logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki Agfa-Gevaert za rok 2013

  PR 26.03.2014, przeczytano 1222 razy
ilustracja

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2013 i za cały ubiegły rok. Na przychody grupy w znaczący sposób wpłynęły różnice kursowe oraz słaba koniunktura rynkowa. Mimo to firma odnotowała w 2013 roku zysk netto na poziomie 49 mln euro, redukując jednocześnie zadłużenie netto o 74 mln euro – przede wszystkim dzięki stabilnym przepływom gotówkowym z działalności operacyjnej. Poprawie – w porównaniu z rokiem 2012 – uległa też marża zysku brutto, głównie za sprawą wprowadzonych przez Agfa-Gevaert programów oszczędnościowych oraz polepszenia sytuacji na rynku surowcowym. Jeżeli chodzi o Agfa Graphics, warto odnotować przede wszystkim bardzo dobry wynik działu inkjetowego.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-agfa-gevaert-za-rok-2013,21209,artykul.html

W minionym roku otoczenie ekonomiczne po raz kolejny okazało się bardzo trudne. Różnice kursowe – euro względem większości walut – także nam nie sprzyjały. Na niektórych rynkach wschodzących mieliśmy do czynienia ze spadkami PKB. Co więcej, sprzedaż naszego działu filmów graficznych znacząco spadła w porównaniu z bardzo dobrym pod tym względem rokiem 2012. W tych warunkach koncentrowaliśmy się na poprawie naszej wydajności operacyjnej i wynikach finansowych. W efekcie odnotowaliśmy wzrost marży brutto w skali całego roku. Dobre wyniki 4. kwartału pokazują, że jesteśmy na właściwej drodze do jednego z naszych najważniejszych celów: uzyskania marży zysku brutto na poziomie odpowiadającym założonemu przez nas zyskowi operacyjnemu z działalności podstawowej, nieuwzględniającemu kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA). W ubiegłym roku bardzo dobrze i zgodnie z oczekiwaniami radziły sobie działy IT i cyfrowej radiografii, wchodzące w skład Agfa HealthCare. Jeżeli chodzi o Agfa Graphics to dział inkjetowy nie tylko przekroczył założenia biznesowe, ale po raz pierwszy w historii odnotował w skali całego roku dodatni zysk operacyjny EBIT z działalności podstawowej. To kolejne potwierdzenie, że podjęta przez nas decyzja o racjonalizacji portfolio produktów była słuszna. W ubiegłym roku znacząco zredukowaliśmy nasz kapitał obrotowy i uzyskaliśmy stabilne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, co zaowocowało zmniejszeniem długu finansowego netto. Zgodnie z założeniami zredukowaliśmy też nasze zobowiązania emerytalne. Średniookresowe prognozy na rok 2014 zakładają osiągnięcie dwucyfrowego zysku operacyjnego z działalności podstawowej EBITDA. Biorąc to pod uwagę, wyniki uzyskane w ostatnim kwartale 2013 r. napawają optymizmem” – mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za rok 2013

Przychody koncernu Agfa-Gevaert za rok 2013 spadły o 7,3% do poziomu 2,865 mld euro. Wyłączając efekty kursowe, spadek ten wyniósł 4,8%. Na fakt ten wpłynęły przede wszystkim niekorzystne dla Agfa-Gevaert różnice kursowe, słaby klimat inwestycyjny, racjonalizacja portfolio produktów oraz spadki na rynku filmów analogowych. Ten ostatni dział jeszcze w 2012 roku odbudował swoją pozycję, po bardzo słabym roku 2011.

Wdrożone przez koncern programy oszczędnościowe w poszczególnych jednostkach biznesowych oraz poprawa sytuacji na rynku surowcowym w 4. kwartale 2013 wpłynęły na 1% wzrost marzy zysku brutto, która na koniec roku wyniosła 29,1% przychodów ze sprzedaży.

Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy pozostały na niemal niezmienionym poziomie 18,8%. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe nieco spadły w porównaniu z rokiem wcześniejszym – wpływ na taki stan rzeczy miały działania zmierzające do poprawy wydajności oraz optymalizacji portfolio produktów.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył w roku 2013  i wyniósł 7,8% przychodów ze sprzedaży (7,3% w roku poprzednim). Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej stanowił z kolei 5% wartości sprzedaży, przy 4,5% w roku 2012.

Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 2013 roku kwotą 19 mln euro, wobec 43 mln euro rok wcześniej. Koszty finansowe netto wyniosły z kolei 71 mln euro, przy 85 mln euro rok wcześniej. Koszty podatkowe wyniosły 43 mln euro. W efekcie grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 49 mln euro, przy stracie rzędu 9 mln euro w roku 2012.

Na koniec 2013 roku majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2,568 mld euro, przy 2,83 mld euro na koniec roku 2012. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 542 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 96 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w ub.r. 464 mln euro (56 dni), zaś zobowiązania handlowe 239 mln euro (42 dni). Dług finansowy netto wyniósł na koniec roku 217 mln netto, przy 291 mln euro przed rokiem. Zobowiązania emerytalne netto wobec pracowników firmy zostały zredukowane o 313 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2013 roku 107 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za rok 2013

Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics spadły w roku ubiegłym o 9,7% (7,5% wyłączając różnice kursowe) do poziomu 1,491 mld euro. Są one odzwierciedleniem spadków na rynku analogowych filmów CtF, trudnych warunków gospodarczych oraz działań, ukierunkowanych na racjonalizację portfolio produktów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że rok wcześniej dział CtF odnotował bardzo dobre wyniki. W obszarze CtP nieznacznie wzrósł wolumen sprzedaży płyt cyfrowych, jednak dział ten ucierpiał z powodu niesprzyjających różnic kursowych.

Racjonalizacja portfolio produktów oraz słaby klimat inwestycyjny nie ominęły również działu inkjetowego druku przemysłowego. Jednak pomimo niesprzyjającego otoczenia ekonomicznego Agfa Graphics wzmocniła swoją pozycję na globalnym rynku systemów cyfrowego druku wielkoformatowego. Rok 2013 przyniósł też wzrost liczby integratorów systemowych, partnerów OEM oraz innych producentów wykorzystujących atramenty Agfa Graphics w obszarze zastosowań przemysłowych.

W efekcie wdrożonych przez firmę programów oszczędnościowych oraz działań racjonalizujących jej ofertę, marża zysku brutto wzrosła z 24,7% w roku 2012 do 26,2% w roku ubiegłym. Wpływ na to miały m.in. niższe ceny surowców, zwłaszcza pod koniec roku. W efekcie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA),wzrósł do kwoty 97,9 mln euro (6,6% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wzrósł aż o 14,3% – do poziomu 60,7 mln euro (4,1% sprzedaży). Jak wspomniano wcześniej, rezultaty te oznaczają dla działu inkjetowego przekroczenie całorocznych założeń budżetowych i – po raz pierwszy – osiągnięcie dodatniego wskaźnika zysku operacyjnego EBIT z działalności podstawowej.

Wyniki Agfa-Gevaert za 4. kwartał 2013

Wobec niesprzyjających efektów kursowych, słabego klimatu inwestycyjnego oraz spadków w obszarze rozwiązań analogowych, w ostatnim kwartale ub.r. przychody ze sprzedaży grupy Agfa-Gevaert spadły w porównaniu z 4. kwartałem 2012 roku o 9% (5,4% przy wyłączeniu różnic kursowych). Dzięki wdrożeniu programów oszczędnościowych oraz sprzyjającej sytuacji na rynkach surowcowych, marża zysku brutto wzrosła w 4. kwartale ub.r. do 30,7% (przy 28% w ostatnim kwartale 2012). Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły 18% sprzedaży. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wzrósł do 11% wartości sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej również uległ poprawie i stanowił 8,3% sprzedaży. Koszty związane z programem emerytalnym, restrukturyzacją i jednorazowe wydatki zamknęły się kwotą 6 mln euro (przy 20 mln euro rok wcześniej). Zysk netto Agfa-Gevaert za ostatni kwartał 2013 wyniósł 44 mln euro, przy 7 mln euro przed rokiem.

