władzami, wykonawcami, mieszkańcami i innymi osobami - rezultaty i produkty Projektu - informację o kwocie wsparcia szwajcarskiego i o współfinansowaniu beneficjenta i/lub o współfinansowaniu z innych źródeł, a także o korzyściach związanych ze wsparciem, - inne 1.5 Organizacja wystaw (4 sztuki) Wystawy w obiektach użyteczności publicznej powinny mieć charakter możliwie otwarty. Wykonawca musi zaprosić przedstawicieli mediów, właściwych dla miejsca realizacji projektu. Z każdego wydarzenia na stronie internetowej Projektu jej administrator zamieści przygotowaną przez Wykonawcę relację z przebiegu wystawy. Wystawy mają mieć charakter informacyjny i aktualizacyjny, zawierać informacje tekstowe i wizualne w postaci zdjęć zamieszczonych na tablicach Systemu Wystawienniczego powinna zawierać pokazowe modele przykładowych instalacji wraz opisem wyjaśniającym ich działanie. Wystawy powinny być realizowane w oparciu o Zewnętrzny System Wystawienniczy, w pełni przenośny i uniwersalny w zastosowaniu. Wymiary prezentowanych tablic nie mogą być mniejsze niż: W 70 cm x H 100 cm, ilość - nie mniej niż 30 dwustronnych. System ten pozostanie własnością Zamawiającego. 1.6 Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych Tablice informacyjne 20 sztuk Tablice informacyjne należy obowiązkowo umieścić w dniu rozpoczęcia robót na terenie realizacji projektu, na przygotowanej przez Wykonawcę konstrukcji. Tablice informacyjne należy umieścić w miejscach związanych z projektem. Miejsca powinny być powszechnie dostępne, tak aby jak największa liczba osób mogła zapoznać się z ich treścią w sposób łatwy i bezpieczny. Miejsca umieszczenia tablic wskaże Zamawiający. Tablice należy umieścić w 20 lokalizacjach na terenie gmin partnerskich Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: - znak Swiss Contribution i Bundeslogo - obydwa logotypy powinny obejmować około 25% powierzchni tablicy, - informację o wsparciu w dwóch językach (polskim i angielskim) - wartość współfinansowania szwajcarskiego wyrażoną we frankach szwajcarskich, - tytuł projektu - tytuł należy zamieścić w formie uproszczonej tak, by był zrozumiały dla ogółu społeczeństwa, - nazwę beneficjenta, - tablica może zawierać inne logotypy; tablice informacyjne nie mogą jednak zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych, realizujących działania w ramach projektu. - Dopuszczalne jest również zamieszczenie informacji o współfinansowaniu po stronie beneficjenta i/ lub z innych źródeł - Wymagane wymiary tablicy informacyjnej są następujące: 150 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość). - Szczegółowe wytyczne i wzory tablic informacyjnych znajdują się w część 2 Księgi identyfikacji wizualnej. Wzory tablic informacyjnych w formacie PDF można pobrać z witryny internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka Wytyczne ws. informacji i promocji. Tablice pamiątkowe 10 sztuk Wykonawca zainstaluje na zakończenie inwestycji rzeczowej Projektu (robót inwestycyjnych), stałe tablice pamiątkowe. Tablice pamiątkowe należy umieścić w miejscach związanych z projektem. Miejsca powinny być powszechnie dostępne, tak aby jak największa liczba osób mogła zapoznać się z ich treścią w sposób łatwy i bezpieczny. Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: - logo Swiss Contribution i Bundeslogo - obydwa logotypy powinny obejmować około 25% powierzchni tablicy pamiątkowej, - informację o wsparciu w dwóch językach (polskim i angielskim), - wartość współfinansowania szwajcarskiego wyrażoną we frankach szwajcarskich, - tablice pamiątkowe mogą zawierać inne logotypy; tablice pamiątkowe nie mogą jednak zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu. Dopuszczalne jest również zamieszczenie informacji o współfinansowaniu po stronie beneficjenta i/ lub z innych źródeł. Wymagane wymiary tablicy pamiątkowej są następujące: 70 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość). Tablica pamiątkowa powinna być wykonana ze srebrnego anodowanego aluminium i mieć grubość ok. 2 cm. Powierzchnie i krawędzie powinny być pokryte gorącym lakierem w temperaturze 80st. Celsjusza; otwory mocujące - wykonane przed lakierowaniem. Należy zastosować trzy kolory: biały, czerwony (Pantone 485) i czarny. W przypadku, gdy powyższe kryteria nie mogą być spełnione, beneficjenci powinni skonsultować się z odpowiednią Instytucją Pośredniczącą w sprawie zastosowania zbliżonych technik gwarantujących wysoką jakość tablicy pamiątkowej. Tablice pamiątkowe powinny zawsze gwarantować dobrą widoczność logotypów i napisów, jak również powinny być wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie różnych warunków atmosferycznych i o wysokich walorach estetycznych. Szczegółowe wytyczne i wzory tablic pamiątkowych znajdują się w części 2 Księgi identyfikacji wizualnej. Wzory tablic pamiątkowych w formacie PDF można pobrać z witryny internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka Wytyczne ws. informacji i promocji. 1.7 Tabliczki informacyjne dla budynków użyteczności publicznej(40 sztuk) i naklejki (4000 sztuk) Wykonawca trwale oznaczy tabliczkami informacyjnymi: - stanowiska pracy i pomieszczenia, w których realizowany jest Projekt (tabliczki informacyjne należy umieścić przy wejściu do pomieszczenia), - pomieszczenia, w których prowadzone są roboty wewnątrz budynku użyteczności publicznej - tabliczkę informacyjną należy umieścić przy wejściu do pomieszczenia, w którym prowadzone są prace. Tabliczki informacyjne muszą zawierać następujące elementy: - logo Swiss Contribution i Bundeslogo - obydwa logotypy powinny obejmować około 25% powierzchni, - wartość współfinansowania szwajcarskiego wyrażoną we frankach szwajcarskich, - tabliczki informacyjne mogą zawierać inne logotypy; tabliczki informacyjne nie mogą jednak zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu. - informację o współfinansowaniu beneficjenta lub / i wartości współfinansowania z innych źródeł. Minimalny rozmiar tabliczek informacyjnych