logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard oraz druk bannerów/reklam ich montaż i demontaż na wszystkich wynajętych billboardach

Oferta ważna do:02.06.2023 godz. 11:00
Odsłon: 54

Wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard oraz druk bannerów/reklam ich montaż i demontaż na wszystkich wynajętych billboardach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazovia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard oraz druk bannerów/reklam ich montaż i demontaż na wszystkich wynajętych billboardach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c1f8e9f-fae3-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233451
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045779/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.42 Zakup powierzchni reklamowej w postaci billboardów w mieście Warszawa
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w sekcji 3.5.)niniejszego ogłoszenia, i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce „Wiadomości”, sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Realizując obowiązek wynikający z art. 67 PZP Zamawiający przekazuje następujące informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda),
5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB,
6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przygotowaną w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.47.2023.AP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest
1) wynajem minimum 70 i nie więcej niż 85 powierzchni reklamowych (billboardów), zapewniających widownię na poziomie minimum 30 mln widzów, z czego minimum 50% będą stanowiły billboardy nie mniejsze niż 18 metrów kwadratowych, które znajdują się przy drogach dojazdowych i wjazdowych z i do Warszawy, na większych trasach w Warszawie oraz na drogach dojazdowych do centrów handlowych w Warszawie. Billboardy powinny być zlokalizowane przy drodze, a rozmieszczenie billboardów powinno obejmować wszystkie strony miasta.
2) druk bannerów/reklam na wszystkie wynajęte billboardy na podstawie przygotowanego i dostarczonego przez Zamawiającego projektu lub projektów. Nakład druku ma uwzględnić ilość potrzebną do ekspozycji reklam przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy konieczne będzie zwiększenie ilości drukowanych materiałów np. na skutek uszkodzenia nośnika, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wydruk dodatkowych reklam;
3) montaż bannerów/reklam na wynajętych billboardach;
4) demontaż bannerów/reklam z wynajętych billboardów;
5) utylizacja bannerów/reklam.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza w części I zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę w kryterium o którym mowa poniżej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 55
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oświetlenie
4.3.6.) Waga: 45
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania i cechy określone przez Zamawiającego, w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz lokalizacji billboardów zawierający dokładny adres billboardów, numer i ich rozmiar i informacje o ich oświetleniu.(Zał. 5. do SWZ -Wzór wykaz lokalizacji billboardów)
Wykaz lokalizacji billboardów będzie jednocześnie podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny ofert ”oświetlenie” opisanym w § 23 ust. 4 SWZ.
2) aktualne zdjęcia billboardów wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 1) pokazujące ich umiejscowienie.
3) dokument potwierdzający, że billboardy przedstawione w ofercie zagwarantują widownię na poziomie nie niższym niż 30 mln widzów (badania Instytutu Badań Outdooru).
3. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w ust. 1 należy złożyć w formie przewidzianej dla złożenia oferty zgodnie z § 19 ust. 4 SWZ, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (Profil Zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny e-dowód).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2) i 3) SWZ podlegają uzupełnieniu, zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2) i 3) SWZ lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Przedmiotowy środek dowodowy wymieniony w § 7 ust. 1 pkt.1) SWZ podlegać będzie uzupełnieniu/wyjaśnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 i 4 PZP wyłącznie w zakresie, który nie stanowi podstawy oceny ofert zgodnie z § 23 ust. 4 SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów
2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), treść oświadczenia, o którym mowa w sekcji V ustęp 5.5.) ogłoszenia, uzupełniona została o przesłanki wykluczenia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 75 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy materiałów do druku, o którym mowa w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umowy. Przy czym:
- termin ekspozycji bannerów/reklam na billboardach ustala się od 1 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r.;
- termin umieszczenia bannerów/reklam na billboardach ustala się nie później niż 31 października 2023 r.;
- termin demontażu bannerów/reklam z billboardów ustala się na nie wcześniej niż 1 grudnia 2023 r.
2. Skrót, PZP/ustawa użyty w ogłoszeniu oznacza ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Skrót SWZ oraz specyfikacja oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczoną na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wynajem-powierzchni-reklamowych-na-nosnikach-typu-billboard-oraz-druk-bannerow-reklam-ich-montaz-i-demontaz-na-wszystkich-wynajetych-billboardach%2C-warszawa,90120,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764