Wyniki Agfa Graphics za 4. kwartał 2013

Wyłączając różnice kursowe, przychody Agfa Graphics spadły w 4. kwartale 2013 roku o 7,6%. W segmencie prepress, sprzedaż analogowych filmów CtF była na poziomie znacząco niższym niż w analogicznym okresie 2012, gdy firma notowała na tym rynku duże sukcesy. Na zbliżonym poziomie pozostała natomiast sprzedaż płyt CtP.

Na sprzedaży działu inkjetowego zaważyły działania racjonalizujące portfolio Agfa Graphics oraz słaby klimat inwestycyjny. Pomimo to firma systematycznie zwiększała swoje udziały w światowym rynku systemów druku wielkoformatowego.

Kontynuując pozytywny trend z wcześniejszych kwartałów – w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku marża zysku brutto Agfa Graphics ponownie wzrosła, wynosząc 23,8% przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny EBITDA z działalności podstawowej wyniósł 38,6 mln euro (przy 27,6 mln euro przed rokiem) i stanowił 10,3% wartości sprzedaży. Z kolei zysk EBIT zwiększył się z 18,2 mln euro w 4. kwartale 2012 do 29,2 mln euro, co stanowiło 7,8% przychodów ze sprzedaży. Warto raz jeszcze podkreślić pozytywny wynik EBIT działu inkjetowego odnotowany w tym okresie.

W obszarze prepress, jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego kwartału 2013 było wprowadzenie do oferty Agfa Graphics nowej, bezodczynnikowej płyty termoczułej Azura TU. Umożliwia ona drukowanie wyższych niż dotychczas nakładów, co oznacza, że z bezchemicznych rozwiązań CtP belgijskiego producenta może teraz korzystać znacznie szersze grono drukarń akcydensowych.

W okresie tym zadebiutowała też druga wersja oprogramowania do tworzenia sklepów internetowych Apogee StoreFront. Jest to działające „w chmurze” rozwiązanie typu e-commerce, pozwalające dostawcom usług poligraficznych na wydajniejszą sprzedaż swoich produktów i usług.

Podczas World Publishing Expo w Berlinie firma pokazała po raz pierwszy nowe oprogramowanie do zarządzania produkcją gazetową – Arkitex Production. Zapewnia ono bezpieczny dostęp do systemu i znajdujących się w nim danych zarówno lokalnie jak i zdalnie – dzięki technologii cloud computing. Dostosowane jest ono do potrzeb drukarń gazetowych różnej wielkości – zarówno małych lokalnych zakładów, jak też całych grup wydawniczych.

4. kwartał ub.r. przyniósł firmie szereg istotnych wdrożeń rozwiązań CtP w różnych obszarach świata. Brytyjska grupa Global Media zakontraktowała naświetlarkę CtP i podpisała 4-letnią umowę na dostawę bezodczynnikowych płyt Azura. Wśród innych klientów, którzy zdecydowali się na wdrożenie rozwiązań CtP firmy Agfa Graphics, są m.in.: Oficyna Wydawnicza Read Me z Łodzi, jak też Koninklijke Drukkerij Em. de Jong (Holandia), Flyer (Belgia), Kraft-Schlötels i ProGrafik –STI Group (Niemcy), Point (Czechy), Brasil Gráfica (Brazylia), Watchtower (USA), Beacon Print (Nowa Zelandia) oraz gazetowa drukarnia KyungHang Shinmun z Korei Płd.

Będąc liderem w tym segmencie rynkowym i mając do zaoferowania wysoki poziom obsługi posprzedażowej, Agfa Graphics odnotowała w 4. kwartale kolejne sukcesy na wymagającym rynku japońskim, głównie w obszarze rozwiązań bezodczynnikowych. Kolejne zrealizowane przez nią wdrożenia dotyczyły zarówno rynku druku akcydensowego jak też gazetowego.