wynosi 28 cm (szerokość) x 17 cm (wysokość). Wymiary mogą się różnić w zależności od rozmiaru oznakowanej powierzchni, pod warunkiem jednak, że zachowane zostaną wszystkie proporcje tabliczki wzorcowej. Wykonawca promocji trwale oznaczy naklejkami informacyjnymi: - środki trwałe w ilości 4000 szt, - wartości niematerialne i prawne Naklejki informacyjne muszą zawierać następujące elementy - logo Swiss Contribution i Bundeslogo - obydwa logotypy powinny obejmować około 25% powierzchni, - informację o wsparciu w języku polskim - naklejki informacyjne mogą zawierać inne logotypy; naklejki informacyjne nie mogą jednak zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może wybrać preferowany rozmiar naklejki. Przy definiowaniu rozmiaru należy jednak mieć na uwadze obszary ochronne logotypów Swiss Contribution i Bundeslogo, oraz pamiętać o tym, że minimalny rozmiar logotypu Bundeslogo w druku projesjonalnym to 32 mm, a dla drukarek biurowych - 36 mm (patrz Księga znaku Swiss Contribution i skrócona Księga znaku Bundeslogo). Obiekty, których nie można oznakować widoczną naklejką, należy oznakować poprzez umieszczenie naklejki na opakowaniu. Szczegółowe wytyczne i wzory tabliczek i naklejek informacyjnych znajdują się w część 2 Księgi identyfikacji wizualnej. Wzory tabliczek i naklejek informacyjnych w formacie PDF można pobrać z witryny internetowej: www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka Wytyczne ws. informacji i promocji. Wykonawca zapewni gwarancję trwałości wszystkich materiałów na 10 lat. W przypadku zniszczenia tablic, tabliczek i naklejek Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych materiałów. 1.8 Inne: Materiały promocyjne latarki LED typu solar, brelok w formie latarki solarnej, parasole, torby ekologiczne wykonane z materiału pochodzenia naturalnego- len), W celu dystrybucji materiałów promocyjnych uczestnikom podczas wydarzeń informacyjnych Wykonawca wykona i dostarczy: - Latarki LED typu solar - 1000 szt., brelok w formie latarki solarnej - 1000 szt. - Torby ekologiczne wykonane z materiału pochodzenia naturalnego - w kolorze białym lub ecru, wymiary: ucho 40cm x 2,5cm, szerokość torby 38cm x wysokość torby 46cm + głębokość torby 7cm - 1000 szt - Parasole w kolorze białym, ecru lub zielonym -1500 szt Materiały takie należy oznakować - w zależności od ich rozmiaru i charakteru, zgodnie z jednym z poniżej przedstawionych wariantów: - wariant podstawowy - logo Swiss Contribution i informacja o współfinansowaniu, - wariant minimalny - logo Swiss Contribution Wartośc poniżej 200 000 euro.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 31.52.32.00-0, 22.46.20.00-6, 92.11.12.50-9, 39.29.41.00-0, 79.95.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: Wykonawca spełni warunek jeśli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, w tym: Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch usług promocji Projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (o wartości projektu co najmniej 2 MLN PLN każdy), realizowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych publikowanych przez instytucję upoważnioną do przyznania i rozliczania dofinansowania projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, obejmujących co najmniej: - Opracowanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych - Przeprowadzenie kampanii medialnej - Realizację co najmniej jednego filmu dokumentalnego (promocyjnego) - Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych - Wykonanie tabliczek informacyjnych i naklejek na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie: Spełnia/Nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga dysponowania osobami, posiadającymi doświadczenie z zakresu marketingu, zarządzania i promocji, pełniących funkcje, o niżej określonych kwalifikacjach: - Kierownik Projektu Wykonawcy, posiadający wykształcenie wyższe oraz minimum rok doświadczenia w zarządzaniu projektami z zakresu marketingu i promocji - Ekspert ds. promocji, posiadający wykształcenie wyższe oraz minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w zakresie marketingu i promocji, - Ekspert ds. mediów; posiadający minimum rok doświadczenia w zakresie przeprowadzenia kampanii medialnej Ocena zostanie dokonana na zasadzie: Spełnia/Nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej : - musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę, co najmniej 200.000 PLN, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie: Spełnia/Nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: a) Przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i terminów wykonania, w przypadku: - zmiany zapisów umowy pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (WWPE) i Zamawiającym, mających wpływ na zakres umowy lub terminy, - zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w §4 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, - gdy zajdzie konieczność wykonania usług dodatkowych niedających się przewidzieć na etapie sporządzania oferty - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niepolomice.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wylonienie-wykonawcy-promocji-w-ramach-projektu%3A-%2C%2Cinstalacja-systemow-energii-odnawialnej-w-gminach%3A-niepolomice%2C-wieliczka%2C-skawina-oraz-miechow-na-budynkach-uzytecznosci-publicznej-oraz-domach-prywatnych_%2C-niepolomice%2C-woj.-malopolskie,47835,ogloszenie.html

http://www.niepolomice.eu
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Niepołomice, woj. małopolskie - więcej ofert

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Dam pracę (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Szukam pracy (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Sprzedam (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Kupię (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Różności (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Niepołomice, woj. małopolskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764