logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4 kwartale 2016 r.

  PR 19.02.2017, przeczytano 688 razy

Czwarty kwartał 2016 r. upłynął w Grupie Agora pod znakiem rekordowej frekwencji w kinach, wyższej niż rynkowa dynamice przychodów w segmencie Reklama Zewnętrzna oraz wzrostów w segmentach Internet i Radio przy słabszych wynikach segmentów Prasa i Druk. W tym czasie telewizja METRO rozpoczęła emisję, zajmując pozycję lidera wśród stacji na MUX-8, z kolei "Gazeta Wyborcza" zaraportowała blisko 100 tys. prenumerat cyfrowych. Lepsze wyniki Grupy Agora wsparły także pozytywne efekty transakcji przeprowadzonych w 4 kwartale 2016 r.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/wyniki-finansowe-grupy-agora-w-4-kwartale-2016-r.,31501,artykul.html

- W 2016 r. podjęliśmy wiele odważnych działań - zarówno w zakresie restrukturyzacji, jak i rozwoju naszych biznesów. Obecne, rewelacyjne wyniki kin sieci Helios, które korzystają z rekordowej frekwencji oraz pozycji lidera pod względem liczby obiektów w Polsce, to wynik naszej konsekwentnej polityki inwestycyjnej w tym obszarze. Najlepszy wynik w swojej historii odnotował AMS, co jest zasługą metodycznie realizowanej strategii rozwoju w segmencie nośników premium. Umacniamy również swoją pozycję w najszybciej rosnących segmentach rynku internetowego jak programmatic czy mobile. Świetnie radzą sobie radiostacje, głównie za sprawą rekordowego udziału w słuchalności Radia TOK FM oraz coraz lepszych wyników słuchalności Radia Pogoda. Istotnie zmienia się również nasza działalność prasowa - restrukturyzujemy jej odsłonę tradycyjną, a jednocześnie inwestujemy w rozwój kompetencji cyfrowych, co już przynosi pozytywne efekty nie tylko w postaci blisko 100 tys. prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej", ale również wzrostu przychodów ze sprzedaży reklam w czasopismach - komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 4 kwartale 2016 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy zmniejszyły się o 3,8% do 340,3 mln zł. To głównie efekt mniejszych wpływów w segmentach Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 68,5 mln zł oraz 37,0 mln zł. Przychody segmentu Film i Książka wyniosły 111,5 mln zł i były na zbliżonym poziomie do tych osiągniętych w czwartym kwartale 2015 r. Pozytywnie na wartość przychodów Grupy Agora wpłynęły dynamicznie rosnące wpływy segmentów Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Przychody w segmencie Internet wzrosły o 9,0% do poziomu 49,5 mln zł dzięki systematycznie rosnącym wpływom ze sprzedaży reklam internetowych oraz pozostałych usług internetowych. Dynamika przychodów segmentu Reklama Zewnętrzna była wyższa niż rynkowa ze względu na duże zainteresowanie reklamodawców nośnikami typu citylight, dzięki czemu wpływy segmentu ze sprzedaży reklam wzrosły o 4,3% do kwoty 48,4 mln zł. W segmencie Radio przychody wzrosły o 2,2% do kwoty 37,2 mln zł, dzięki rosnącej sprzedaży usług pośrednictwa w kinach.

Koszty operacyjne Grupy Agora zmniejszyły się o 6,3% i wyniosły 315,6 mln zł. Na spadek ten wpłynęły głównie ograniczenia kosztów operacyjnych w segmentach Prasa oraz Druk. Segment Film i Książka odnotował niewielki wzrost kosztów operacyjnych do kwoty 100,2 mln zł, co jest bezpośrednio związane z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych oraz wyższymi kosztami czynszów w sieci kin Helios w związku z większą liczbą obiektów. Z kolei wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wzrost liczby zamówień na kampanie reklamowe w segmencie Reklama Zewnętrzna wpłynął na wzrost kosztów operacyjnych segmentu do kwoty 41,8 mln zł. Działania marketingowe radiostacji oraz wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników przyczynił się do wzrostu kosztów operacyjnych w segmencie Radio do poziomu 29,4 mln zł. W segmencie Internet wzrost kosztów operacyjnych do kwoty 41,2 mln zł wiązał się głównie z rozwojem oferty pośrednictwa sprzedaży reklam oraz konsolidacją spółki GoldenLine.

Wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł do 49,1 mln zł, a zysk operacyjny EBIT do 24,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 11,7 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - 10,2 mln zł.