Ostatnie trzy miesiące ub.r. przyniosły firmie wysoką sprzedaż w obszarze wysokiej jakości atramentów UV oraz systemów druku wielkoformatowego Anapurna i Jeti. Te drugie są szczególnie cenione przez klientów z uwagi na wysoką wytrzymałość i niezawodność, prędkość, wszechstronność i jakość reprodukcji. Czwartą już maszynę z serii Jeti zamówiła argentyńska firma Argentinean Omnigraphics. Z kolei polska drukarnia Colours Factory, zaledwie kilka miesięcy po uruchomieniu pierwszego plotera Jeti Titan, zdecydowała się na zakup drugiej, identycznej maszyny. Kolejne egzemplarze modelu TitanX, który zadebiutował w 2. kwartale 2013 roku, trafiły z kolei do takich firm jak PPL Sport & Leisure Ltd z Wielkiej Brytanii czy Endless Edge i Ingram Express z USA.

4. kwartał 2013 to także kolejne wdrożenia ploterów Anapurna, m.in. na rynku polskim. Do grona ich rodzimych użytkowników dołączyły w tym okresie takie firmy jak: Genesisart z Pabianic, Niki-bis z Bielska-Białej czy Wieland z Poznania. We wszystkich trzech przypadkach klienci decydowali się na model Anapurna M2050, będący „hitem” sprzedażowym Agfa Graphics w Polsce.

W listopadzie ub.r. Agfa Graphics poinformowała, że firma Zetes Industries będzie wykorzystywać produkowane przez nią atramenty Altamira UV przy personalizacji belgijskich paszportów.

Źródło: Agfa Graphics

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Krajarka Perfecta 132 Premium Line 2020 w Arctic Paper Kostrzyn
Krajarka Perfecta 132 Premium Line 2020 rozpoczęła niedawno pracę w zakładzie papierniczym Arctic Paper Kostrzyn SA. Dostawcą urządzenia była firma Avargraf, która mimo ograniczeń związanych ogólnoświatową  pandemią dostarczyła i wdrożyła urządzenie bez przeszkód i w terminie. Jak podkreślają jej obecni użytkownicy w kostrzyńskim zakładzie  – maszyna oferuje...
Koenig & Bauer Live: Druk działa również online
Koenig & Bauer osiąga na koniec swoich pierwszych całkowicie wirtualnych targów dodatni bilans. Pod tytułem "Koenig & Bauer LIVE" producent maszyn drukujących zaprezentował od 16 do 25 czerwca nowości produktowe, zastosowania cyfrowe i nowe rozwiązania serwisowe dla przemysłu poligraficznego. W codziennych sekwencjach pokazów internetowych partnerzy,...
Targi stają się cyfrowe: firma Koenig & Bauer w dniach od 16. do 25. czerwca 2020 prezentuje na żywo ekskluzywne nowości produktowe, kompletny workflow dla produkcji opakowań oraz wiele dalszych innowacji opracowanych z myślą o przemyśle poligraficznym. Transmisja typu streaming prowadzona każdego dnia roboczego na stronie internetowej Koenig & Bauer prezentować będzie...
L/M/B Druck Louko inwestuje w kolejną Rapide 106
W połowie maja w firmie Louko z siedzibą w Norymberdze rozpoczęła się instalacja maszyny Rapida 106 z pięcioma zespołami drukującymi, wieżą lakierującą oraz wyposażeniem hybrydowym umożliwiającym uszlachetnianie zarówno farbami konwencjonalnymi, jak i UV. Nowoczesna, wysokowydajna maszyna B1 jest uzupełnieniem dziewięciokolorowej maszyny Rapida 106  wyposażonej w...
Canon Polska wydaje poradnik poświęcony systemom druku
Nowoczesne środowisko druku, bezpieczeństwo sieci oraz platformy chmurowe - to kwestie, które zmieniają polskie firmy. Jak nie zagubić się w skomplikowanym świecie nowych technologii i efektywnie przeprowadzić cyfrową transformację biznesu? - Wszystko rozpoczyna wybór dostawcy usług IT - przekonują eksperci Canon Polska w wydanym e-booku, w którym dzielą się swoim wieloletnim...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764