logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2. kwartale 2019 r.

  PR 06.09.2019, przeczytano 326 razy
ilustracjastrzałka

W 2. kwartale 2019 r. Grupa Agora ponownie zwiększyła przychody. Wzrost wpływów nastąpił we wszystkich głównych liniach biznesowych Grupy. Najbardziej rosły przychody z działalności kinowej w związku z dwucyfrową, znacznie wyższą niż rynkowa dynamiką sprzedaży biletów do kin sieci Helios. Po raz kolejny Agora odnotowała też wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw oraz umocniła pozycję w obszarze reklamy zewnętrznej – zarówno dzięki rosnącym szybciej niż na rynku przychodom AMS, jak i akwizycji w segmencie digital out-of-home.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-2.-kwartale-2019-r.,383869,artykul.html

Na wyniki Grupy Agora w 2019 r. istotnie wpłynęło wejście w życie standardu MSSF 16. W celu zachowania porównywalności danych niniejsza informacja przedstawia dane bez uwzględnienia wpływu MSSF 16. Więcej o efektach wdrożenia MSSF16 przez Grupę Agora można znaleźć w kwartalnym sprawozdaniu finansowym.

269,8 mln zł. Zdecydowało o tym zwiększenie wszystkich kategorii wpływów poza tymi z restrukturyzowanej działalności poligraficznej. Największy wpływ na wyniki Grupy miały ponownie rosnące przychody sieci Helios – Agora odnotowała wzrost wpływów ze sprzedaży biletów do kin o 12,0% do 39,2 mln zł oraz ze sprzedaży barowej w kinach aż o 29,7% do 17,9 mln zł. Takie rezultaty działalności kinowej zapewniła przede wszystkim wyższa niż rynkowa dynamika wzrostu frekwencji w obiektach Heliosa – w omawianym czasie zakupiono w nich ponad 2,1 mln biletów, czyli o 14,5% więcej niż w rok wcześniej, zaś frekwencja ogółem w polskich kinach zwiększyła się o 1,7%1. Wzrost wpływów ze sprzedaży Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży Gazety Wyborczej – zarówno subskrypcji treści na Wyborcza.pl, jak i wydania papierowego przełożył się na istotne, 12-procentowe zwiększenie przychodów Grupy ze sprzedaży wydawnictw. Zwiększyły się również wpływy z pozostałej sprzedaży, głównie dzięki pierwszym przychodom z działalności gastronomicznej. Nieznacznie wyższe były przychody reklamowe, spośród których w największym stopniu wzrosły przychody segmentu Reklama Zewnętrzna, zwłaszcza dzięki realizacji kampanii na nośnikach Premium Citylight oraz Digital, a także Internet - za sprawą istotnego wzrostu przychodów spółki Yieldbird. Jedyny spadek zanotowały wpływy z usług poligraficznych, wynikające ze spadku zamówień, szczególnie w technologii coldset.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora [bez uwzględniania wpływu MSSF 16] w 2. kw. 2019 r. zmniejszyły się do 280,9 mln zł. Wśród poszczególnych kategorii wydatków najistotniejsze były nakłady na usługi obce, które wzrosły o 8,5% do 109,5 mln zł przede wszystkim z uwagi na wzrost nakładów na działalność kinową, gastronomiczną i filmową, a także wyższe nakłady na dzierżawę powierzchni reklamowych w segmencie Internet. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zwiększyły się o 5,4%, rosnąc w większości segmentów operacyjnych poza dzialalnością prasową i internetową. Za prawie 12-procentowy wzrost kosztów amortyzacji odpowiadały w największym stopniu segmenty Film i Książka, Druk oraz Internet – odpowiednio w związku z: zwiększeniem liczby sieci kin Helios, przyspieszeniem amortyzacji maszyn z zamykanych drukarni oraz inwestycjami w działalność internetową. Oprócz tego Grupa odnotowała wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, a także - nieznaczny - wzrost nakładów na reprezentację i reklamę.

Liczba pracowników etatowych w Grupie Agora na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 2 628, co oznacza spadek w porównaniu z ub.r. o 148 etatów, wynikający głównie z niższego zatrudnienia w segmentach Prasa, Internet, Druk i Reklama Zewnętrzna, a także w pionach wspomagających.

Warto zauważyć, iż wpływ na porównywalność wyników Grupy Agora w 2. kw. 2019 r. względem analogicznego okresu 2018 r. miało kilka zdarzeń. W 2. kw. 2018 r. na poziom kosztów operacyjnych Grupy negatywnie rzutowały: odpis aktualizujący wartość należności obarczonych ryzykiem nieściągalności od RUCH S.A. w wysokości 15,7 mln zł oraz rezerwa restrukturyzacyjna w segmencie Prasa w wysokości 2,2 mln zł. Natomiast pozytywnie na wynik netto Grupy wpłynęło zbycie udziałów spółki Stopklatka S.A.