W czwartym kwartale 2016 r. na wyniki Grupy wpłynęły m.in. proces zwolnień grupowych oraz transakcje sprzedaży. Negatywny wpływ na wynik miała rezerwa w wysokości 6,9 mln zł zawiązana w związku z procesem zwolnień grupowych w Agorze S.A. Natomiast pozytywnie na wysokość wyniku operacyjnego wpłynęły środki ze sprzedaży nieruchomości w Łodzi - 6,0 mln zł oraz ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Green Content Sp. z o.o. - 10,5 mln zł. Warto także zauważyć, że w związku z rewelacyjnymi wynikami m.in. Helios S.A. Spółka zaktualizowała wycenę zobowiązań z tytułu opcji put przyznanych akcjonariuszom niekontrolującym spółek zależnych, co pomniejszyło wynik netto o 7,1 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE - WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 4 KWARTALE 2016 R. (porównanie r/r)

PRASA - ograniczenie kosztów operacyjnych i pozytywny wynik na poziomie EBITDA

Łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 68,5 mln zł i były niższe niż rok wcześniej. Wpłynęły na to głównie niższe przychody ze sprzedaży reklam w "Gazecie Wyborczej"1,2 oraz zaprzestanie wydawania bezpłatnego dziennika "Metrocafe.pl"3. Warto jednocześnie podkreślić dynamiczny wzrost wpływów reklamowych czasopism wydawanych przez Spółkę - były one wyższe o 28,6% i wyniosły 7,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wyniosły 29,8 mln zł.

Grupa kontynuuje proces transformacji cyfrowej prasy i inwestuje w rozwój kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w świecie cyfrowym. Na koniec grudnia 2016 r. liczba płatnych subskrypcji "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko 100 tys., co oznacza wyższą niż zaplanowana realizację celu.

Jednocześnie warto zauważyć, że prenumerata cyfrowa stabilizuje poziom sprzedaży treści Gazety Wyborczej. Sprzedaż treści dziennika w dwóch kanałach dystrybucji - tradycyjnym i cyfrowym wyniosła w 2016 r. blisko 242 tys. dostępów do treści (łącznie średnia sprzedaż egz. w 2016 r. wg ZKDP oraz średnia liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych dziennika).

Od 17 października 2016 r. "Gazeta Wyborcza" ma nową formułę wydawniczą i nowy układ tygodników, ukazujących się wraz z tytułem w poszczególne dni tygodnia. Wydanie poniedziałkowe dziennika wzbogacone zostało o całkiem nowy magazyn "Mój biznes. Ludzie, praca, innowacje". Wraz z przekształceniem oferty wydawniczej "Gazety Wyborczej" nastąpiła również zmiana cen poszczególnych wydań dziennika.

Powyższym zmianom towarzyszyła również premiera nowej odsłony serwisu Wyborcza.pl.

"Wysokie Obcasy", tygodnik ukazujący się wraz z "Gazetą Wyborczą" w soboty, w ramach drugiej rundy programu the Digital News Initiative uzyskał dofinansowanie firmy Google na realizację projektu pod roboczym tytułem "Women Choose The News". To jeden z pięciu projektów w Polsce, które uzyskały dofinansowanie w ramach tego programu.

Pion Czasopisma i prasa bezpłatna przygotował pierwszy raz w swojej historii ogólnopolski plebiscyt - Top Avanti 2016. Celem głosowania było wskazanie czytelnikom miesięcznika "Avanti" oraz użytkownikom serwisu Avanti24 najbardziej wartościowych i godnych polecenia produktów spośród tych dostępnych na polskim rynku.

FILM i KSIĄŻKA4 - rekordowy wynik ze sprzedaży biletów

Przychody segmentu Film i Książka wyniosły 111,5 mln zł, pozostając na zbliżonym poziomie do tych osiągniętych w 4 kwartale 2015 r. Przychody ze sprzedaży biletów do kina wzrosły o 10,1% do kwoty 61,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej o 12,1% do kwoty 22,3 mln zł. Wpływy ze sprzedaży reklam w kinach również wzrosły dwucyfrowo - o 10,4% i wyniosły 10,6 mln zł. Przychody segmentu z tytułu koprodukcji i dystrybucji filmowej wyniosły 3,3 mln zł i były niższe od przychodów wypracowanych w czwartym kwartale 2015 r. W tym okresie NEXT FILM wprowadził do kin 3 polskie produkcje, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż filmy wprowadzone do kin w tym samym okresie rok wcześniej. Z kolei niższe przychody z działalności Wydawnictwa Agora to efekt odnotowanych w ostatnim kwartale 2015 r wpływów związanych z grą "Wiedźmin 3: Dziki Gon", które wyniosły 7,9 mln zł.

