logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Włocławek, woj. kujawsko-pom.: ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE JEDENASTU POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013

21.10.2013
Oferta ważna do:04.11.2013 godz. 10:00
Odsłon: 498

Numer ogłoszenia: 426124 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Włocławek , ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2349800 w. 17, faks 054 2349281.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE JEDENASTU POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania zabezpieczenia i oznakowania jedenastu pomników przyrody na terenie Gminy Włocławek. Planowane jest zagospodarowanie obszaru wokół drzew. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zakładał wyposażenie w elementy małej architektury większego zakresu urządzeń, jednak ze względów formalnych odstąpiono od tego założenia i w ramach zamówienia wykonane mają być tylko: ogrodzenie okrąglakami pomników, dwustronne tablice informacyjne oraz paliki drewniane z oznakowaniem pomnika przyrody. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie: a) Jednego ogrodzenia o powierzchni 21,60 m2 b) Dwunastu ogrodzeń o powierzchni 14,40 m2 c) Trzynastu dwustronnych, drewnianych tablic informacyjnych d) Trzynastu oznaczeń pomnik przyrody mocowanych na palikach drewnianych. e) Osadzenie elementów małej architektury w mieszance betonu B10 Ogrodzenie 3.1. Szczegółowe wymagania oraz warunki techniczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja techniczna (w tym projekty zagospodarowania oraz przedmiary robót dla 11 pomników przyrody) 3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39294100-0 Artykułu informacyjne i promocyjne 34928310-4 Ogrodzenia ochronne 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 3.3. Miejsce wykonywania robót na : działce 518/2 w miejscowości Telążna Leśna, działce nr 195 w miejscowości Dąb Mały, działce nr 323 w miejscowości Józefowo, działce nr 323 w miejscowości Józefowo, działce nr 467 w miejscowości Dąb Wielki, działce nr 516 w miejscowości Dąb Wielki, działce nr 465 w miejscowości Dąb Wielki, działce nr 332 w miejscowości Józefowo, działce nr 776 w miejscowości Warząchewka Polska, działce nr 955 w miejscowości Warząchewka Polska, działce nr 518/2 w miejscowości Telążna Leśna, Gmina Włocławek, Powiat: Włocławski, Województwo Kujawsko-Pomorskie. 3.4. Pobór energii elektrycznej i wody będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej, w celu uzyskania niezbędnych informacji (teren i warunki pracy etc.) dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji terenu ponosi Wykonawca. Termin wizji lokalnej należy ustalić pisemnie lub faksem z Zamawiającym. 3.6. Wymagania dotyczące robót: 1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wymogami niniejszej SIWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy. 3) Wykonawca winien wliczyć koszt zabezpieczenia placu budowy w cenę oferty. 3.7. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: 1) Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 2) Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3) Podane w opisie zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia; dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych, co wyraża się niedopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert wariantowych. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian. W przypadku wykorzystania zamiennych materiałów, bądź urządzeń innych niż podano w dokumentacji technicznej należy zachować niezmienne parametry pracy i budowy urządzeń oraz materiałów opisanych w tej dokumentacji. 3.8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. 2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty, będące przedmiotem zamówienia, od chwili ich rozpoczęcia do terminu zakończenia robót określonego w protokole odbioru. 3) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 4) Wykonawca odpowiada za swój sprzęt pozostawiony na budowie. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6) Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 3.9. Informacje na temat podwykonawców: 1) Zamawiający nie ogranicza powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 2) Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający żąda od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcy. 3) Zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie to oznaczało, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 3.10. Wymagania i warunki dotyczące rękojmi: 1) Zamawiający wymaga, ażeby udzielona rękojmia, na roboty budowlane i zastosowane urządzenia, nie była krótsza niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 2) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 34.92.83.10-4, 45.26.23.11-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 16.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 16.2 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 16.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. 04.11.2013 r. godz. 10:00. 16.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 16.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta 87 2030 0045 1110 0000 0037 6160 w banku BGŻ oddział we Włocławku z dopiskiem wadium - Zabezpieczenie i oznakowanie jedenastu pomników przyrody na terenie Gminy Włocławek. 16.6 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 16.7 Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w pkt. 16.4 ppkt. 2)-5), należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 16.8 Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji musi w swej treści gwarantować bezwarunkową wypłatę pieniędzy na rzecz zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 16.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 16.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16.13 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16.14 W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

