logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

12.05.2019
Oferta ważna do:20.05.2019 godz. 11:00
Odsłon: 206

Ogłoszenie nr 546172-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za Torem 22 , 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, , e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://zzm.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer referencyjny: 44/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Miejsce realizacji zamówienia – Pawilon Okocimski przy Polanie Lea w Krakowie, al. Żubrowa 15. 1.2. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie istniejących pomieszczeń Pawilonu Okocimskiego na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, a w szczególności wykonanie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową zawierającą elementy wyposażenia przestrzeni i rozwiązania aranżacyjne wraz ze stanowiskami multimedialnymi i grafiką dla następujących stref: 1.2.1 Foyer – recepcja utrzymana w duchu międzywojennego art deco, podkreślająca jednocześnie dziedzictwo Pawilonu (pow. ok. 30m2), 1.2.2 Strefa wystawowa – wystawa tematyczna związana z ekosystemem leśnym z wykorzystaniem technik audiowizualnych i mobilnego systemu ekspozytorów (pow. ok. 92m2), 1.2.3 Sala edukacyjna – sala związana z gospodarką rolną Małopolski, miejsce warsztatów i zajęć tematycznych (pow. ok. 42m2), 1.2.4 Sala multimedialna – miejsce spektaklu angażującego widza, z wykorzystaniem technik audiowizualnych (pow. ok. 52m2), 1.2.5 Klatka schodowa – fragment, gdzie znajdzie się mozaika nawiązująca do przedwojennej architektury i kącik pod schodami (pow. ok. 22m2). 1.3 Całość aranżacji musi być zrealizowana zgodnie z załączonym projektem i zawartą w nim koncepcją plastyczną, a wszystkie elementy powinny być spójne z przedstawioną wizją. Całkowita powierzchnia aranżacji wynosi ok. 238m2. 1.4 Zakres prac związanych z wykonaniem aranżacji wnętrz w Pawilonie Okocimskim obejmuje w szczególności scenografię i wyposażenie, grafikę, oświetlenie i elektrykę oraz multimedia. 1.5 Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, dlatego zainteresowanych zaprasza w dniu 15.05.2019r. o godz. 10:00 (zbiórka przy Pawilonie Okocimskim przy al. Żubrowej 15). 1.6 Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do SIWZ, tj. w projektach aranżacji wystawy, projektach wykonawczych elementów zabudowy, wytycznych do projektów branżowych, scenariuszach aplikacji multimedialnych i opisach zakresu treści, specyfikacjach oprogramowania elementów multimedialnych, wizualizacjach, szablonach graficznych oraz zestawieniu prac, stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ. 1.7 Wykonawca wykona wszelkie przewidziane projektem prezentacje, animacje oraz projekcje i zapewni ich emisję na ekranach multimedialnych (zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ). 1.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koncepcji prezentacji, animacji oraz projekcji, a także dokonywania poprawek i korekty treści, jak również wnoszenia uwag w trakcie realizacji zamówienia. 1.9 Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającego co najmniej dwóch rysunków warsztatowych dla projektów graficznych, oraz co najmniej dwóch próbek wszystkich planowanych do wykorzystania materiałów, a także co najmniej po dwie propozycje projektu graficznego prezentacji, animacji oraz projekcji multimedialnych. W przypadku gdy przedstawione propozycje nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 7 dni nowych propozycji uwzględniających wskazówki Zamawiającego. 1.10 Montaż przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym m.in.: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, zainstalowanie w miejscu przeznaczenia, regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. W przypadku urządzeń i sprzętu montaż obejmuje także: zainstalowanie niezbędnego oprogramowania wraz z udzieleniem 36 miesięcznego wsparcia w zakresie obsługi technicznej oraz przekazania bezterminowej licencji i kodów źródłowych do dostarczonych systemów operacyjnych animacji, projekcji prezentacji czy aplikacji. Ponadto pierwsze uruchomienie oraz niezbędne szkolenia z zakresu obsługi dla pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim w Krakowie. 1.11 Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf), dla każdego z elementów wytworzonych np. ekspozytorów, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1.12 Zamawiający zaznacza, iż oświetlenie i instalacje elektryczne oraz sprzęt multimedialny znajdujący się w obiekcie są objęte gwarancją, dlatego też czynności montażowe związane z aranżacją pomieszczeń należy wykonywać pod nadzorem Zamawiającego, aby nie utracić posiadanej gwarancji. 1.13 Wszystkie prace należy zrealizować zgodnie dokumentacją projektową. 