Koszty operacyjne segmentu również pozostały na porównywalnym poziomie do tych poniesionych w czwartym kwartale 2015 r. i wyniosły 100,2 mln zł. Na ich nieznaczny wzrost o 0,4% wpłynęły m.in. koszty usług obcych związane z wyższymi kosztami czynszów i utrzymania sieci kin Helios, co jest konsekwencją jej rozwoju. Z powiększeniem się sieci kin Helios o kolejne obiekty związany jest również wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wzrosły również odpłatności za kopie filmowe, co wynika z rosnącej frekwencji, która jednocześnie przekłada się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów do kin. Wzrosły również koszty reprezentacji i reklamy w związku m.in. z większą aktywnością w obszarze dystrybucji filmowej. Niższe niż rok wcześniej były natomiast koszty działalności Wydawnictwa Agory ze względu na poniesione w 4 kw. 2015 r. koszty rozliczenia z producentem gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon".

Frekwencja w kinach sieci Helios w 4 kwartale 2016 r. osiągnęła poziom 3,4 mln widzów i była wyższa od ubiegłorocznej o 7,3%.

W 4 kwartale 2016 r. sieć kin Helios powiększyła się o 4 nowe obiekty - w Gdańsku, Przemyślu, Poznaniu i Tomaszowie Mazowieckim. W sumie na koniec 2016 r. sieć liczyła 41 kin, będąc największym operatorem multipleksów w Polsce pod względem liczby obiektów.

Wydawnictwo Agora zaproponowało czytelnikom w ostatnich trzech miesiącach 2016 r. 33 nowe projekty wydawnicze. W efekcie Agora sprzedała 0,3 mln książek i książek z płytami, a jej przychody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z 4 kwartałem 2015 r.

W czwartym kwartale 2016 r. do kin trafiły 2 filmy, których koproducentem była Agora: nagrodzony Srebrnymi Lwami na Festiwalu Filmowym w Gdyni obraz "Jestem mordercą" oraz "Szkoła uwodzenia Czesława M". Dystrybutorem obu filmów był NEXT FILM, spółka z grupy Helios, która prowadziła również dystrybucję filmu "Plac zabaw", wyróżnionego w kategorii Debiut podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni.

W czwartym kwartale 2016 r. zakończyła się wystawa "Titanic, the Exhibition", której premiera miała miejsce w 2 kwartale 2016 r. Na ekspozycji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie do 9 października 2016 r. można było zobaczyć dokładne repliki wnętrz Titanica i ponad 200 przedmiotów wydobytych z wraku statku. Agora była współorganizatorem polskiej edycji wystawy.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA5 - wyższy niż rynkowy wzrost przychodów

W 4 kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży reklam6 na nośnikach AMS zwiększyły się o 4,3% i wyniosły 48,4 mln zł. Był to efekt dużego zainteresowania reklamodawców nośnikami typu citylight. Koszty operacyjne segmentu nieznacznie wzrosły do 41,8 mln zł, głównie ze względu na wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wyższe koszty realizacji kampanii. W rezultacie wynik operacyjny na poziomie EBIT wzrósł o 13,8% do kwoty 6,6 mln zł, a na poziomie EBITDA o 13,7% do 10,8 mln zł.

W 4 kwartale 2016 r. AMS kontynuował prace nad budową wiat przystankowych w Warszawie. Na koniec 2016 r. na ulicach stolicy można było zobaczyć 1 333 nowe konstrukcje. Znacząca część z nich, wraz z nośnikiem Warsaw Premium Citylight, została włączona do sieci sprzedaży AMS.

W czwartym kwartale 2016 r. AMS wprowadził do swojej oferty nowe rozwiązania niestandardowe: podgrzewane ławki w wiatach przystankowych oraz specjalny druk plakatów, dzięki któremu obrazy zyskują efekt głębi (optyczne wrażenie 3D). Firma zaprezentowała klientom, dostępne od stycznia 2017 r., rozwiązanie, które umożliwia zdynamizowanie przekazu reklamowego z użyciem statycznego plakatu winylowego - Dynamic Backlight.

INTERNET7 - dynamiczny wzrost przychodów segmentu

W 4 kwartale 2016 r. przychody8,9 segmentu wyniosły 49,5 mln zł, co oznacza wzrost o 9,0% r/r, głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Zwiększyły się też przychody z pośrednictwa sprzedaży usług reklamowych oraz sprzedaży pozostałych usług internetowych. W raportowanym okresie wzrost wpływów ze sprzedaży reklam internetowych wyniósł 7,3%, na co istotny wpływ miały wyższa sprzedaż reklam przez sieć Yieldbird (wcześniej AdTaily) i sieci afiliacyjne oraz przychody wygenerowane przez serwis Goldenline.pl.