Ostatecznie w 2. kw. 2019 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA bez MSSF 16 w wysokości 11,9 mln zł. Strata na poziomie EBIT bez MSSF 16 wyniosła 11,1 mln zł, zaś strata netto bez MSSF 16 8,7 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej bez MSSF 16 to 8,4 mln zł.

W ujęciu zgodnym ze standardem MSSF 16 EBITDA była pozytywna i stanowiła 30,1 mln zł, zaś strata na poziomie EBIT wyniosła 9,2 mln zł, a strata netto 6,6 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnęła 6,3 mln zł. Co istotne, pozytywny wpływ na wynik netto Grupy miały różnice kursowe wynikające z MSSF 16.

Grupa Agora z sukcesem realizuje kolejne projekty zgodne ze strategią rozwojową na lata 2018-2022, m.in. w zakresie sprzedaży treści w modelu subskrypcyjnym. Jedną z głównych przyczyn wzrostu przychodów ze sprzedaży wydawnictw w segmencie Prasa był w 2. kw. 2019 r. wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej. Liczba aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl wyniosła na koniec czerwca br. 193 tys. W połączeniu ze średnim rozpowszechnianiem papierowego wydania na poziomie 101 tys. egzemplarzy oznacza to dziennie średnio ponad 290 tys. sprzedanych dostępów do treści Gazety Wyborczej.

Grupa poszerza też działalność na perspektywicznych rynkach. Yieldbird kontynuował w tym roku rozwój działalności międzynarodowej m.in. dzięki pozyskaniu klientów w Stanach Zjednoczonych, Danii, Irlandii oraz Serbii, a także nawiązaniu partnerstwa w Brazylii i krajach nordyckich. Agora zwiększyła również swoje zaangażowanie w spółce ROI Hunter, obejmując kolejne udziały w ramach drugiej rundy finansowania i kumulując je do prawie 24%.

Spółka AMS dokonała w lipcu 2019 r. akwizycji w segmencie digital out-of-home (DOOH), nabywając większościowy udział w Piano Group Sp. z o.o., która jest operatorem platformy Move TV z ekranami w największych klubach fitness w Polsce i autorskim kontentem premium dostosowanym do oglądania podczas ćwiczeń. Dzięki tej transakcji Move TV dołączy do kanałów w cyfrowym portfolio nośników AMS, wzmacniając pozycję spółki na szybko rozwijającym się rynku DOOH.

Funkcjonuje już 14 lokali pod marką Papa Diego i 4 pod marką Van Dog rozwijanych przez sieć Helios, która współpracuje również z częścią wspólników spółki Food for Nation, właściciela sieci burgerowni Pasibus, dzięki czemu działają już 3 nowe lokale pod tą marką. Kolejne otwarcia planowane są na 4. kw. 2019 r.

Źródło: Agora S.A.

www.agora.pl

Dodatkowe informacje:

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1. poł. 2019 r.

1. Dane dotyczące frekwencji w kinach sieci Helios raportowane zgodnie z okresami kalendarzowymi, zaś dane dotyczące frekwencji rynkowej – zgodnie z Boxoffice.pl. W tym drugim ujęciu sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.

W ujęciu zgodnym z danymi Boxoffice.pl wyniki Heliosa w omawianym okresie byłyby jeszcze lepsze. Liczba sprzedanych biletów wzrosłaby o 15,3% do 2,2 mln.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Nowa ramówka CNN International
CNN International od 23 września wprowadzi dwa nowe programy wieczorne nadawane z siedziby w Londynie: „The Brief” i „Your World Today” oraz wydłuży o godzinę produkcję transmitowaną z Abu Zabi, „Connect the World”.
Branża motoryzacyjna stawia na reklamę radiową
Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży motoryzacyjnej w sierpniu 2019 roku. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 52,4 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.
Już od poniedziałku, 16 września br. aż do październikowych wyborów parlamentarnych na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM można słuchać podcastu "Ostatnie 24 godziny kampanii". Co wieczór jeden z 5 prowadzących podsumuje w nim kolejny dzień przedwyborczej rywalizacji partii oraz kandydatów na posłów i senatorów.
Agencja mediowa Zenith prognozuje, że w 2021 roku, średnia czasu poświęconego na konsumpcję kontentu video w internecie osiągnie w Polsce średnio 70 minut dziennie. To wciąż istotnie mniej niż przewidywane statystyki światowe, gdzie przeciętny konsument będzie w 2021 oglądał treści video online średnio przez 25 dni w roku (100 minut dziennie).
Dezinformacja wspierana przez sztuczną inteligencję szerzy się w internecie
Rozwój sztucznej inteligencji (SI) oraz zintegrowanych systemów marketingowych ułatwiły rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji w internecie. Boty rozprzestrzeniają sfabrykowane informacje, powstają systemy SI do manipulowania obrazami i tekstami, a większość społeczeństwa nie weryfikuje prawdziwości pozyskiwanych informacji. Korporacje technologiczne i...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764