1.14 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, przedmiar, wzór tabeli elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, stanowiące Załącznik 1 do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów, regulacji naprawy i konserwacji elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie prac mających na celu utrzymanie wytworzonych elementów w dobrym stanie, w celu ich zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania ich w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanym bezpośrednio z naprawą wytworzonych elementów i przywróceniem ich do stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementów oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów. 1.16 Po zakończeniu prac montażowych budynek należy uporządkować, naprawić ewentualne uszkodzenia, a elementy i powierzchnie nie objęte pracami doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.17 Przed przystąpieniem do prac, jak i w trakcie trwania prac Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w zorganizowanych przez Zamawiającego (co najmniej raz w tygodniu) spotkaniach, z zespołem projektowym opracowującym dokumentację projektową, które będą miały miejsce w siedzibie biura Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji. 1.18 Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz z zasadami BHP. 1.19 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.20 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji zgodności lub atestów lub świadectw itp. dopuszczające do obrotu oferowany przedmiot zamówienia w odniesieniu do całości zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty te zostały złożone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 1.21 Zamawiający dla potrzeb niniejszego postępowania wprowadza definicję dioramy, przez którą należy rozumieć rodzaj makiety lub instalacji przestrzennej umieszczonej w oszklonym postumencie, przedstawiającej naturalne środowisko roślin, utworzonej przy użyciu spreparowanej naturalnej flory. 1.22 Zamawiający dla potrzeb niniejszego postępowania wprowadza definicję kontentu multimedialnego, przez którą należy rozumieć treści czy produkty multimedialne takie jak: filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe, aplikacje interaktywne. 1. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 29.08.2019r. 2. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty jako cenę za całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca musi zaoferować: 3.1. co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 3.2. co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 3.3. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72212000-4
32320000-2
79800000-2
31000000-6
45311200-2
45212310-2
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 600227,80
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.2.1 osobą przeznaczoną na funkcję koordynatora prac, posiadającą doświadczenie w kierowaniu dwoma pracami w zakresie wykonania aranżacji wnętrz i wyposażenia budynków o łącznej powierzchni objętej wykazanymi pracami nie mniejszej niż 200m2, 1.3.2.2 osobą przeznaczoną na funkcję realizatora dioram, która wykonała dwie przeszklone dioramy o tematyce przyrodniczej ze spreparowaną naturalną florą o łącznej powierzchni wykazanych dwóch dioram nie mniejszej niż 1m2, 1.3.2.3 osobą przeznaczoną na funkcję scenografa, która wykonała co najmniej pięć wystawienniczych/ekspozycyjnych elementów aranżacji z interaktywnymi elementami ruchomymi, nie pełniących wyłącznie funkcji użytkowej, będących połączeniem różnych materiałów takich jak np. drewno, sklejka, stal czy szkło, 1.3.2.4 osobą przeznaczoną na funkcję specjalisty ds. multimediów, która wykonała dwa kontenty multimedialne wraz z opracowaniem merytorycznym, graficznym, implementacją i wdrożeniem, 1.3.2.5 osobą przeznaczoną na funkcję elektryka, posiadającą uprawnienia do kierowania pracami w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia dla określonych funkcji. 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwa zadania polegające na wykonaniu aranżacji i wyposażenia dwóch budynków w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie multimedialnej ekspozycji lub wystawy, kontentów multimedialnych oraz scenografii (w tym m.in. dekoracji, elementów przestrzennych, elementów graficznych, elementów wystawienniczych), obejmujące łącznie w wykazanych dwóch zadaniach powierzchnię nie mniejszą niż 300 m2. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Portfolio zawierające kolorowe zdjęcia dwóch wykonanych dioram o tematyce przyrodniczej ze preparowaną naturalną florą o łącznej powierzchni wykazanych dwóch dioram nie mniejszej niż 1m2, przy czym fotografie muszą obejmować detale, takie jak poszczególne preparaty botaniczne w dioramach, jak i całość dioramy przyrodniczej. Fotografie muszą być wykonane w sposób umożliwiający ocenę skali, faktury, układu przestrzennego/kompozycji, barwy. Należy dołączyć minimum 10 zdjęć, ilustrujących całość dioramy, jak i składające się na nią elementy/preparaty w pokroju ogólnym do każdej z wykonanych realizacji (łącznie minimum 20 szt.). Zaleca się dostarczenie zdjęć w wersji elektronicznej o dobrej rozdzielczości w formacie *.jpg na płycie CD lub pendrive, albo innym nośniku elektronicznym. 1.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2 na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu tzw. „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy PZP: 1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.2.1.1 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego Załącznik A do Formularza oferty), 1.2.1.2 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.3 Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania oferta i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość zamówienia 20,00
Doświadczenie realizatora dioram 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wylonienie-wykonawcy-w-zakresie-dostaw-i-uslug-zwiazanych-z-aranzacja-wnetrz-centrum-edukacji-ekologicznej-_symbioza_-w-pawilonie-okocimskim%2C-dla-zarzadu-zieleni-miejskiej-w-krakowie.-%2C-krakow,76222,ogloszenie.html

https://zzm.krakow.pl/przetargi.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764