W czwartym kwartale 2016 r. koszty operacyjne segmentu Internet wzrosły do poziomu 41,2 mln zł. To głównie wpływ wyższych kosztów usług obcych, co jest efektem większej skali działalności w zakresie pośrednictwa reklamowego. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wynika z kolei z pełnej konsolidacji GoldenLine Sp. z o.o. oraz wzrostu zatrudnienia w Yieldbird, Optimizers oraz w serwisach sportowych.

Dynamiczny rozwój segmentu pozwala umacniać pozycję Grupy w najszybciej rosnących kategoriach w internecie: mobile oraz lifestyle. W czwartym kwartale 2016 r. Gazeta.pl zaprezentowała nowe formaty wideo. Pierwszym z nich był Myk! - internetowy format wideo stworzony specjalnie z myślą o mediach społecznościowych, który wpisuje się w trend internetowych wideoporad. Drugim jest projekt "Dress for Less", realizowany przez redakcję Gazeta.pl we współpracy z serwisem lifestyle'owym Fashion Post. Został on stworzony z myślą o osobach zainteresowanych modą, zakupami i stylem. Można się z niego dowiedzieć, jak za rozsądne pieniądze stworzyć stylizację na wzór ulubionej gwiazdy. W ramach rozwijania lifestyle'owych formatów wideo powstał również pierwszy cykl stworzony z myślą o użytkownikach serwisu eDziecko.pl - Matko Jedyna!

Segment Internet przygotował też nowe wersje językowe popularnego, kulinarnego formatu Haps, który jest obecnie dostępny po polsku, angielsku, niemiecku, czesku i węgiersku.

30 listopada 2016 r. premierę miała nowa odsłona największego serwisu o fitnessie w Polsce pod nazwą Myfitness.pl. W serwisie znalazły się nowe formaty redakcyjne m.in. testy nowych produktów, treningi i diety gwiazd, a jego ambasadorkami zostały znane trenerki fitness.

Dzięki systematycznemu rozwojowi serwisu Plotek.pl i jego wersji mobilnej w poprzednich okresach, w listopadzie 2016 r. nie tylko poprawił on po raz kolejny swój wynik w zestawieniu serwisów "people", ale również po raz pierwszy został liderem tej popularnej kategorii.

RADIO - wzrost przychodów oraz skali działalności

Przychody segmentu radiowego10,11 sięgnęły 37,2 mln zł, co wynika m.in. z wyższych wpływów z pośrednictwa dla kin sieci Helios oraz z wyższych wpływów ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 8,1%, głównie za sprawą wyższych kosztów reklamy i reprezentacji, wynikających z realizacji kampanii marketingowych. Nieznacznie wzrosły również koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

W czwartym kwartale 2016 r. Radio TOK FM zanotowało rekordowy udział w słuchalności w historii stacji - 2,4%.

DRUK12 - pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBITDA

Całkowite przychody segmentu wyniosły 37,0 mln zł. Koszty operacyjne zmniejszyły się do kwoty 39,7 mln zł. Wynik operacyjny segmentu na poziomie EBITDA5 był pozytywny i wyniósł 1,3 mln zł.

Źródło: Agora S.A.

Dodatkowe informacje:

1 podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji.
Dodatkowo, od pierwszego kwartału 2016 r. w linii przychody ze sprzedaży wydawnictw Gazety Wyborczej i przychody ze sprzedaży reklam Gazety Wyborczej prezentowane są również odpowiednio przychody ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej dziennika oraz przychody reklamowe cyfrowe. Dane porównywalne za analogiczne okresy zostały odpowiednio przekształcone. Wcześniej przychody ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej oraz przychody reklamowe cyfrowe ujęte były w pozycji pozostałe przychody.

2 w 2015 r. podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnym wydaniu Gazety Wyborczej, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety Wyborczej. Od 2016 r. wpływy z oferty dwumedialnej są w całości uwzględnione w przychodach ze sprzedaży reklam Gazety Wyborczej.

3 podane kwoty to całkowite przychody Prasy bezpłatnej rozumiane jako wpływy z ogłoszeń oraz insertów w bezpłatnym dzienniku Metrocafe.pl (dawniej Metro), przychody z akcji specjalnych realizowanych w ramach projektów specjalnych Metrocafe.pl oraz wpływy z akcji realizowanych przez metroBTL.

4 segment Film i Książka zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek Helios S.A. i NEXT FILM Sp. z o.o., tworzących grupę Helios, oraz pionu Projekty Specjalne obejmującego m.in. działalność Wydawnictwa oraz działalność związaną z produkcją filmów.