12.1.2.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował (ukończył) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie ogrodzenia drewnianego , wykonanie drewnianych tablic informacyjnych o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku posiadania -doświadczenia przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień zakończenia realizacji usług potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 3 osobami na stanowiskach robotniczych oraz osobą lub osobami posiadającymi uprawienia do: a) kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( lub równoważne ), wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wydane zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28.04.2006r. ( Dz. U Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili uzyskania stosownych uprawnień. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej , z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 nr 63, poz. 394)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie : - opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - minimalnej zdolności kredytowej lub posiadanie środków w kwocie nie mniejszej niż wysokość 25 tyś. zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Z informacji banku powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykazuje zdolność kredytową lub posiada środki w ww. wysokości. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Informacje winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp w trybie art. 44 ustawy Pzp (oryginał) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

24.1 Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 24.2 Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. 24.3 Zmiana istotnych postanowień umowy wynikających z treści oferty jest możliwa tylko na podstawie przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pzp według poniższych warunków , niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy przez Zamawiającego: 1) Przesunięciu może ulec termin wykonania termin realizacji przedmiotu umowy spowodowany w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. e) Z uwagi na termin uzyskania i uprawomocnienia wymaganych decyzji administracyjnych, jeżeli fakt ten nie wynika z powodu leżącego po stronie wykonawcy, 2) Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Uwaga: w przypadku zmiany osób, Wykonawca musi przedstawić kandydaturę innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ i uzyskać zgodę Zamawiającego. 3) Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 4) Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmiennie od przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej z uwagi na warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, a także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w pkt 4 a-d , mogą spowodować zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Zmiana ceny wynikająca z okoliczności wymienionych w pkt 4a-d nie może skutkować przekroczeniem wartości wynagrodzenia określonego na podstawie złożonej oferty. 24.4 W przypadku zaniechania części robót stanowiących przedmiot umowy z uwagi na wykonanie robót zamiennych, wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość nie zrealizowanych lub zaniechanych robót. 24.5 Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich KNR przy zastosowaniu tych samych norm, cen, standardów i parametrów jak w przypadku robót podstawowych. 24.6 Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 24.5 nie może skutkować przekroczeniem kwoty wynagrodzenia ustalonego na podstawie sporządzonej przez wykonawcę oferty. 24.7 W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych udzielenie zamówienia nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art.67 ust.5 i dalszych ustawy Prawo zamówień publicznych. 24.8 Zmiana podatku VAT będzie możliwa w przypadku gdy nastąpi zmiana obowiązujących w tym względzie przepisów prawa. Kwota netto wynagrodzenie pozostaje niezmienna i strony ustalają , że należny podatek VAT naliczony zostanie do niezmiennej kwoty netto w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. 24.9 Zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, wynikająca z dostępności danych produktów na rynku, nie gorszych niż zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_wloclawek/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziebia 13 87-800 Włocławek. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07:15 - 15.15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziebia 13 87-800 Włocławek. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07:15 - 15.15. - sekretariat nadleśnictwa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013; W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. III.3.2 oraz III.3.5 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkładając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/zabezpieczenie-i-oznakowanie-jedenastu-pomnikow-przyrody-na-terenie-gminy-wloclawek.-projekt-wspolfinansowany-przez-unie-europejska-w-ramach-programu-operacyjnego-zrownowazony-rozwoj-rybolowstwa-i-nadbrzeznych-obszarow-rybackich-2007-2013%2C-wloclawek%2C-woj.-kujawsko-pom.,49962,ogloszenie.html

http://bip.lasy.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Włocławek, woj. kujawsko-pom. - więcej ofert

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Dam pracę (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Szukam pracy (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Sprzedam (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Kupię (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Dam zlecenie (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Przyjmę zlecenie (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Różności (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Oferty Last minute (0)

  • Włocławek, woj. kujawsko-pom.: Zamówienia publiczne (4)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764