logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

BADANIE: Wynagrodzenia oraz stawki godzinowe w branży PR 2021

  PR 17.06.2021, przeczytano 718 razy

Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi konsultantów w firmach z sektora PR.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wynagrodzenia-oraz-stawki-godzinowe-w-branzy-pr-2021,391935,artykul.html

W tegorocznej edycji badania wynagrodzeń udział wzięło 26 agencji public relations zrzeszonych w ZFPR. Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową, które zostały zweryfikowane przez zespół analityków z Willis Towers Watson Polska.  

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations.

STANOWISKO

OPIS STANOWISKA

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE BRUTTO (MEDIANA) PLN/miesięcznie

CEO / Prezes

Najwyższe rangą stanowisko w organizacji o charakterze wykonawczym i strategicznym, członek Zarządu, często (współ)właściciel, komandytariusz. Odpowiada za projektowanie i realizację strategii organizacji oraz celów biznesowych. Raportowana wartość wynagrodzenia całkowitego obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie firmą, uzyskanego w pełnym ostatnim roku finansowym przez osobę zajmująca to stanowisko bez uwzględnienia przychodów z tytułu ew. dywidend i wzrostu wartości firmy w przypadku CEO zarządzających firmami stanowiącymi ich (współ)własność.

29 416[1]

Partner / Executive /

Wielofunkcyjny Członek Zarządu

Stanowisko w pierwszej linii zarządzania, często członek zarządu, partner, razem z Prezesem i ew. innymi Executives opowiada za projektowanie i realizację strategii firmy. Odpowiada typowo za więcej niż jeden dział / unit.

26 000[2]*

Managing Director

Najwyższe rangą stanowisko wykonawcze, koncentrujące się na zarządzaniu operacyjnym, w firmie gdzie typowo jest jeszcze powyżej tego stanowiska Prezes / (współ)właściciel. Zarządza całym zespołem firmy i odpowiada za wyniki finansowe organizacji.

18 875[1]*

Unit Director

Zarządza samodzielną strukturą (dział/departament), raportuje do Dyrektora zarządzającego / Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, 7+ lat doświadczenia w branży, nadzór nad realizacją projektów przez dział / departament, doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych.

14 903

Account Director (Group Account Manager)

Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 6+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części.

11 662

Senior Account Manager (Senior Consultant)

Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 5+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy.

9 296

Account Manager (Consultant)

Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, 4+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.

8 000

Junior Account Manager

Buduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem Directora lub pracuje samodzielnie, 3+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.

6 882

Senior Account Executive (Junior Consultant)

Pracuje samodzielnie, 2+ lat doświadczenia w branży, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem oraz złożonych zadań standardowych, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w związanych z rozwojem know-how firmy.

6 228

Account Executive

Pracuje samodzielnie lub pod nadzorem Managera, 1+ lat doświadczenia w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

5 100

Junior Account Executive

Pracuje pod nadzorem - poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

4 040

Assistant

Pracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

3 225[3]*

 

Badanie obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu.

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany wartości  stawek  za  godzinę  pracy  poszczególnych  stanowisk wyrażone w PLN (netto).

NAZWA STANOWISKA

STAWKA GODZINOWA PLN

(MEDIANA)

CEO / Prezes

750

Partner/Executive/Wielofunkcyjny Członek Zarządu

650

Managing Director

545

Unit Director

400

Account Director (Group Account Manager)

390

Senior Account Manager (Senior Consultant )

325

Account Manager (Consultant )

250

Junior Account Manager

210

Senior Account Executive (Junior Consultant)

180

Account Executive

149

Junior Account Executive

115

Assistant

100

Źródło: Związek Firm Public Relations

www.zfpr.pl

Dodatkowe informacje:

Definicje
WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (TR) - suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2020, podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi - obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę– czyli obejmuje kwotę pieniężną netto przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.
MEDIANA - wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

[1] Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
[2] Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
[3] Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów łącznie tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Platige USA LLC z pierwszymi sukcesami na rynku amerykańskim
Rynek innowacyjnych usług wymaga doświadczonego zespołu, dlatego Platige Image, studio obchodzące w tym roku 25-lecie działalności informuje o kolejnych znanych specjalistach, którzy dołączyli do w amerykańskiego oddziału w Manhattan Beach, w stanie Kalifornia. Widoczne są też pierwsze efekty działalności Platige USA LLC. Studio może pochwalić się...
Kerris i Filip Barański w ramach inicjatywy Pragmatycy
Rusza nowy projekt Pragmatycy, w którego skład wchodzą Filip Barański oraz zarząd KERRIS Krreacji: Jacek Stefanowicz, Piotr Szkałuba oraz Ignacy Bochiński. Inicjatywa łączy dwa światy: agencyjny oraz kliencki, tworząc nową jakość na rynku reklamowym.
Scalence, firma świadcząca usługi doradcze i mentoringowe dla biznesu, wybrała agencję Triple PR do kompleksowej obsługi komunikacyjnej. Scalence pomaga właścicielom i managerom wypracować najlepsze możliwe rozwiązania dla ich biznesu. Oferuje innowacyjne wsparcie dla właścicieli i prezesów przedsiębiorstw w dostosowaniu wizji, strategii, wartości oraz kluczowych...
Anna Simon w zarządzie Związku Firm Public Relations
8 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Firm PR, na którym wybrano nowego członka zarządu ZFPR. Funkcję Skarbnika i Wiceprezesa objęła Anna Simon, Managing Director w agencji Komunikacja Plus PR, wchodzącej w skład Grupy Komunikacja Plus.
K2 Precise wygrywa przetarg Mann+Hummel FT Poland
W wyniku wygranego przetargu agencji K2 Precise (Grupa K2) powierzono obsługę digitalową promującą marki FILTRON i WIX Filters na kilkunastu rynkach europejskich.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764