5 segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o., wchodzących w skład grupy AMS.

6 podane kwoty nie zawierają przychodów i kosztów (bezpośrednich zmiennych) promocji innych działalności Grupy Agora na nośnikach grupy AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji.
7 segment Internet zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu Internet Agory S.A., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o., Sir Local Sp. z o.o., GoldenLine Sp. z o.o. (od stycznia 2016 r.) oraz Optimizers Sp. z o.o. (od marca 2016 r.).
8 podane kwoty nie zawierają pełnych kosztów i przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Dane uwzględniają również eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy pionem Internet, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o., Sir Local Sp. z o.o., GoldenLine Sp. z o.o. oraz Optimizers Sp. z o.o.
9 w 2015 r. podane kwoty zawierają m.in. alokowane wpływy z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl i Komunikaty.pl oraz w serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl). Od 2016 r. wpływy z oferty dwumedialnej oraz wpływy z ogłoszeń w serwisach Komunikaty.pl i Nekrologi.Wyborcza.pl nie są alokowane do pionu Internet.
10 segment Radio zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu radiowego w Agorze S.A., wszystkich radiostacji lokalnych i stacji ponadregionalnej TOK FM, wchodzących w skład Grupy Agora, czyli: 23 stacji lokalnych nadających pod marką Złote Przeboje, 4 stacji lokalnych nadających pod marką Rock Radio (od 1 marca 2016 r.; w 2015 r. i w okresie styczeń - luty 2016 r. pod marką Rock Radio nadawało 7 stacji lokalnych), 7 stacji lokalnych nadających pod marką Radio Pogoda (3 stacje od 12 czerwca 2015 r., 4 stacje od 31 lipca 2015 r., 7 stacji od 1 marca 2016 r.) oraz ponadregionalnej stacji TOK FM obejmującej 22 obszary miejskie (22 lipca 2016 r. Radio TOK FM rozpoczęło nadawanie w Bydgoszczy i Rzeszowie).
11 przychody ze sprzedaży reklam obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związaną ze świadczonymi usługami pośrednictwa. Podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji.

12 segment Druk obejmuje skonsolidowane pro-forma dane pionu Druk Agory S.A. oraz Agory Poligrafii Sp. z o.o.

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Sławomir Kamiński szefem działu Foto
Od lutego 2023 r. zespołem Foto "Gazety Wyborczej" i jednocześnie Agencji Wyborcza.pl pokieruje Sławomir Kamiński. To uznany fotoreporter i laureat wielu prestiżowych konkursów fotografii prasowej, m.in. autor Zdjęcia Roku wybranego w konkursie Grand Press Photo 2019, związany z redakcją "Wyborczej" od 30 lat.
Tomasz Korniejew dyrektorem wydawniczym Gazeta.pl
Gazeta.pl ma ambicję, by wychodzić poza utarte schematy i dostarczać użytkownikom interesujące i angażujące treści. Od połowy ubiegłego roku w portalu i jego serwisach zachodzą zmiany organizacyjne, mające na celu usprawnienie pracy zespołu. Wraz z początkiem nowego roku, po dwóch latach pracy jako dyrektor Moto.pl, Tomasz Korniejew awansował w strukturach Gazeta.pl na...
Dorota Żurkowska obejmuje rolę Group Senior Vice President Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce. Na nowym stanowisku będzie odpowiadać za rozwój współpracy z partnerami dystrybucyjnymi, reklamowymi i licencyjnymi. Biuro Reklamy TVN Media będzie raportować bezpośrednio do niej. W związku ze zmianami struktury Piotr Tyborowicz odchodzi z funkcji Dyrektora Biura...
Social media już dawno przestały być tylko przestrzenią rozrywki i rekreacji. Wraz z upowszechnieniem się pracy hybrydowej i wirtualizacją codziennych zadań, coraz częściej social media stają się dla nas źródłem fachowej wiedzy nt. zdrowia. Medycy coraz częściej porzucają pisanie poradników dla pacjentów i wizyty w mediach tradycyjnych na rzecz wideo,...
W jakie zewnętrzne działania reklamowe warto zainwestować w 2023 roku?
W jaki sposób dobrać odpowiednie nośniki reklamowe w 2023 roku? Co będzie na topie i w co warto inwestować? Agencja reklamy zewnetrznej RECEVENT przygotowała zestawienie najpopularniejszych rozwiązań reklamowych, w które warto inwestować w 2023 roku. Sprawdziła także, jak będzie się rozwijał rynek OOH w nadchodzących latach.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764