logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem 5 (pięciu) ekranów scenograficznych dla pracowni telewizyjnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

10.05.2024
Oferta ważna do:17.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 114

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem 5 (pięciu) ekranów scenograficznych dla pracowni telewizyjnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.porebski@uj.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem 5 (pięciu) ekranów scenograficznych dla pracowni telewizyjnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e75842cd-0dd9-11ef-9b7e-467806a93518
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00317773
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924855
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z treścią rozdziału IX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.142.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem 5 (pięciu) ekranów scenograficznych dla pracowni telewizyjnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, mieszczącego się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik A do SWZ.
3. Zamówienie udzielane jest w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza https://id.uj.edu.pl Pełny opis Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępny jest na stronie: https://id.uj.edu.pl/wniosek Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”)
- https://www.bip.nauka.gov.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza

4.2.6.) Główny kod CPV: 32351200-0 - Ekrany
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1 Cyfrowe odwzorowanie (skan) opisu/ów technicznego/ych sporządzonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów, pozwalających na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ (Załącznik nr A do SWZ). Zamawiający wymaga, aby w sytuacji załączenia do oferty ww. dokumentów zawierających informacje o różnych modelach, typach, konfiguracjach i rodzajach urządzeń Wykonawca w niniejszych materiałach lub dodatkowo w ofercie obowiązkowo i jednoznacznie wskazał, której pozycji dotyczą materiały.
1.2 Zamawiający dopuszcza złożenie wyżej wskazanych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków przedmiotowych w języku angielskim.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Powyższe uzupełnienie nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni
robocze. Powyższe uzupełnienie nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą na
potwierdzenie równoważności.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę, wedle treści
postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
- formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), w tym:
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 1 do formularza oferty
- kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ,
w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia pozycji w tabeli cenowej zawartej w załączniku nr 2 do formularza oferty;
- przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z zapisami Rozdziału IV SWZ;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
- wykaz podwykonawców (o ile dotyczy);
- KRS lub CEiDG – o ile nie podano danych do ogólnodostępnych baz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1799 ze zm.).
Oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy)
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, oraz w poniżej wskazanych przypadkach:
2.1 zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie lub zmiany sposobu realizacji poprzez wprowadzenie jego etapów (dostaw częściowych wraz z możliwością dokonania płatności w wysokości odpowiadającej danej dostawie) ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy lub przyczyny lezące po stronie producenta lub dystrybutora sprzętu w przypadku wstrzymania produkcji danego sprzętu lub komponentu niezbędnego do zrealizowania dostawy - po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 8,
2.2 zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu Umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,
2.3 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
2.4 zmiany podwykonawcy, w szczególności ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego.
3. Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym w dokumentach postępowania przez Zamawiającego, w razie gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot.
4. Niezależnie od postanowień ust. 2 oraz 3, Strony Umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian Umowy, niestanowiących istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych skutkujące koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w Umowie, w szczególności zmiany ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron, nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na zasadach, opisanych w rozdziale IX ust. 1-2 SWZ. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę zgodnie z regulaminem na https://platformazakupowa.pl. Sposób wycofania oferty zamieszczono w instrukcji dostępnej adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta nie może zostać wycofana po upływie terminu składania ofert.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-17 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1497).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wylonienie-wykonawcy-w-zakresie-dostawy-wraz-z-montazem-5-%28pieciu%29-ekranow-scenograficznych-dla-pracowni-telewizyjnej-wydzialu-zarzadzania-i-komunikacji-spolecznej-uj.%2C-krakow,92853,ogloszenie.html

http://www.uj.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764